Datakwaliteit: Samen sterker! |
close
Share with your friends

Datakwaliteit: Samen sterker!

Datakwaliteit: Samen sterker!

In de voorgaande blogs is de noodzaak van goede datakwaliteit beschreven en de wijze waarop dit kan worden gerealiseerd. Uiteraard is datakwaliteit niet iets waar bedrijven en instellingen alleen in staan. Deze blog gaat in op de samenwerking en samenhang tussen bedrijven en instellingen en de gevolgen voor de datakwaliteit.

Gerelateerde content

In onze samenleving zien wij een steeds verder gaande trend naar specialisatie. Ten gevolge hiervan ontstaan steeds meer vormen van ketensamenwerking. Op zich is dit niet iets nieuws. Het principe waarbij verschillende schakels in een keten ieder een onderdeel van een productie- of dienstverleningsproces voor hun rekening nemen bestaat al even. Door de steeds verdergaande toepassing van ICT heeft dit echter een enorme vlucht genomen.

In de private sector staat het organiseren van ketens bekend als ‘supply chain management’. Het idee achter dit begrip is dat producenten zich naast voor de samenstelling van het product ook verantwoordelijk voelen voor de oorsprong en toepassing. Hiervoor is het noodzakelijk dat er eenduidige begrippen worden gehanteerd in de totale supply chain voor bijvoorbeeld de verhandelde hoeveelheid graan, meel, brood, beschuit of drank. Uiteraard is er het metriek stelsel van Napoleon voor de hoeveelheidsbepaling. Voor de goederen zelf zijn daarbij kwaliteitskeurmerkenen en toezichthouders, zoals De Nederlandse Voedsel en Warenautoriteit ontstaan. In de retail-wereld hebben ontwikkelingen op het gebied van ICT daarbij geleid tot ‘barcodes’ en meer recent ‘Universal Product Codes’ (UPC). Deze codes maken het mogelijk om op eenvoudige gestandaardiseerde wijze snel grote hoeveelheden gegevens uit te wisselen en te verwerken. Leveranciers en retailers maken afspraken over de betekenis van deze codering als onderdeel van ‘Third Party Data Management Services’. De gegevenshuishouding van de producenten en retailers dient hierop dan weer te worden aangesloten.

In de overheidssector is een vergelijkbare ontwikkeling zichtbaar in de vorm van ‘ketendenken’ of ‘samenwerking binnen de overheid’. Als onderdeel van deze ontwikkelingen worden bijvoorbeeld justitie-, onderwijs- en zorggegevens, nadat ze zijn verzameld, zoveel mogelijk ‘hergebruikt’ in de respectievelijke ketens van betrokken instellingen. De overheid heeft daarbij als onderdeel van de ontwikkeling naar basisregistraties zich tot taak gesteld dat bedrijven en burgers gegevens slechts eenmaal hoeven vast te leggen in bijvoorbeeld het GBA (Gemeentelijke Basisadministratie), het Handelsregister en BAG (basisregistraties, adressen en gebouwen).

Ketendenken, samenwerking en toepassing van basisregisters maken het noodzakelijk dat er eenduidige datadefinities worden gehanteerd. Veelal worden deze definities opgesteld door de instelling die als eigenaar van de gegevensverzameling optreedt. Een andere waarborg voor datakwaliteit in de overheid wordt gevormd door de ‘terugmeldplicht’ van foute gegevens. Volgens deze verplichting dienen gebruikers geconstateerde fouten terug te melden naar de eigenaar van het register opdat ze daar centraal kunnen worden gecorrigeerd.

Gemene deler van de ontwikkeling is dat betrokken bedrijven en instellingen door samenwerking in ketens sterker staan. Daar waar er sprake is van complexe situaties of verstoorde verhoudingen kunnen adviseurs of auditors door (assurance-)onderzoeken een rol spelen ten aanzien van data-kwaliteit.
Datakwaliteit kan worden onderzocht door:

• de handelingen gericht op het borgen van kwaliteit te onderzoeken of

• datakwaliteit te meten door data-analysewerkzaamheden.

Als onderdeel van de data-analysewerkzaamheden kunnenbijvoorbeeld integrale controles plaatsvinden waarbij de verzamelde gegevens worden gerelateerd aan de definities, aanwezigheid van uitzonderingen, etc.

Door relevante uitkomsten te delen kan ervoor worden gezorgd dat de gehele keten voordeel heeft van de uitkomsten doordat elke schakel ze kan vertalen naar de eigen situatie. De betrokkenen staan door de verbeterde samenwerking dan weer sterker door samenwerking die tot op het allerlaagste niveau rijkt, het niveau van data.

Met deze blog sluiten we het drieluik af waarin we datakwaliteit in een historisch perspectief hebben geplaatst, handvatten hebben geboden voor het verbeteren en op orde houden van datakwaliteit en het belang van de keten voor datakwaliteit hebben behandeld.

Samenvattend: we moeten en kunnen terug naar assurance op het laagste niveau, namelijk het niveau van data!

Mede auteurs van deze blog zijn Peter Smit en Henk Hendriks

Neem contact met ons op

 

Offerteaanvraag (RFP)

 

Bevestig