Voorbeeldjaarrekening Pensioenfondsen 2017 |
close
Share with your friends

Voorbeeldjaarrekening Pensioenfondsen 2017

Voorbeeldjaarrekening Pensioenfondsen 2017

Meer aandacht voor niet-financiële aspecten

Gerelateerde content

Voorbeeldjaarrekening Pensioenfondsen 2017

De Voorbeeldjaarrekening die de branchegroep Pensions jaarlijks uitbrengt, biedt pensioenfondsen en hun uitvoerder een praktisch houvast voor de inrichting van de jaarverslaggeving.

Het model 2017 is alweer de 11e editie en voldoet aan alle actuele richtlijnen en eisen die aan de jaarverslaggeving van pensioenfondsen worden gesteld. Zo is rekening gehouden met alle wijzigingen in de Richtlijnen van de Jaarverslaggeving en in het bijzonder Richtlijn 610 Pensioenfondsen. De teksten zijn illustratief en kunnen als basis dienen voor het opstellen van de jaarrekening.

Weinig wijzigingen

Zoals u van ons gewend bent, zijn in deze voorbeeldjaarrekening alle actuele ontwikkelingen op het gebied van jaarverslaggeving verwerkt. Het aantal wijzigingen in de verslaggevingseisen zoals opgenomen in Titel 9 van Boek 2 van het Burgerlijk Wetboek en de Richtlijnen voor de Jaarverslaggeving is beperkt ten opzichte van het voorgaande jaar. Wel zien we nog steeds een groot aantal ontwikkelingen binnen de pensioensector waaraan in de jaarverslaggeving aandacht moet worden besteed. De belangrijkste twee die wij onderscheiden zijn Good pension governance en de toenemende aandacht voor niet-financiële informatie en niet-financiële risico’s.

Nieuwe verplichtingen en wetgeving

Een goed voorbeeld van een ontwikkeling op het gebied van Good pension governance is de verplichting binnen de Verzamelwet Pensioenen 2017, om een Raad van Toezicht in te stellen voor ondernemingspensioenfondsen met een belegd vermogen van meer dan EUR 1 miljard. Daarnaast is er wetgeving op komst waarbij pensioenfondsen met een belegd vermogen van meer dan EUR 10 miljard op twee achtereenvolgende balansdata door de wetgever worden aangewezen als organisatie van openbaar belang (OOB). Ook dit heeft mogelijk gevolgen voor de interne governance.

Milieu, sociale zaken, mensenrechten en diversiteit

Een tweede thema leeft breder dan alleen in de pensioensector en gaat over de toenemende aandacht voor niet-financiële informatie en niet-financiële risico’s. De Europese Richtlijn ‘Bekendmaking van niet-financiële informatie en informatie inzake diversiteit’ (2014/95/EU) vereist dat grote OOB’s extra informatie opnemen over niet-financiële informatie in het jaarverslag, bijvoorbeeld ten aanzien van milieu, sociale zaken, mensenrechten en diversiteit. De Richtlijn is weliswaar niet rechtstreeks van toepassing op pensioenfondsen, maar het illustreert wel de toenemende maatschappelijke aandacht voor niet-financiële informatie. Wij adviseren pensioenfondsen dan ook een analyse te maken of de huidige opzet van de jaarverslaggeving voldoet aan de maatschappelijke informatiebehoefte op dit punt. Bij de niet-financiële risico’s kunnen pensioenfondsen onder meer stilstaan bij het toenemende risico op cybercriminaliteit en de wijze waarop dit risico wordt gemonitord en beheerst.

‘Voldoet de jaarverslaggeving aan de maatschapppelijke informatiebehoefte?’

Bijdrage aan kwaliteit en relevantie

Tot slot blijft, afhankelijk van de specifieke omstandigheden van het fonds, een goede verantwoording over bijvoorbeeld de ontwikkeling van de verschillende dekkingsgraden in relatie tot het herstelplan, kostentransparantie, robuustheid van de pensioenadministratie en toekomstbestendigheid van het fonds van belang. Een goede toelichting op deze ontwikkelingen is van belang, maar pensioenfondsen moeten waken voor een informatie-overload en actief inzetten op compacte en heldere jaarverslaggeving. Dat komt de leesbaarheid en kwaliteit van de jaarverslaggeving ten goede.

In deze editie van de Voorbeeldjaarrekening zijn waar mogelijk voorbeeldteksten opgenomen ten aanzien van bovengenoemde ontwikkelingen. Wij verwachten met deze nieuwe editie van de Voorbeeldjaarrekening een bijdrage te leveren aan de kwaliteit en relevantie van de jaarverslaggeving over 2017. Voor een nadere toelichting of vragen kunt u uiteraard contact met ons opnemen. Ook voor suggesties ter verbetering van deze publicatie houden wij ons aanbevolen.

Meer informatie

Heeft u vragen of wilt u meer informatie? Neem dan contact op met een van de volgende contactpersonen:

Frans Glorie, Partner, (020) 656 7505
Wilfred Kevelam, Senior Manager, (030) 658 2404
 

Neem contact met ons op

 

Offerteaanvraag (RFP)

 

Bevestig