Benchmark kostenonderzoek langdurige zorg |

Kostenonderzoek langdurige zorg

Kostenonderzoek langdurige zorg

De langdurige zorg is de afgelopen jaren ingrijpend veranderd. Maatschappelijke, economische en sociale ontwikkelingen zijn van invloed op hoe we met kwetsbare mensen in de maatschappij om willen gaan. Mensen blijven langer thuis wonen en aanbieders hebben hierop hun aanbod aangepast. De introductie van nieuwe wetten heeft gezorgd voor andere spelregels. Veranderingen in de bekostiging en in de visie op kwalitatief hoogstaande zorg voor kwetsbare mensen met een zware zorgvraag, horen hand in hand te gaan. De ontwikkelingen op financieel vlak zijn echter onvoldoende meegegaan met deze veranderingen. Hierdoor is de prestatiestructuur met zorgzwaartepakketten daarom niet meer toereikend en passend op de zorgvragen en het veranderd aanbod van nu.

Partner

KPMG Nederland

Contact

Gerelateerde content

Kostenonderzoek langdurige zorg

Benchmark

In de laatste zes maanden van vorig jaar heeft KPMG in opdracht van de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) onderzoek uitgevoerd naar de kosten voor zorg onder de Wet langdurige zorg (Wlz). Voor het onderzoek zijn de gemiddelde kostprijzen berekend van de aanbieders van ouderenzorg (V&V), gehandicaptenzorg (ghz) en langdurige geestelijke gezondheidszorg (ggz). De resultaten zijn tot stand gekomen in nauwe samenwerking met de NZa en de koepels Actiz, ZN, VGN en GGz Nederland. Ruim 680 zorgaanbieders hebben informatie over kosten, inzet van personeel en productie aangeleverd. Op basis van deze gegevens, die betrekking hebben op 2016, zijn de kostprijzen voor bijna alle Wlz-prestaties en de drie elv-prestaties (eerstelijnsverblijf) berekend. De kostprijzen dienen ter input voor het berekenen van de nieuwe tarieven 2019.

Om de resultaten van het kostenonderzoek langdurige zorg breed te kunnen delen met alle betrokkenen heeft KPMG, in opdracht van de NZa, samen met de koepels en een aantal zorgaanbieders een benchmark ontwikkeld. Deze benchmark geeft niet alleen de NZa inzicht in de kostprijzen, maar ook de betrokken zorgaanbieders krijgen op deze wijze inzicht in de voor hun instelling berekende kostprijzen. Door middel van een online interactieve omgeving zijn zij in staat de eigen kostprijzen te vergelijken met de kosten die andere aanbieders maken. Deze vergelijking kan naar eigen inzicht en op basis van verschillende variabelen worden samengesteld, zoals de omzetgrootte, het aandeel PNIL (mensen die niet in loondienst zijn) en het wel of niet bieden van verblijfszorg. Naast inzicht in de kostprijzen geeft de benchmark inzicht in de opbouw van de kostprijzen aan de hand van kostensoorten.

Lees het rapport

Op 25 januari is het eindrapport met de resultaten van het kostenonderzoek gepubliceerd. Voor vragen over de inhoud van deze rapportage kunt u contact opnemen met Jorien Vink, senior adviseur KPMG Health, via telefoon 0613975661 of per e-mail.

Neem contact met ons op

 

Offerteaanvraag (RFP)

 

Bevestig