Nieuwe controleverklaring |
close
Share with your friends

Nieuwe controleverklaring

Nieuwe controleverklaring

Voor organisaties van openbaar belang (OOB’s) is vanaf de jaarrekening 2014 de nieuwe, uitgebreidere controleverklaring verplicht. Vooralsnog is de nieuwe verklaring voor zorginstellingen niet verplicht, maar vrijwillig toepassen mag wel. Omdat steeds meer vraag ontstaat naar de extra informatie die de nieuwe verklaring biedt, volgt in dit artikel een overzicht van de hoofdpunten.

Partner

KPMG Nederland

Contact

Gerelateerde content

Nieuwe controleverklaring

Meer informatie gevraagd

Mede door de financiële crisis is de roep om een uitgebreidere controleverklaring luider geworden. Niet alleen vanuit kringen van stakeholders en politiek, maar ook vanuit het accountantsberoep zelf. De gebruikers zijn niet alleen geïnteresseerd in de conclusie van de accountant. Ze willen ook informatie over de belangrijkste aandachtspunten tijdens de controle en over de manier waarop de accountant zijn werk heeft gedaan. Specifiek bij de gezondheidszorg leven vragen als:

  • Hoe vond de controle plaats van de feitelijke levering van zorg? 
  • Hoe kwamen schattingen tot stand, bijvoorbeeld bij het bepalen van de omzet?
  • Deden zich indicaties of gevallen van fraude voor, en hoe is de accountant hiermee omgegaan?
  • Waren er continuïteitsrisico’s, en hoe is de accountant hiermee omgegaan? 
  • Welke materialiteit heeft de accountant gebruikt bij zijn controle?

Dit soort zaken bespreekt de accountant met de bestuurders en toezichthouders van de organisatie, en hij rapporteert hierover aan hen. Maar deze issues zijn ook van belang voor stakeholders: financiers, zorgverzekeraars en externe toezichthouders zoals de Nederlandse Zorgautoriteit. Door de meest relevante kwesties ook in de controleverklaring op te nemen, communiceert de accountant beter over hoe de controle is gedaan op elementen die relevant zijn voor de stakeholders. Met als resultaat betere communicatie tussen organisatie, accountant en gebruiker.

Belangrijkste veranderingen
De nieuwe verklaring is beter gestructureerd, en begint met het belangrijkste: het oordeel van de accountant over de verantwoording. Vervolgens zijn ‘kernpunten van de controle’ toegevoegd: aspecten die naar het oordeel van de accountant het meest belangrijk waren tijdens de controle van de verantwoording, en die relevant zijn voor de gebruikers. In dit onderdeel beschrijft de accountant de belangrijkste risico’s die zijn gesignaleerd, en legt hij uit waarom hij die als risico’s ziet. Ook geeft hij aan welke controlewerkzaamheden zijn verricht, en rapporteert hij – indien relevant – zijn opmerkingen. Kernpunten hebben een hoge informatiewaarde, omdat ze specifiek zijn voor de organisatie. Een laatste belangrijke toevoeging is de materialiteit. De door de accountant gehanteerde materialiteit en de manier waarop die is bepaald, licht hij in de nieuwe controleverklaring toe.

Ervaring KPMG in de gezondheidszorg
Sinds 2013 maakt JP van den Bent Stichting deel uit van het Experiment Regelarme Instellingen (ERAI) van het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS). Binnen ERAI hoeft JP van den Bent Stichting zich niet te houden aan de AO/IC-kaderregeling. Zij is vrij gelaten om in de geest van de regels haar eigen administratie te voeren, en de controle zo in te richten dat deze aansluit bij haar primaire werkprocessen.KPMG heeft vanaf 2013 bij deze verantwoordingen de nieuwe controleverklaring verstrekt. Hierbij was het belangrijk om de eerder genoemde kernpunten aan te laten sluiten bij niet alleen de verantwoording van JP van den Bent Stichting, maar ook bij de behoeften van de gebruikers. De discussie rondom feitelijke levering (die bij andere instellingen tot onduidelijkheden heeft geleid) is voorkomen, door dit onderwerp helder in de kernpunten op te nemen. De gebruikers hebben aangegeven erg tevreden te zijn met de verantwoording, en met de manier waarop in de bijbehorende controleverklaring alle relevante aspecten zijn beschreven.

Nuttig of noodzaak?
Tijdens een door KPMG georganiseerde discussie met onder meer bestuurders van zorginstellingen, Raad van Toezicht-leden, maar ook het ministerie van VWS, bleek dat er nog best veel discussie is rondom het nut en de noodzaak van de nieuwe controleverklaring. De meningen liepen flink uiteen. Sommigen houden de kernpunten liever beperkt tot de rapportage aan de Raad van Bestuur en de Raad van Toezicht. Anderen zijn groot voorstander van transparantie, omdat hierdoor stakeholders minder vragen hebben en er meer vertrouwen ontstaat tussen instelling en toezichthouder.KPMG is positief over de ontwikkelingen omtrent de nieuwe controleverklaring. Die past in onze ambitie om de ‘norm in de sector te zijn’, en draagt bij aan onze taak richting het maatschappelijke verkeer. Overigens is voor de jaarrekening 2015 de nieuwe controleverklaring voor zorginstellingen nog niet verplicht.

Over de auteur 
Jochem Dijkstra is audit partner bij KPMG. Hij bedient klanten in zowel de cure als de care, en is lid van de werkgroep RJ Gezondheidszorg.

Neem contact met ons op

 

Offerteaanvraag (RFP)

 

Bevestig