Big Data in mijn publieke (veiligheids-)organisatie |

Hoe begin ik met Big Data in mijn publieke (veiligheids-)organisatie? Handvatten voor het gebruik van Big Data

Big Data in mijn publieke (veiligheids-)organisatie

Het slim combineren van Big Data kan een enorme bijdrage leveren aan een veiligere samenleving. Bijvoorbeeld door predictive policing: met behulp van data-analyses misdaden voorspellen én voorkomen. Dit leidt tot meer arrestaties en minder misdaden. Met het Criminaliteits Anticipatie Systeem (CAS) waarin data en gegevens slim gecombineerd worden is bijvoorbeeld gebleken dat 36 procent van woninginbraken voorspeld kan worden.

1000

Auteur

Manager KPMG Strategy, Customer & Operations

KPMG Nederland

Contact

Gerelateerde content

Hoe begin ik met Big Data in mijn publieke (veiligheids-)organisatie? Handvatten voor het gebruik van Big Data

Het slim combineren van Big Data kan een enorme bijdrage leveren aan een veiligere samenleving. Bijvoorbeeld door predictive policing: met behulp van data-analyses misdaden voorspellen én voorkomen. Dit leidt tot meer arrestaties en minder misdaden. Met het Criminaliteits Anticipatie Systeem (CAS) waarin data en gegevens slim gecombineerd worden is bijvoorbeeld gebleken dat 36 procent van woninginbraken voorspeld kan worden.

Het bedrijfsleven loopt nu vaak voor op het gebied van Big Data. De overheid heeft hierin dus een flinke inhaalslag te maken. Daarom is er door de regering de komende twee jaar veertig miljoen euro extra beschikbaar gesteld voor ICT-onderzoek en innovatie. Kansen volop voor publieke (veiligheids-)organisaties, maar hoe begin je?

Van Data verwerking naar helder inzicht
Bij Big Data gaat het niet zozeer om het verzamelen van grote hoeveelheden data, maar juist om het slim combineren van bestaande data. Daarbinnen staan drie toepassingen centraal:

  1. Het verwerken van grote hoeveelheden data
  2. Het optimaliseren van inzet van materieel en personeel
  3. Het verbeteren van inzicht door het koppelen van (open) data. Enerzijds gaat het in dit kader om het analyseren en verwerken van data, anderzijds moet het leiden tot voorspellingen. Bij dit laatste kunnen niet alleen gedrag en risico’s, maar zelfs daadwerkelijke misdaden van tevoren in kaart gebracht én dus voorkomen worden.

Opletpunten voor je begint
De belangrijkste opletpunten bij het combineren en interpreteren van grote hoeveelheden data zijn de volgende:

1. Privacy en dataeigenaarschap
Ten eerste moet de privacy van burgers natuurlijk gewaarborgd worden. De regels hiervoor staan in de Wet bescherming persoonsgegevens (Wbp), een inkadering van de Europese Privacyrichtlijn. De uitgangspunten van de Wbp zijn rechtsmatigheid van de verwerking van gegevens en informatieverstrekking aan degenen van wie de persoonsgegevens worden bewerkt. De Europese Privacyrichtlijn wordt echter herzien. Het doel van deze herziening is onder andere burgers zelf de mogelijkheid te geven hun persoonlijke data beter te beheren. Het is in het bijzonder voor organisaties binnen de overheid van belang transparant te zijn over de inzet van persoonlijke data en om burgers de keuze te geven hun persoonlijke data wel of niet beschikbaar te stellen.

2. Foutieve data-analyses
Daarnaast bestaat er ook nog het risico van foutieve data-analyses. Daarom moeten organisaties ervoor zorgen dat goed geschoolde data-wetenschappers de analyses op de juiste manier uitvoeren en in de juiste context kunnen interpreteren.

Handvatten om te beginnen

Maar wat is er nu concreet nodig om aan de slag te gaan met Big Data? Er zijn zes met elkaar samenhangende aandachtspunten die als handvatten dienen, zie ook het figuur hieronder. Er zijn in dit kader drie ‘harde’ voorwaarden. De kennis van zaken is natuurlijk nodig om met data om te kunnen gaan (expertise). Ook moeten platform en tools aanwezig zijn om goede data-analyses uit te kunnen voeren (platform). En de data dient uiteraard beschikbaar te zijn, zodat het op het platform gebruikt kan worden (datatoegang). Maar hiernaast zijn er ook drie ‘zachte’ voorwaarden. Zo moet er aandacht zijn voor privacy en wettelijke eisen, mede om reputatieschade te voorkomen (privacy en reputatie). Maar ook dient er effectief omgegaan te worden met vragen vanuit de werkvloer (organisatie). Tot slot moet er een consistente aanpak zijn waarin Big Data-projecten een duidelijke gemeenschappelijke deler hebben, die gebaseerd is op de strategische uitgangspunten (proces).

 

“Uiteindelijk moet Big Data immers structureel bijdragen aan een veiligere samenleving”

 

Misschien is het nog wel het belangrijkst dat er ruimte komt voor experimenten binnen de organisatie. Die ruimte is natuurlijk niet vrijblijvend, want het gaat erom dat goede projecten daadwerkelijk worden verankerd in de organisatie. Uiteindelijk moet Big Data immers structureel bijdragen aan een veiligere samenleving.

Wanneer u gaat beginnen aan een big data casus in uw organisatie dan zijn de hierboven genoemde zes thema’s belangrijke handvatten. Daarnaast is de kans op succes van uw casus het grootst als deze voldoet aan de volgende voorwaarden:

  1. Levert meerwaarde op voor de maatschappij en stakeholders
  2. Laat het potentieel van Big data zien
  3. Begint klein maar is betekenisvol
  4. Heeft de potentie om snel op te schalen

Met bovenstaande in uw achterhoofd: creëer ruimte om te beginnen met experimenten binnen uw organisatie en start!

 

Auteurs: Jan-Wieger Eikema, Consultant Public Sector & Elin Berfelo, Senior Consultant Public Sector

Neem contact met ons op

 

Offerteaanvraag (RFP)

 

Bevestig