Standpunt KPMG over informatieverzoek curatoren Imtech |

Standpunt KPMG over informatieverzoek van curatoren Imtech

Standpunt KPMG over informatieverzoek curatoren Imtech

Sinds mei 2016 ontvangt KPMG gefragmenteerde informatieverzoeken van de curatoren van Imtech. KPMG heeft al die tijd aan die verzoeken meegewerkt. Het overgrote deel van de informatie is ook al lang verstrekt, zoals bijvoorbeeld (bijna) de gehele controledossiers van 2011 en 2012 van Imtech, maar ook documenten met betrekking tot de controle 2013 en 2014. Anders dan curatoren doen voorkomen is KPMG steeds bereid gebleken de gevraagde informatie te verstrekken.

Contact

Gerelateerde content

KPMG is altijd transparant geweest in de manier waarop zij informatieverzoeken van curatoren heeft behandeld. KPMG is bereid de opgevraagde documenten te verstrekken voor zover de bescheiden deel uitmaken van het controledossier of curatoren gespecifieerd aangeven waarom zij bepaalde stukken willen.

Er zit wel een grens aan de informatie die KPMG kan/moet verstrekken. Dit kort geding gaat alleen over die documenten waarvan KPMG van mening is dat curatoren daar geen recht op hebben of documenten die KPMG niet in haar bezit heeft. Per saldo gaat het slechts om enkele documenten.

Documenten die curatoren vorderen verband houdend met Jaarrekeningcontrole 2011:

Wat vorderen curatoren van KPMG?

In de kern gaat het vandaag om de vordering van curatoren een niet-geanonimiseerd Boetebesluit van de AFM te verstrekken. De vraag of het boetebesluit moet worden verstrekt is voor KPMG een principiële vraag. Die vraag raakt namelijk de kern van het toezicht en de kern van de vertrouwelijke relatie tussen KPMG en de AFM als toezichthouder. Door een accountantsorganisatie moet verplicht, ook vertrouwelijke, informatie worden verstrekt aan de toezichthouder. De toezichthouder heeft op haar beurt een wettelijke geheimhoudingsverplichting. Het is juist op grond van die geheimhoudingsverplichting dat een boetebesluit standaard door de AFM wordt geschoond van vertrouwelijke informatie door middel van het "blacklinen" daarvan. Curatoren trachten nu dit wettelijk stelsel te omzeilen door via deze procedure KPMG te dwingen om het niet-geanonimiseerd boetebesluit, dat zij van de AFM niet krijgen, te verstrekken. Dit kan wat KPMG betreft niet worden toegelaten. Het is aan curatoren zelf onderzoek te doen en op die basis haar eigen conclusies te trekken.

Daarnaast vorderen Curatoren een specifiek document van KPMG waarvoor al is aangegeven dat KPMG daar eenvoudigweg niet over beschikt. Datzelfde geldt voor de controledossiers van Imtech Duitsland en Imtech Polen gecontroleerd door KPMG Duitsland en KPMG Polen. KPMG Duitsland en KPMG Polen zijn separate juridische entiteiten met een eigen opdracht. KPMG Nederland heeft nooit directe toegang gehad tot de controledossiers van KPMG Duitsland en KPMG Polen en heeft dat nu ook niet. KPMG kan deze bescheiden dus ook niet aan curatoren verstrekken.

Dit alles geldt te meer nu curatoren stellen de gevorderde bescheiden nodig te hebben om kort gezegd te beoordelen of zij KPMG en het bestuur en/of de commissarissen van Imtech aansprakelijk kunnen stellen ten aanzien van de jaarrekeningcontrole 2011 van Imtech. KPMG is van mening dat de curatoren geen belang hebben bij afschrift van de nu gevraagde documenten, omdat KPMG met Imtech een schikking heeft getroffen waarbij Imtech afstand heeft gedaan van haar vorderingsrechten voor wat betreft de werkzaamheden van KPMG in het kader van de jaarrekeningcontrole 2011, en omdat al zeer veel documentatie is verstrekt, waaronder het controledossier 2011.

E-mails uit de periode 2011-2014

Daarnaast hebben curatoren tijdens de procedure hun vorderingen uitgebreid. Curatoren vorderen nu ook -kort gezegd- de e-mails (en overige bescheiden) die zijn gewisseld ter zake de controle 2011-2014 bijvoorbeeld tussen de verschillende accountants en tussen de accountant en Imtech.

Dit verzoek is (zeer) omvangrijk en ongericht, en ziet op stukken die niet tot het controledossier behoren. Desalniettemin is KPMG bereid om curatoren die e-mails te verstrekken mits curatoren een lijst van zoektermen geven op grond waarvan KPMG die e-mails ten behoeve van curatoren kan doorzoeken en verstrekken. Curatoren weten dat KPMG hiertoe bereid is, maar hebben desondanks gekozen ook dit onderdeel te maken van de procedure.

Tot slot

KPMG is steeds bereid geweest om mee te werken aan informatieverzoeken van curatoren, en heeft dat tot nu toe ook steeds gedaan. KPMG is ook bereid de nu gevraagde e-mails uit de periode 2011-2014 aan curatoren te verstrekken mits curatoren hun zoektermen specificeren. Daarover kunnen afspraken worden gemaakt. Dit kort geding ziet dan ook alleen op een paar documenten waarvan KPMG van mening blijft dat die niet kunnen en behoeven te worden verstrekt.

Neem contact met ons op

 

Offerteaanvraag (RFP)

 

Bevestig