Echte transformatie vraagt om CIO's met lef |
close
Share with your friends

Transformatie van het IT-landschap van verzekeraars vraagt om een doortastende CIO

Echte transformatie vraagt om CIO's met lef

IT bestuurders van verzekeraars moeten streven naar echte wendbaarheid en flexibiliteit om te zorgen voor een ware transformatie alsmede het benutten van hedendaagse digitale mogelijkheden.

Partner

KPMG Nederland

Contact

Gerelateerde content

Blue white plugs together

De meeste verzekeraars zien in dat hun complexe IT-omgeving en hun IT-platforms hen belemmeren in de mogelijkheden om zichzelf te transformeren en concurrerend te zijn in een digitale wereld. Veel verzekeraars kennen de lappendeken aan verouderde infrastructuur, applicaties en kernsystemen die te gefragmenteerd en te rigide zijn. Het is dan ook tijd dat verzekeraars en hun CIO's de transformatie doortastend aanpakken, hun onderneming weer echt wendbaar en flexibel maken, en hun IT-besturingsmodellen opnieuw vormgeven.

 

IT wil wel veranderen, maar worstelt met zijn eigen schaal

Verzekeraars hebben ambitieuze stappen ondernomen om een fundamentele verandering binnen hun IT-organisatie en -omgeving te ontketenen. Veelal ging de aandacht uit naar de wendbaarheid en slagvaardigheid van hun IT-leveringscapaciteit. Sterker nog, uit recent onderzoek van Harvey Nash en KPMG International onder 160 CIO’s bij verzekeraars blijkt dat zeven van de tien bezig is met het implementeren van methoden voor meer wendbaarheid binnen de IT-functie.

Zowel op landelijk- als bedrijfsniveau zien we dat verzekeraars verregaande veranderingsprogramma's doorvoeren om hun IT-omgeving te transformeren. Dit betreft onder meer vervanging van hele kernsystemen en verhuizing van platforms naar de cloud. Op deze manier probeert men de systemen wendbaarder en flexibeler te maken.

Toch zijn er maar weinig verzekeraars die hun transformatieprogramma's met succes en op duurzame wijze hebben weten op te schalen tot op bedrijfs- of groepsniveau. Ondanks de succesvolle implementatie van nieuwe kernsystemen voor bedrijfsonderdelen zoals schade, hebben maar weinig verzekeraars een integrale ‘end-to-end’ transformatie weten door te voeren. De mate van technologische integratie die is vereist, gekoppeld aan verandering van de bedrijfsprocessen en een omslag van een functioneel perspectief naar focus op het klantentraject, zorgen voor een hoge mate van complexiteit, die moeilijk realiseerbaar is.

Verzekeringsmaatschappijen en IT-bestuurders hebben ook te maken met de uitdaging om een beweeglijke organisatie te worden. Dit heeft enerzijds te maken met traditionele denk- en werkwijzen, maar anderzijds met het onvermogen van verzekeraars om hun aanpak de juiste mate van urgentie mee te geven. Om de voordelen van grootschalige wendbaarheid te bereiken, moeten verzekeraars vaststellen wat de fundamentele factoren van hun methoden zijn en moeten zij zorgen voor een structuur die bevorderlijk is voor echte resultaten. Ze moeten erkennen dat ware wendbaarheid vraagt om nieuwe manieren waarop bedrijven en IT-medewerkers met elkaar samenwerken.

Bepalen van een strategisch doel

Een aantal verzekeraars boekt inmiddels aanzienlijke vooruitgang met hun transformatie-initiatieven. Dat heeft deels te maken met een duidelijke verschuiving in de verwachtingen voor de IT-functie. CIO's van verzekeraars en IT-bestuurders zien in dat de onderneming niet alleen van hen verwacht dat ze de kosten beheersen, maar dat ze ook bijdragen aan meer innovatie en groei. Ze erkennen dat hun rol niet zozeer gaat om controle van de algehele IT-omgeving, maar meer om samenwerking en het smeden van betrouwbare samenwerkingsverbanden met meerwaarde, zowel binnen de onderneming zelf als daarbuiten met externe dienstverleners. Ze willen de business toegang geven tot digitale mogelijkheden en de juiste IT-omgeving en serviceniveaus bieden om veilig en beveiligd succesvol te zijn en te innoveren.

De ervaring leert ons dat CIO's en IT-bestuurders ambitieuzer en doortastender te werk moeten gaan als zij hun transformatie-initiatieven echt willen opschalen.

CIO's van verzekeraars en IT-bestuurders moeten meedogenloos zijn als het gaat om kostenbesparingen op de huidige IT-omgeving. Ze moeten er alles aan doen om de complexiteit van de IT-functie terug te brengen, de systemen en processen te vereenvoudigen en de toegankelijkheid en wendbaarheid te vergroten.

CIO's moeten IT-systemen en leveranciers heroverwegen

Het kan ook nodig zijn om de huidige inkoopovereenkomsten en samenwerkingsverbanden eens kritisch tegen het licht te houden. Sommige verzekeraars zijn de afgelopen tien jaar nadrukkelijk overgestapt op outsourcing. Nu ondervinden ze echter de beperkingen van hun kostengerichte serviceovereenkomsten. Slechts een handjevol beschikt over de juiste vaardigheden en mogelijkheden om binnen de gehele onderneming duurzaam te innoveren. CIO's zullen wellicht de noodzaak herkennen om te zorgen voor een evenwichtigere relatie met hun aanbieders en om traditionele outsourcingovereenkomsten, die weinig wendbaar en innovatief zijn, te herzien.

Door de IT-omgeving te vereenvoudigen en weer meer controle te krijgen over hun portefeuille van leveranciers, kunnen CIO's en IT-bestuurders openingen creëren voor technologieën en benaderingen waarmee ze een duurzame transformatie kunnen bereiken. Benaderingen voor wendbaarheid en DevOp’s bijvoorbeeld, vereisen automatisering en gedijen op vereenvoudiging. En digitale arbeid (waaronder automatisering door robotische processen en cognitieve automatisering) biedt nieuwe manieren om tegen lage kosten de kwaliteit te verbeteren en de slagvaardigheid te vergroten.

Uiteindelijk geloven wij dat CIO's van verzekeraars en IT-bestuurders strategisch moeten nadenken over hoe zij 1) een business case kunnen opstellen voor een fundamentele IT-transformatie en 2) de uitvoering daarvan kunnen verzorgen. Zij zullen zich moeten richten op het opbouwen van samenwerkingsverbanden binnen de gehele organisatie. Op deze manier kunnen zij zorgen voor een effectieve IT-transformatie en een meer wendbare en flexibele IT-omgeving opbouwen. En dat is wat verzekeraars nodig hebben voor succes in het digitale tijdperk.

Uitvoering in de praktijk: een casestudy

Een mondiale verzekeraar met meerdere divisies heeft, met het oog op digitalisering, de laatste twee jaar strategisch geïnvesteerd in het aanzienlijk vereenvoudigen van hun IT-landschap. De organisatie ontwikkelde een heldere visie voor een vereenvoudigde en gestandaardiseerde IT-architectuur. Door te besparen op het primaire datacentrum en een fundament te creëren ter ondersteuning van een wendbare technologische capaciteit, heeft de organisatie de jaarlijkse IT-kosten kunnen reduceren met ruim USD 50 miljoen.

Uiteindelijk moet dit programma leiden tot een vereenvoudigde architectuur, waar meer dan 70% van de gebruikers wordt ondersteund door virtuele desktops, de datacentra worden gereduceerd met een factor 10 en de servers voor meer dan 80% zijn gevirtualiseerd.

Cruciaal voor dit succes was de heldere visie vanaf het begin, gekoppeld aan een krachtig mandaat van het bestuur.

Neem contact met ons op

 

Offerteaanvraag (RFP)

 

Bevestig