Openbaar UBO-register weer een stap dichterbij |
close
Share with your friends

Openbaar UBO-register weer een stap dichterbij

Openbaar UBO-register weer een stap dichterbij

De commissies LIBE en ECON van het Europees Parlement hebben op 28 februari jl. ingestemd met verscherpingen van de vierde anti-witwasrichtlijn (AMLD4) met betrekking tot het register van Ultimate Beneficial Owners (UBO-register), het register voor uiteindelijk belanghebbenden. Maar waar hebben zij nu precies over gestemd en wat zijn de gevolgen?

Gerelateerde content

Openbaar UBO-register

Een luide roep om transparantie

Uit de publicatie van de Panama Papers kwam een aantal trustkantoren naar voren die mogelijk als ‘facilitators’ van belastingontduiking hebben gefungeerd. De Europese burger zou hierdoor aardig wat belastinggeld zijn misgelopen. De Nederlandsche Bank (DNB) heeft naar aanleiding van deze publicatie aangifte gedaan tegen een aantal trustkantoren. Mede vanwege de recente terroristische aanslagen in Europa, is een luidere roep om transparantie en openheid vanuit het Europees Parlement (EP) ontstaan. De twee parlementaire commissies die zich met de AMLD4 bezighouden, hebben hieraan gehoor gegeven en zijn met een voorstel gekomen om de richtlijn te verscherpen. AMLD4 biedt de mogelijkheid om het UBO-register openbaar of toegankelijk te maken voor in ieder geval (1) bevoegde autoriteiten, (2) meldingsplichtige instellingen en (3) derden met een legitiem belang. Volgens GroenLinks Europarlementariër Judith Sargentini, samen met haar EP-collega Krišjānis Karins van de Europese Volkpartij, de drijvende kracht achter het UBO-register, blijven er alsnog mazen in de wet bestaan die door criminelen en terroristen kunnen worden gebruikt. Met zogeheten Stichting Administratiekantoren, trusts en andere verhullingsmethoden is het voor personen met veel (crimineel) geld niet al te moeilijk anoniem te blijven.

Om de mazen in de wet te dichten is er op 28 februari jl. een stemming geweest over een verdere verscherping van de AMLD4 wetgeving geldend voor alle lidstaten. Dit voorstel maakt onder andere de toegang tot het veelbesproken UBO-register niet afhankelijk van een legitieme reden, maar beoogt het register openbaar te maken voor alle lidstaten.

Verscherping anti-witwasrichtlijn

Vanwege de onduidelijke interpretatie van ‘legitiem belang’ had onze minister Dijsselbloem van Financiën al in een Kamerbrief bekend gemaakt te kiezen voor de ruimere vorm van implementatie, namelijk het openbaar maken van het register. Het wetsvoorstel waarover gestemd is op 28 februari jl. gaat nog een stapje verder en ziet op het openbaar maken van het UBO-register dat alle besloten- en naamloze vennootschappen, stichtingen, verenigingen en trusts in alle EU-lidstaten betreft. Daarnaast is er ingestemd met een bredere registratieplicht voor trusts, zodat bijvoorbeeld criminele Panamese trusts, die in de EU transacties doen, niet onder de radar blijven. De verscherpingen van Sargentini en Karins moet tevens de samenwerking tussen en binnen bevoegde autoriteiten in de EU bevorderen. Dientengevolge moeten constructies tussen verschillende landen transparant worden, waardoor het risico op witwassen, fraude, belastingontduiking en terrorismefinanciering gemitigeerd wordt. Met de herziening van AMLD4 en daarnaast het openbaar maken van de UBO-registers, heeft dit ook gevolgen voor de uiteindelijk belanghebbende van ondernemingen en rechtspersonen.

Privacy van UBO's?

Het meest gehoorde bezwaar in de discussie over het UBO-register is dat er geen rekening wordt gehouden met het recht op privacy en de persoonlijke levenssfeer van UBO’s. Daar het register in Nederland en mogelijk ook in de overige EU-lidstaten openbaar wordt, vrezen sommige vermogende UBO’s dat zij hierdoor kwetsbaar worden voor ontvoering, afpersing en ongewenste publiciteit. Vermogende Nederlanders die om bovenstaande redenen eigendomsverhoudingen verhullen in entiteiten zoals het Fonds voor Gemene Rekening en de Commanditaire Vennootschap en elk jaar weer hopen niet in de Quote 500 te staan, lijken niet onder het UBO-register uit te komen.

Ingestemd: en nu?

Het tegengaan van belastingontduiking, financiering van terrorisme en witwassen is een gerechtvaardigd doel. Transparantie kan de FIOD, FIU en andere opsporingsbevoegde instanties helpen bij het opsporen van fraude en witwassen. Belastingontduikers, criminelen en terroristen die met ingewikkelde constructies geld wegsluizen komen daar met het UBO-register niet meer zo makkelijk mee weg. Financiële dienstverleners en corporates kunnen, dankzij het UBO-register, efficiënter en effectiever hun cliënten, leveranciers en andere business partners identificeren en screenen.

Door de instemming met het wetsvoorstel door de ECON en de LIBE commissies van het Europees Parlement is er nu op niveau van de EP-commissies een positie ingenomen. De volgende stap is dat het dossier volgens de procedureregels van het Europees Parlement langs de plenaire vergadering moet gaan. Tijdens de stemming op 28 februari jl. hebben Sargentini en Karins het mandaat gekregen namens het Europees Parlement met de Raad van Europese ministers te mogen onderhandelen over de aanpassingen van de AMLD4. Deze onderhandelingen kunnen zoals het er nu voor staat in maart 2017 gaan beginnen.

Wij houden u graag op de hoogte van hoe de verdere stemmingen in het Europees Parlement over het UBO-register gaan verlopen, hoe de Nederlandse wetgever vorm gaat geven aan de verscherpte richtlijnen en wat dit voor u betekent.

 

Rob Roerdinkholder en Lieke Dix zijn werkzaam als consultant bij KPMG Risk Consulting. 

Neem contact met ons op

 

Offerteaanvraag (RFP)

 

Bevestig