WNT-normen voor de zorg |

WNT-normen voor de zorg

WNT-normen voor de zorg

Ook in 2016 geldt in de Wet normering bezoldiging topfunctionarissen (WNT) voor de zorg een specifieke normering. Een korte uitleg van wat dit voor u kan betekenen.

1000

Gerelateerde content

Wnt

De WNT-normering voor de zorg bestaat uit verschillende klassen, op basis van functiezwaarte die wordt bepaald met de door het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS) opgestelde scoringscriteria. De regelgeving bepaalt dat het toezichthoudende orgaan van een zorginstelling zelf vaststelt welke klassenindeling en scores voor de organisatie van toepassing zijn.

Nieuwe criteria functiezwaarte

De “Regeling bezoldigingsmaxima topfunctionarissen zorg en jeugdhulp” voor 2016 verlaagt de beloningsmaxima voor zorginstellingen naar de WNT 2-norm. Verder zijn de criteria voor de bepaling van de functiezwaarte veranderd. Met ingang van 2016 wordt de score bepaald door twee elementen. De eerste daarvan is ‘complexiteit’, bestaande uit de onderdelen kennisintensiteit, het aantal taken en het aantal relevante financieringsbronnen. Het tweede element is ‘omzet’. Nieuw is ook dat de accountant moet controleren hoe de toezichthouder de klassenindeling heeft onderbouwd.
De bedoeling van de regeling was om de criteria objectiever te definiëren dan voorheen, en ze toetsbaar te maken. Toch dreigt vooral bij het onderdeel kennisintensiteit steeds het gevaar van subjectieve inschatting. De regeling kent een tabel van soorten zorginstellingen met bijbehorende scores voor kennisintensiteit. Instellingen die niet in de tabel staan, mogen voor kennisintensiteit zelf een score bepalen, aan de hand van werkzaamheden en opleiding die voor het primaire proces nodig zijn. Ook instellingen met meer dan één primair proces moeten aan de hand van de criteria in de regeling zelf de score op dit punt bepalen.

Tijdig afstemmen

Er bestaat dus een kans op meningsverschil over de eigen score tussen de instelling en het ministerie met het risico op een te hoog bezoldigingsmaximum, zodat onbedoeld onverschuldigde betalingen kunnen worden gedaan. Vanwege het element van subjectiviteit in de scorebepaling zal ook de accountant zich niet altijd een gefundeerd oordeel kunnen vormen. Wij raden daarom aan om als u zelf de score voor kennisintensiteit moet bepalen, dit tijdig met VWS af te stemmen.

Afbouw overgangsregeling

VWS heeft op www.jaarverslagenzorg.nl een schema gezet dat inzichtelijk maakt hoe de overgangsregeling WNT stapsgewijze wordt afgebouwd over de jaren 2017 tot en met 2022. De eerste stap, in 2017, betreft het overgangsrecht met betrekking tot de WNT 1-norm.
Is de overgangsregeling van toepassing voor de topfunctionarissen van uw instelling? Dan adviseren wij om tijdig, op basis van het afbouwschema, de bezoldiging per topfunctionaris te bepalen en dit met de betrokkenen af te stemmen.

Over de auteur

Sander Bos

Neem contact met ons op

 

Offerteaanvraag (RFP)

 

Bevestig