Checklist Jaarrekening Verzekeraars 2016 |
close
Share with your friends

Checklist Jaarrekening Verzekeraars 2016

Checklist Jaarrekening Verzekeraars 2016

Een leidraad bij het opstellen van uw jaarstukken.

Partner Audit Financial Services

KPMG Nederland

Contact

Gerelateerde content

Checklist verzekeraars

De checklist jaarrekening BW 2 Titel 9 (Dutch GAAP) voor verzekeraars over 2016 is opgesteld om u te ondersteunen bij de inrichting van uw jaarstukken bestaande uit het jaarverslag, de jaarrekening en de overige gegevens.

Vanaf 1 januari 2016 is het toezichtregime Solvency II voor verzekeraars ingrijpend gewijzigd. De wijzigingen die in werking treden kennen zowel kwalitatieve als kwantitatieve aspecten. Veel, zo niet alle, kwalitatieve aspecten zullen aan het einde van het verslagjaar 2016 verankerd moeten zijn in de bedrijfsvoering van de verzekeraars. Ingegeven door het nieuwe toezichtregime zijn er wijzigingen in de Wft (vanaf 1 januari 2016) en de verslaggevingsregels voor verzekeraars (RJ 605 – Boekjaren die aanvangen op of na 1 januari 2016) in werking getreden.

KPMG heeft in januari 2017 een practice guidance opgesteld waarin een samenvatting is opgenomen welke toelichtingselementen inzake Solvency II van toepassing zijn in het bestuursverslag en/of de jaarrekening.

Met de implementatie van Richtlijn Solvabiliteit II heeft de wetgever nieuwe artikelen in afdeling 15 van Titel 9 Boek 2 BW opgenomen betreffende de grondslagen van waardering en bepaling van het resultaat voor verzekeringsverplichtingen die voorheen waren opgenomen in het Besluit prudentiële regels Wft. Deze gewijzigde artikelen zijn in RJ 605 verwerkt in alinea’s 401 en 403 met betrekking tot het eigen vermogen en alinea’s 518 en verder met betrekking tot waardering en resultaatbepaling.

Volledigheidshalve merken wij op dat de vrijstelling uit artikel 2:403 niet meer toegepast kan worden bij een Organisatie van Openbaar Belang. Dit betekent dat elke verzekeringsmaatschappij die tevens Organisatie van Openbaar Belang is, een jaarrekening moet opstellen en een accountantscontrole moet laten uitvoeren.

Deze checklist helpt u primair om vast te stellen of uw jaarrekening op het gebied van presentatie voldoet aan de in de wet- en regelgeving gestelde eisen ten aanzien van verzekeraars. Waarderingsaspecten van de genoemde jaarrekeningposten zijn hierbij in principe buiten beschouwing gelaten.

Mocht u naar aanleiding van deze publicatie vragen hebben, dan kunt u contact opnemen met Frank van den Wildenberg of Peter Smit.

Neem contact met ons op

 

Offerteaanvraag (RFP)

 

Bevestig