Impact code op auditfunctie |

Impact Governance Code op Audit committee en auditfunctie

Impact governance code op de auditfunctie

Op 14 december jl organiseerde KPMG een ronde tafel bijeenkomst over de impact van de vernieuwde Corporate Governance Code (hierna Code) op de Audit Committee (hierna AC) en Interne Audit functie (hierna IAF) van middelgrote verzekeraars. Voor deze bijeenkomst waren voorzitters van de AC en hoofden IAF van 14 middelgrote en kleine verzekeraars uitgenodigd. Formeel is de Code niet van toepassing is op deze niet beursgenoteerde verzekeraars. De Code geeft echter de maatschappelijke verwachtingen weer. Daarom kunnen niet-beursgenoteerde ondernemingen de Code niet negeren.

Contact

Manager

KPMG Nederland

Contact

Gerelateerde content

Na een korte toelichting op de kernpunten uit de Code door KPMG heeft mevrouw C. Gorter (voorzitter AC van verzekeraar TVM) een discussie geleid aan de hand van de uitkomsten van een enquête die vooraf door de deelnemers is ingevuld. Door de aanwezigen wordt geconstateerd dat de definitieve code ten opzichte van het consultatie document aanzienlijk is aangepast. Er is soms sprake van tekstuele compromissen die tot verschillen in uitleg kunnen leiden. Algemeen beeld is wel dat financiële sector, waar onder de verzekeraars, ten opzichte van andere sectoren voorop lopen in de invoering van de Code. De eerdere Code Verzekeraars (per 01-01-2016 vervallen) en regelgeving zoals Solvency II heeft hierin aan bijgedragen. Tegelijkertijd zijn er nog wel uitdagingen.

Impact van de code

In hoofdlijnen hebben voorzitters van de AC en de hoofden IAF eenzelfde beeld van de impact van de Code. Uit de enquête zijn ook een aantal interessante beelden naar voren gekomen waarin de mening van de voorzitters AC soms afwijkt van de hoofden IAF:

  • Zowel de voorzitters van de AC als de hoofden IAF zien een belangrijke rol weggelegd in de thema’s ‘lange termijn waarde creatie’ en ‘gedrag & cultuur’.
  • De voorzitters AC vinden het meest complexe thema ‘lange termijn waarde creatie’.
  • De hoofden IAF vinden ‘gedrag & cultuur’ het meest complexe nieuwe thema. Met name de meetbaarheid, c.q. het kunnen beoordelen van cultuur wordt als lastig ervaren en is relatief nieuw voor auditafdelingen.

Nog niet alles is duidelijk

Enkele vragen die tijdens de ronde tafel bijeenkomst naar voren kwamen zijn:

  • Hoe kijken AC en IAF tegen het begrip cultuur aan? In de discussie werd duidelijk dat dit nu nog veelal vanuit integriteit wordt belicht, maar ook dat ‘cultuur’ meer omvat.
  • Is ‘gedrag & cultuur’ ook expliciet gespreksonderwerp van het bestuur met de OR, IAF en de externe accountant?
  • In de huidige code krijgt niet-financiële informatie een groter belang. Wat betekent dit voor de bestuursverklaring die nu voornamelijk over de financiële informatie gaat? Moet de reikwijdte hiervan worden uitgebreid?
  • Cybercrime is als specifiek thema in de Code genoemd. Alle aanwezigen zijn het er over eens dat dit een zeer actueel en relevant onderwerp is, maar ze snappen niet waarom dit zo specifiek is genoemd en andere relevante thema’s (zoals duurzame verdienmodellen) niet.
  • In de code wordt de aanwezigheid van de IAF en de externe accountant bij de AC benoemd. Hoe kijken de voorzitters van de AC hiernaar?

Heeft u de ronde tafelbijeenkomst gemist en wilt u bij een volgende bijeenkomst aanwezig zijn? Of heeft u vragen over de impact van de Code op uw organisatie? Neem dan contact op met ons op.

Neem contact met ons op

 

Offerteaanvraag (RFP)

 

Bevestig