Waarderingen | KPMG | NL

Waarderingen

Waarderingen

KPMG assisteert het management bij transacties en strategische kwesties die ondernemings- en aandeelhouderswaarde genereren.

Assistentie bij transacties en strategische kwesties.

Waarderingen kunnen nodig of gewenst zijn in het kader van corporate governance, voor externe verslaggevingsdoeleinden of omdat het management de waarde van het bedrijf beter wil begrijpen. Dat draagt bij aan het nemen van de beste strategische beslissingen. Deze waarderingen zijn bijna altijd nodig op kritieke momenten: vanwege een acquisitie, om onenigheid tussen aandeelhouders op te lossen of om de gap te verkleinen tussen intrinsieke waarde en marktwaarde.

Op zo’n moment is het zinvol om de ondersteuning te krijgen van een ervaren commerciële waarderingsdeskundige. KPMG assisteert het management de aandacht te richten op de belangrijkste transactie of strategische kwesties die ondernemings- en aandeelhouderswaarde genereren. Wij kunnen als onafhankelijk deskundige optreden voor alle relevante waarderingsvraagstukken, ongeacht de sector.

Waardebepaling en waardecreatie 
Dit is wat wij doen:

  • Investerings- en transactie-advies: geven van onafhankelijk waarderingsadvies om bedrijven te assisteren bij het analyseren van (des)investeringsmogelijkheden.
  • Fairnessopinies: een opinie geven over de waarde van een overname op basis waarvan een bod op het bedrijf kan worden geëvalueerd door de aandeelhouders, de Raad van Commissarissen of het management van het bedrijf zelf.
  • Accounting support: de waarde van materiële en immateriële activa bepalen onder IFRS, U.S. GAAP, of andere regels voor verslaggeving in het kader van een PPA (purchase price allocation) of impairment test.
  • Juridische geschillen en arbitragezaken: optreden als financieel deskundige in geval van een dispuut tussen aandeelhouders of bij juridische geschillen of arbitragezaken met betrekking tot de waardering van aandelen.
  • Private equity and portfoliowaarderingen: waardebepaling van een portfolio voor private ondernemingen kan een private equity- of houdstermaatschappij helpen bij het nemen van strategische investeringsbeslissingen.
  • Fondsen: het uitvoeren van waarderingen in verschillende transactiegerelateerde situaties zoals overnameprijsanalyses, periodieke ‘mark-to-market’-waarderingen, transacties tussen verbonden partijen en het waarderen van illiquide activa.
  • Fiscale waardering: een waardering uitvoeren voor fiscale doeleinden in het kader van een interne transactie.
  • Herstructuring: verstrekken van onafhankelijk waarderingsadvies en waarderingsopinies verstrekken aan financiers, bedrijven en curatoren in het geval van een herstructurering.
  • Venture capital: investeerders en de onderneming assisteren bij het bepalen van de waarde van startende ondernemingen door middel van een venture capital-waarderingsraamwerk dat kan worden gebruikt in elke fase van ontwikkeling van het bedrijf.
  • Ondersteuning bij financiering: ondersteuning bieden bij het aantrekken van eigen en/of vreemd vermogen – bijvoorbeeld door de waarde van de onderneming of het aandeelhouderskapitaal te bepalen.

Contact
Jeroen Weimer, partner 
(020) 656 7469 

Marcel Groenendijk, partner
(020) 656 7822 

Neem contact met ons op

 

Offerteaanvraag (RFP)

 

Bevestig