Horizontaal toezicht/3: Instrumenten voor vertrouwen |

Horizontaal toezicht/3: Instrumenten voor vertrouwen

Horizontaal toezicht/3: Instrumenten voor vertrouwen

Een belangrijke randvoorwaarde voor horizontaal toezicht is: onderling vertrouwen. Hoe kan dit tussen zorgverzekeraars en zorginstellingen worden versterkt? KPMG startte een pilot samen met Zilveren Kruis, VGZ, Gelre Ziekenhuizen, Sint Maartenskliniek en Erasmus MC. Hiervoor is een aantal instrumenten ingezet: een convenant met werkafspraken, een helder normenkader en rapportage & overleg.

1000

Gerelateerde content

Horizontaal-toezicht-vertrouwen

Convenant

Bij aanvang van de pilot sloten zorgverzekeraars en ziekenhuizen een convenant dat de wederzijdse verwachtingen vastlegde. Zo ontstond een belangrijke basis voor het vertrouwen: er is een veilige omgeving gecreëerd, waarin transparantie centraal staat, zonder dat dit leidt tot additionele controles. Dat laatste was niet vanzelfsprekend: door als ziekenhuis meer openheid van zaken te geven, loop je het risico dat dit juist extra controles uitlokt. Maar in de praktijk stellen we vast dat het convenant rust geeft en hiermee bijdraagt aan vertrouwen.

Normenkader

Zorgverzekeraars en zorginstellingen hebben samen een normenkader opgesteld. Gebaseerd op de geldende wet- en regelgeving en de van toepassing zijnde handreiking bestrijkt dit het complete declaratieproces van contractering tot innen. Voor elk proces zijn één of meer controledoelstellingen gedefinieerd met daaronder één of meer bijbehorende risico’s. Zo kwam er uiteindelijk een lijst van circa 120 risico’s.

Elke zorginstelling is weer anders en heeft dus ook een eigen risicoprofiel. Elke zorginstelling die meedeed aan de pilot voerde samen met de zorgverzekeraars een risk assessment uit. De instellingen maakten van de risico’s een ‘kans x impact’-inschatting, die daarna door de verzekeraars is beoordeeld. Deze aanpak leidt tot:

  • samenwerking - aan de voorkant is er overeenstemming over het risicoprofiel van de zorginstelling; 
  • maatwerk - de zorginstelling brengt alleen die beheersmaatregelen aantoonbaar in control waarvan beide partijen vanuit het risicoperspectief het belang inzien; 
  • efficiency - als de zorginstelling aantoonbaar in control is, leidt dit tot een lager risicoprofiel met minder beheersmaatregelen die aantoonbaar in control moeten worden gebracht;
  • ontdubbeling - door verantwoording af te leggen over de gezamenlijke risico’s kan het self assessment voor de zorginstelling vervallen. De belangrijkste risico’s, al dan niet uit de handreiking, worden dan al ondervangen door horizontaal toezicht.

Rapportage & overleg

Vertrouwen komt door samenwerken en transparantie. Rapportage & overleg is hierbij een belangrijk instrument. In de pilot Horizontaal Toezicht wordt op stuurgroepniveau één keer per maand met elkaar gesproken om de voortgang te bewaken en richting te geven aan de volgende stappen.

Daarnaast is ook op tactisch niveau voorzien in regulier overleg tussen zorgverzekeraars en zorginstellingen. Dit heeft als werktitel ‘de warme hand’ en is de olie in de machine: hier gebeurt de uitwisseling van kennis, worden uitkomsten van controlewerkzaamheden gedeeld en worden aanstaande wijzigingen in wet- en regelgeving besproken. Warme hand klínkt misschien klef, maar zorgt ervoor dat beide partijen begrip blijven houden voor elkaars werkzaamheden en knelpunten.

Stappenplan in volgend artikel

Een volgend artikel over horizontaal toezicht besteedt aandacht aan het stappenplan dat op landelijk niveau wordt ontwikkeld door Zorgverzekeraars Nederland (ZN) samen met de Nederlandse Federatie van Universitair Medische Centra (NFU) en de Nederlandse Vereniging van Ziekenhuizen (NVZ). Dan is op landelijk niveau helder welke stappen een ziekenhuis moet doorlopen voor horizontaal toezicht. (Klik hier voor het vorig artikel ‘Horizontaal toezicht/2: vervolgd’ .)

Over de auteurs

Sikko Bruinsma is als partner bij KPMG verantwoordelijk voor de pilot Horizontaal Toezicht, en adviseert zorginstellingen over bedrijfsvoering, governance en risk.

Jeroen Niehuis is senior manager bij KPMG. Hij is programmamanager van de pilot Horizontaal Toezicht en begeleidt zorginstellingen in het realiseren van horizontaal toezicht.

Neem contact met ons op

 

Offerteaanvraag (RFP)

 

Bevestig