Horizontaal toezicht/2: vervolgd |

Horizontaal toezicht/2: vervolgd

Horizontaal toezicht/2: vervolgd

1000

Gerelateerde content

Horizontaal toezicht

KPMG is samen met Zilveren Kruis, VGZ, Gelre Ziekenhuizen, Sint Maartenskliniek en Erasmus MC gestart met een pilot Horizontaal Toezicht MSZ. Hierin wordt samen gewerkt aan het verbeteren van de kwaliteit van de declaraties. Alle partijen hebben één gezamenlijke ambitie: 100% juiste en volledige declaraties, duidelijke regels, en transparantie en vertrouwen tussen partijen; zaken dus waardoor de beheerslast in de keten verlaagd kan worden. Dit artikel staat stil bij het inrichten van de beheersmaatregelen en van de governancestructuur.

Inrichten beheersmaatregelen

Horizontaal toezicht stelt eisen aan de beheersing van risico’s op onjuiste declaraties. De focus ligt op beheersmaatregelen in het primaire proces, waarmee afwijkingen meteen kunnen worden gesignaleerd en gecorrigeerd.

Betere administratieve vastlegging aan de bron zelf, zorgt voor enorme verlaging van de controlelast en kosten. Achterafcontroles, en het verwerken van uitvallijsten met foutieve declaraties, vergen een inspanning die vele malen groter is dan de inspanning van meteen aan de bron signaleren en corrigeren (of beter nog: dingen meteen first time right doen).

De pilot Horizontaal Toezicht MSZ richt zich daarom op beheersmaatregelen in het primaire proces. Als effectieve strategie om kwaliteitsverbetering en besparing te realiseren, en om zo min mogelijk herstelactiviteiten over te hoeven houden.

Inrichten governancestructuur

De governancestructuur van de zorginstelling moet zodanig zijn ingericht dat het mogelijk is een onafhankelijke audit uit te voeren. We zien dit als een belangrijke component om te komen tot horizontaal toezicht, en om de daarmee verbonden dialoog tussen zorgaanbieder en zorgverzekeraar goed te kunnen voeren.

In de meest ideale vorm richt de zorginstelling de three lines of defense in. Hierbij is het primaire proces, de eerste ‘verdedigingslijn’, verantwoordelijk voor de kwaliteit en voor de uitvoering van de beheersmaatregelen. Dit gebeurt met ondersteuning vanuit de tweede verdedigingslijn, meestal de afdeling planning & control, zorgcontrol of zorgadministratie. Die tweede lijn is enerzijds verantwoordelijk voor het uitvoeren van afdelingoverstijgende beheersmaatregelen, en anderzijds voor het vastleggen van de controleresultaten in het dossier.

Ten slotte is er de derde verdedigingslijn: de internal auditor, die verantwoordelijk is voor de kwaliteit van het dossier. Dit wordt onder andere bereikt door het uitvoeren van een onafhankelijke review en door steekproefcontroles op de beheersmaatregelen. De derde lijn rapporteert de bevindingen rechtstreeks aan de Raad van Bestuur of Raad van Toezicht.

Overigens is het natuurlijk níet zo, dat pas met de komst van horizontaal toezicht de noodzaak ontstaat om dit soort governancestructuur in te voeren. Die is voor zorginstellingen om nog méér redenen randvoorwaardelijk.

Convenant certificering declaratie van revalidatiecentra voor zorgverzekeraars

12 mei 2015 is een convenant overeengekomen tussen Revalidatie Nederland en Zorgverzekeraars Nederland. Doelstelling is om te komen tot efficiëntere controles door de zorgverzekeraar, en inzicht krijgen in de betrouwbaarheid van het declaratieproces bij de revalidatiecentra. Dit sluit aan bij de uitgangspunten van de pilot Horizontaal Toezicht MSZ. KPMG is betrokken bij het assurancerapport van diverse betrokken instellingen.

Klik hier voor het vorig artikel over Horizontaal Toezicht en hier voor het vervolg op dit artikel.

Over de auteurs

Sikko Bruinsma is als partner bij KPMG verantwoordelijk voor de pilot Horizontaal Toezicht, en adviseert zorginstellingen over bedrijfsvoering, governance en risk.

Jeroen Niehuis is senior manager bij KPMG. Hij is programmamanager van de pilot Horizontaal Toezicht en begeleidt zorginstellingen in het realiseren van horizontaal toezicht.

Neem contact met ons op

 

Offerteaanvraag (RFP)

 

Bevestig