Verslaggeving door pensioenfondsen: less is more |

Verslaggeving door pensioenfondsen: less is more

Verslaggeving door pensioenfondsen: less is more

Dalende dekkingsgraden, nieuwe regelgeving, de roep om individualisering van pensioenen….Meer dan ooit staat de Nederlandse pensioensector in de maatschappelijke schijnwerpers.

Gerelateerde content

Verslaggeving door pensioenfondsen: less is more

Pensioenfondsen staan voor moeilijke keuzes om in te spelen op de vele ontwikkelingen in de sector. Tevens neemt de druk op pensioenfondsbestuurders toe om gemaakte keuzes steeds beter uit te leggen.

De toegenomen maatschappelijke aandacht en de logische reflex om meer uit te leggen, hebben erin geresulteerd dat het jaarverslag bij veel pensioenfondsen inmiddels een omvangrijk boekwerk is geworden. Dat komt de leesbaarheid en toegankelijkheid echter niet ten goede.

Ons advies: voorkom dat lezers door de bomen het bos niet meer zien, maar zet in op compacte en relevante verslaggeving.

Pensioenfondsen erkennen dit probleem. Onderzoek van KPMG (2014) toonde al aan dat 40% van de ondervraagde pensioenfondsbestuurders het aantal pagina’s van hun jaarverslaggeving te hoog vindt. Zij onderkennen dus het risico op een informatie-overload. Om dit risico te beperken en het aantal pagina’s van de jaarstukken te verminderen, ziet 60% van de ondervraagden de vigerende verslaggevingsregels als belangrijkste obstakel. De maatschappelijke aandacht en bestaande regelgevende kaders lijken zodoende op gespannen voet te staan met de wens van bestuurders en stakeholders van pensioenfondsen om de omvang van het jaarverslag te reduceren.

Binnen de huidige verslaggevingsregels zijn er echter wel degelijk mogelijkheden om de omvang van de verslaggeving te verminderen en tegelijkertijd de kwaliteit hiervan te verhogen. De voorschriften met betrekking tot de vorm en inhoud van de jaarrekening zelf zijn vrij strak voorgeschreven door de verslaggevingsregels. Binnen de kaders voor het bestuursverslag is echter meer ruimte voor eigen invulling. Hier valt de grootste winst te behalen:

 

  • Verwoord de belangrijkste kernpunten van het bestuursbeleid en de gevolgen hiervan in een management summary. Deze samenvatting stelt lezers in staat om, samen met een cijfermatig meerjarenoverzicht, snel een goed beeld van de belangrijkste ontwikkelingen en financiële positie van het fonds te vormen. In de verdere uitwerking kunnen algemene economische en politieke bespiegelingen tot een minimum worden beperkt. Belangrijker is te beschrijven wat de concrete gevolgen voor het betreffende fonds zijn.


  • Pas het zogenaamde materialiteitsbeginsel, dat is opgenomen in de verslaggevingsregels, effectief toe. Zaken die van geringe betekenis zijn voor het pensioenfonds hoeven niet of in mindere mate benoemd en toegelicht te worden in het jaarverslag.


  • Vermijd gemeenplaatsen en formuleer pensioenfonds specifiek en in begrijpelijke taal. Schrap algemene economische en politieke bespiegelingen. Door alleen de relevante ontwikkelingen te benoemen inclusief de concrete effecten op het eigen pensioenfonds worden verslagen compacter en leesbaarder.


  • Maak gebruik van duidelijke en informatieve tabellen en grafische weergaven. Dit zorgt ervoor dat tekstuele beschrijvingen beperkt kunnen worden. Infographics zijn informatief en prettig leesbaar. Soms zegt één figuur inderdaad meer dan honderd woorden.

In de komende maanden gaan pensioenfondsen aan de slag met de voorbereiding voor de jaarverslaggeving over 2016. Dit is het juiste moment voor pensioenfondsen om, al dan niet in overleg met de uitvoeringsorganisatie, te beoordelen op welke wijze de informatiewaarde van de verslaggeving kan worden verbeterd. De vele ontwikkelingen vragen uiteraard om adequate toelichting van pensioenfondsen in de jaarverslagen over 2016. Zij moeten echter waken voor een informatie-overload en actief inzetten op compacte en heldere jaarverslaggeving. Dat is waar de maatschappij om vraagt.

 

Peter Smit en Wilfred Kevelam zijn accountants bij KPMG Financial Services binnen het pensioensegment.

Neem contact met ons op

 

Offerteaanvraag (RFP)

 

Bevestig