KPMG ondersteunt krachtenbundeling | KPMG | NL

KPMG ondersteunt krachtenbundeling om vanuit de Wmo 2015 te blijven vernieuwen in het sociaal domein

KPMG ondersteunt krachtenbundeling

Wat is er nodig om de ingezette vernieuwing vanuit de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) 2015, in samenhang met het bredere sociaal domein, verder te brengen en hoe kan deze vernieuwing samen met alle betrokken partijen worden versneld? Deze zoektocht vindt plaats in een door KPMG ondersteund gezamenlijk ontwikkeltraject van het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS), de Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG) en het Netwerk Directeuren Sociaal Domein (NDSD), in samenwerking met gemeenten, de landelijke cliëntorganisaties ANBO en Ieder(In), en de landelijke koepelorganisaties voor zorgaanbieders ActiZ, BTN en VGN.

1000

Contact

Gerelateerde content

KPMG ondersteunt krachtenbundeling om vanuit de Wmo 2015 te blijven vernieuwen in het sociaal domein

KPMG als procesbegeleider van landelijk ontwikkeltraject ‘Wmo 2015 in uitvoering’

De bedoeling van de Wmo 2015 is om de zelfredzaamheid en participatie van mensen met een beperking te vergroten, zodat mensen zo lang mogelijk thuis kunnen wonen en de regie op hun eigen leven behouden. Hiervoor is het belangrijk om na te denken over de wijze waarop de zelf- en samenredzaamheid van de cliënt en zijn sociaal netwerk kan worden gestimuleerd. De gemeente heeft de verantwoordelijkheid om zo nodig passende ondersteuning te bieden. Daarbij is het belangrijk om als gemeente en zorgaanbieder naast de cliënt te gaan staan en om ruimte te creëren voor professionals om maatwerk te bieden.

Binnen dit kader en in afstemming met het bredere sociaal domein is door alle betrokken partijen nog volop te verbeteren, leren en vernieuwen. Hoe kan er voor worden gezorgd dat er wordt gedaan ‘wat nodig is’ voor de cliënt en dat maatschappelijke initiatieven die leiden tot een grotere zelf- en samenredzaamheid worden ondersteund? Dit leer- en vernieuwingsproces is de afgelopen jaren ingezet en zal nog jaren duren. Daarom is een ontwikkeltraject gestart, waarin alle betrokken partijen (VWS, VNG, NDSD, ANBO, Ieder(In), ActiZ, BTN en VGN) gezamenlijk een impuls willen geven aan de vernieuwing op lokaal niveau: met andere woorden samen willen leren en vernieuwen.

KPMG is als procesbegeleider betrokken bij dit ontwikkeltraject. Het gewenste resultaat is om een situatie te creëren waarin de gemeente echt naast de cliënt gaat staan, de cliënt (en zijn sociaal netwerk) indien mogelijk ook zelf verantwoordelijkheid neemt om bij te dragen aan zijn zelfredzaamheid en participatie, en de aanbieder arrangementen ontwikkelt die inspelen op de behoeften en ook mogelijkheden van cliënten.

Om dit doel te bereiken is het van belang in kaart te brengen welke mogelijkheden er zijn om de vernieuwing in de gewenste richting te versnellen en deze inhoudelijk uit te werken. Hiervoor is afstemming en samenwerking nodig tussen gemeenten, cliëntorganisaties, zorgaanbieders en zorgverzekeraars. Mocht u willen aanhaken bij het ontwikkeltraject en/of heeft u een idee om de vernieuwing te versnellen, neem dan contact met ons op.

Relevante kennis en inzichten opgehaald tijdens dit gezamenlijke ontwikkeltraject worden landelijk verspreid via de VNG website. Op deze manier wordt het gezamenlijke leer- en ontwikkelproces ondersteund, versneld en gestimuleerd.  

KPMG ook betrokken bij eerdere ontwikkeltraject

KPMG was ook procesbegeleider bij het eerdere ontwikkeltraject ‘Wmo 2015 in uitvoering: passend en onderbouwd (lokaal) beleid voor hulp bij het huishouden’. Binnen dit traject is door gemeenten, de VNG, het NDSD en VWS samen antwoord gegeven op de vraag: Hoe is, binnen de kaders die de Centrale Raad van Beroep stelt, (verder) invulling mogelijk van de vernieuwing voor de hulp bij het huishouden?

De opbrengst van het traject dat gezamenlijk is doorlopen is opgenomen in het rapport ‘Wmo 2015 in uitvoering: passend en onderbouwd (lokaal) beleid voor hulp bij het huishouden’. Het huidige ontwikkeltraject is een voortzetting hierop, waarbij zowel het partnerschap als de focus (Wmo 2015 in samenhang met het bredere sociaal domein) is verbreed.

Neem contact met ons op

 

Offerteaanvraag (RFP)

 

Bevestig