Klachtenprocedure | KPMG | NL

Klachtenprocedure

Klachtenprocedure

KPMG biedt hoogwaardige dienstverlening. Daarom bewaken we onze werkzaamheden met doortimmerde kwaliteitsmaatregelen- en controles.

KPMG biedt hoogwaardige dienstverlening

Suggestie of klacht melden

Whistle-blowing Hotline

Onze cliënten verdienen hoogwaardige dienstverlening. Aan de kwaliteit van ons werk doen we daarom in principe nooit concessies. Met doortimmerde maatregelen en controles bewaken we onze kwaliteit, integriteit en resultaten.

Hebt u suggesties of wilt u (vermeende) misstanden melden? Dan kunt u deze melden via de KPMG Whistle-blowing Hotline. Contact

KPMG Whistle-blowing Hotline

De KPMG Whistle-blowing Hotline (hierna Hotline) ondersteunt het melden van mogelijk illegaal, onethisch of anderszins onprofessioneel gedrag wanneer de normale wegen van communicatie daarover niet effectief of moeilijk toepasbaar zijn. De Hotline staat ter beschikking van alle KPMG-medewerkers maar ook van cliënten, leveranciers en anderen die een zakelijke relatie hebben met KPMG.

De klachtenprocedure is nader uitgewerkt in de Regeling voor klachten van derden.

Voor welke meldingen wordt de Hotline gebruikt?

De Hotline wordt gebruikt voor het rapporteren van zorgen die betrekking hebben op de hierna benoemde categorieën:

 • financiële verslaggeving (accounting);
 • interne controle (internal accounting controls);
 • externe accountantscontrole, inclusief onafhankelijkheid (auditing);
 • bankfraude (banking crime);
 • financiële fraude, incl. misbruik van KPMG-middelen (financial crime);
 • omkoping, incl. giften (anti-bribery);
 • naleving van wetgeving, gedrags- en beroepsregels (professional and other obligations).

Gebruik van de Hotline over hiervoor genoemde onderwerpen is bedoeld voor meldingen die betrekking hebben op KPMG Nederland, zijn medewerkers of het bestuur.

De Hotline is niet bedoeld voor het formeel melden door cliënten van klachten over de dienstverlening van KPMG. Voor dergelijke klachten is in de opdrachtbrief met betrekking tot de dienstverlening beschreven op welke wijze kan worden gehandeld.

Als de klacht betrekking heeft op een andere KPMG-firma dan KPMG Nederland dan wordt verzocht om direct contact op te nemen met de betreffende firma dan wel om de melding te verrichten via de KPMG International Hotline.

Wijze van rapporteren

De Hotline kent vier manieren om meldingen te verrichten:

 • Telefonisch via nummer (020) 656 8676 
 • Door de rapportagetool via de volgende website: www.clearviewconnects.com
 • Per e-mail aan het Compliance Office
 • Per post aan het volgende adres:
  KPMG N.V.
  T.a.v. Compliance Office
  Postbus 74500
  1070 DB AMSTERDAM 

De rapportagetool is opgesteld in het Engels. De melding hoeft echter niet in het Engels te worden verricht. Indien de melder de rapportagetool liever niet gebruikt omdat de schermen van de tool in de Engelse taal zijn opgesteld, kan deze de melding telefonisch of per post indienen.

De rapportagetool is continu beschikbaar, ook buiten kantooruren. Het telefonische meldpunt is in beginsel alleen tijdens kantooruren bereikbaar. De wijze van informatievergaring is bij beide methoden gelijk. Alle meldingen, ook de meldingen die per post worden verricht, worden vertrouwelijk behandeld op een wijze die past in de van toepassing zijnde wet- en regelgeving, bijvoorbeeld ter zake van bescherming van persoonsgegevens. 

Wat gebeurt er met de melding?

De melding wordt ontvangen door de Compliance Office. De Country Risk Management Partner van KPMG Nederland zal de beoordeling van de melding ter hand nemen.

Mocht de melding betrekking hebben op een persoon die deel uitmaakt van het Nederlandse KPMG Risk Management-team, dan bestaat de mogelijkheid om dit in de rapportagetool aan te geven. In dat geval zal de melding alleen door het Compliance Office worden beoordeeld, die vervolgens de wijze van afwikkeling zal bespreken met de voorzitter van de Raad van Bestuur.

Meldingen die niet binnen de reikwijdte van de Hotline vallen,  bijvoorbeeld omdat deze betrekking hebben op een andere KPMG-firma, zullen worden doorgestuurd naar de betreffende firma, of naar KPMG International. Ook in de gevallen dat een andere KPMG-firma of KPMG International de verdere afwikkeling van de melding voor zijn rekening neemt zal dit plaatsvinden op basis van vertrouwelijkheid en zullen maatregelen worden getroffen ter bescherming van de vertrouwelijkheid en de gerechtvaardigde belangen van de melder. 

Vertrouwelijkheid

Voor het beschikbaar stellen van de Hotline werkt KPMG samen met de Canadese onderneming ClearView Strategic Partners. Door het gebruik van een derde partij waarborgt KPMG de vertrouwelijkheid van de meldingen en desgewenst de anonimiteit.

Wanneer specialisten worden betrokken bij het onderzoeken van de melding zullen zij informatie over de aard en inhoud van de melding ter beschikking krijgen. Mogelijk kan hieruit de identiteit van de melder worden afgeleid. De melder moet hiermee bij het indienen van de melding rekening houden.

ClearView ConnectsTM is een geregistreerd handelsmerk van ClearView Strategic Partners Inc.