Kwaliteit van leven sociaal domein onveranderd |
close
Share with your friends

Kwaliteit van leven van mensen in het sociaal domein onveranderd tussen 2015 en 2016

Kwaliteit van leven sociaal domein onveranderd

Op 4 december 2017 verscheen de publicatie 'Overall rapportage sociaal domein 2016. Burgers (de)centraal' van het Sociaal en Cultureel Planbureau (SCP). KPMG Health heeft het bestuurlijke deel van het onderzoek uitgevoerd (deel D). Dit onderzoek richt zich op de wijze waarop gemeenten sturen op het behalen van de decentralisatie doelstellingen.

Partner

KPMG Nederland

Contact

Gerelateerde content

Kwaliteit van leven

De SCP publicatie geeft inzicht in de ontwikkelingen in het gedecentraliseerde sociaal domein. Het rapport brengt daarnaast de maatschappelijke uitkomsten in kaart aan de hand van een beschrijving van de kwaliteit van leven van mensen; geeft inzicht in wie de gebruikers van individuele voorzieningen zijn, hoe hun gebruik zich door de tijd ontwikkelt en welke geografische verschillen er zijn; behandelt (knelpunten in) de uitvoeringspraktijk aan de hand van diepteonderzoek in drie gemeenten en geeft inzicht in de bestuurlijke en financiële kaders. Dit zijn enkele van de belangrijkste conclusies uit de overall publicatie.

Bestuurlijke rapportage

In deze rapportage staan drie thema’s centraal. In de eerste plaats sturing en controle: burgerbetrokkenheid en aspecten rondom de rol van de gemeenteraad. In de tweede plaats komen relevante aspecten uit de praktijk aan bod: klachten, wachttijden, fraudepreventie en privacy. Tot slot betreft het derde thema samenwerking in het sociaal domein.

Belangrijkste bevindingen

 • Tijd en kennis van gemeenteraad onder druk.
  In ongeveer 40% van de onderzochte gemeenten is het volgens griffiers voor gemeenteraadsleden een uitdaging om over voldoende tijd te beschikken voor de taakuitvoering. En in ongeveer een op de tien deelnemende gemeenten geven griffiers aan dat gemeenteraadsleden over onvoldoende kennis en vaardigheden beschikken om hun taken goed uit te kunnen voeren. Gemeenteraadsleden zijn volgens griffiers in iets meer dan de helft van de gemeenten nog zoekende hoe zij hun taken goed uit kunnen voeren bij samenwerking.
 • Samenwerking tussen gemeenten draagt bij aan het behalen van doelstellingen, maar loopt soms nog stroef.
  De meest behaalde doelen van samenwerking zijn volgens de ondervraagde griffiers schaalvoordelen, borging van continuïteit van zorg en ondersteuning en toename van kennis. Oorzaken voor een stroef lopende samenwerking zijn verschillen tussen gemeenten in de visie op de inrichting en uitvoering van het sociaal domein en het transformatietempo. Gemeenteraadsleden zijn volgens griffiers in iets meer dan de helft van de gemeenten nog zoekende hoe zij hun taken goed uit kunnen voeren bij samenwerking.
 • Meer aandacht voor samenwerking met maatschappelijke partners zoals aanbieders, zorgverzekeraars en onderwijs.
  In 2016 leren gemeenten de regionale partners (voor gemeenten doorgaans nieuwe partners) beter kennen, zo blijkt uit het kwalitatieve onderzoek.
 • Burgerbetrokkenheid breder opgezet.
  In 2016 zet de trend door naar het inzetten van nieuwe methoden zoals themabijeenkomsten of werkbezoeken waarin actief de wijk, de burger en uitvoeringspartijen bezocht worden. Met advies- en cliëntenraden wordt in 2016 vaker dan in 2015 het gesprek aangegaan over beleidsvorming en het betrekken van burgers, zo blijkt uit het kwalitatieve onderzoek. Wel zijn de deelnemers verdeeld over de mate waarin een advies- of cliëntenraad het brede burgerperspectief vertegenwoordigt.
   

Verder lezen

Overall rapportage sociaal domein 2016. Burgers (de)centraal van het Sociaal en Cultureel Planbureau (SCP).

KPMG Health heeft het bestuurlijke deel van het onderzoek uitgevoerd (deel D) in onderstaande pdf.   

 

Neem contact met ons op

 

Offerteaanvraag (RFP)

 

Bevestig