Fiscale actualiteiten |

Fiscale actualiteiten

Fiscale actualiteiten

Fiscale regelgeving vraagt de nodige aandacht van zorginstellingen. Meijburg & Co Belastingadviseurs signaleert een paar belangrijke issues en geeft een update op lopende thema’s.

1000

Gerelateerde content

Tax

Ruimere btw-vrijstelling door besluit 29 maart 2016

Dit besluit van de staatssecretaris van Financiën, volgend uit rechtspraak, regelt dat bij twee categorieën medische-dienstenverlening de btw-vrijstelling alsnog van toepassing is. Het gaat hier om behandelingen door Wet BIG-geregistreerde (para)medici die buiten hun deskundigheidsterrein handelen en om behandelingen door niet-Wet BIG-geregistreerde (para)medici.

De verruiming voor Wet BIG-geregistreerde medici geldt uitsluitend voor die BIG-geregistreerde medici waarvan het deskundigheidsterrein algemeen en derhalve niet nauwkeurig is beschreven, bijvoorbeeld bij een arts.

Voor toepassing van de vrijstelling voor niet-BIG-geregistreerde medici dient sprake te zijn van:

 • gezondheidskundige verzorging van de mens;
 • met gelijkwaardig kwaliteitsniveau als de dienst verleend door een BIG-geregistreerde medicus;
 • welke wordt verricht aan een individuele patiënt.

Het besluit legt in detail uit wanneer  sprake is van een gelijkwaardig kwaliteitsniveau. Hierbij worden onder meer eisen gesteld aan het opleidingsniveau, en aan de manier waarop dit moet worden aangetoond.

Btw vrijstelling voor ketenzorg

Er komen steeds meer ketenzorgorganisaties die zich specifiek richten op het samenbrengen van vraag en aanbod in de zorg. De staatssecretaris heeft, bij besluit van 3 september 2015 en met terugwerkende kracht tot 1 januari 2015, goedgekeurd dat administratieve en coördinerende werkzaamheden van ketenzorgorganisaties zijn vrijgesteld van btw, ondanks het feit dat de organisaties zich zelf niet met zorgprestaties bezighouden. Het wordt namelijk onwenselijk geacht, dat zorggroepen die patiëntenzorg helpen realiseren die onderling beter is afgestemd, te maken krijgen met onbedoelde btw-effecten. De vrijstelling omvat ook de vergoeding voor overheadkosten.

Voorgestelde wetswijziging oninbare debiteuren

Oninbare debiteuren, maar btw wel voldaan - wat nu?
Het terugvragen van btw voor oninbare debiteuren wordt met ingang van 1 januari 2017 eenvoudiger, krachtens een wetsvoorstel dat is opgenomen in het Belastingplan 2017.
Uw bewijslast wordt vereenvoudigd, en u hoeft geen apart teruggaafverzoek meer in te dienen. Het terugvragen kan via de periodieke btw-aangifte.
Een factuur wordt geacht oninbaar te zijn, als die één jaar na het opeisbaar worden nog niet is betaald. Op dat moment kan de btw worden teruggevraagd. Dat laatste kan ook al eerder, indien u kunt aantonen dat u niet (meer) betaald krijgt. Mocht (een deel van) de vergoeding op een later tijdstip alsnog betaald worden, dan bent u de btw weer verschuldigd.

Indien de vordering is overgedragen aan een ander, dient de btw wel teruggevraagd te worden via een separaat teruggaafverzoek.

De afnemer van de prestatie is de betreffende btw ook uiterlijk een jaar na het opeisbaar worden van de niet betaalde factuur verschuldigd.

Publicatieplicht voor ANBI’s

Is uw organisatie geregistreerd als ANBI? Let dan op de voorwaarden.
Algemeen nut beogende instellingen moeten sinds 1 januari 2014 bepaalde informatie openbaar maken op hun website. De Belastingdienst controleert dit actief. Niet voldoen aan de publicatieplicht kan leiden tot intrekking van de ANBI-status.

Op de website van een ANBI moeten staan:

 • de naam van de instelling;
 • het RSIN (Rechtspersonen en Samenwerkingsverbanden Informatie Nummer)/fiscaal nummer;
 • het post- of bezoekadres;
 • een duidelijke beschrijving van de doelstelling van de organisatie;
 • de hoofdlijnen van het beleidsplan;
 • de bestuurssamenstelling, het beloningsbeleid, de namen van de bestuurders;
 • een actueel verslag van de uitgeoefende activiteiten;
 • een financiële verantwoording.

WOZ/Lokale belastingen/Energiebelasting/Verhuurdersheffing als gevolg van ‘scheiden wonen en zorg’

Heeft uw organisatie complexen die zijn ingericht op basis van ‘scheiden van wonen en zorg’, dan kan dit gevolgen hebben voor lokale belastingen, energiebelasting en verhuurdersheffing. In een complex met individuele appartementen met eigen sanitaire en keukenvoorzieningen, kan elk van die appartementen als zelfstandig WOZ-object worden aangemerkt. Dit heeft belangrijke gevolgen:

 • In plaats van voor één object, zullen WOZ-beschikkingen uitgereikt worden voor alle appartementen. De vraag is wat dit betekent voor de (totale) WOZ-waarde, omdat de waarderingsmethodiek dan heel anders is.
 • Voor onroerendezaakbelastingen is het niet-woningtarief hoger dan het woningtarief. Daarnaast wordt voor woningen geen gebruikersaanslag opgelegd.
 • Voor riool- en afvalstoffenheffing wordt over het algemeen per WOZ-object een aanslag opgelegd. Die zullen in de situatie van appartementen worden opgelegd aan de individuele bewoners. Vraag is dan of er kwijtschelding gevraagd kan worden.
 • De energiebelasting wordt in beginsel per WOZ-object berekend. Bij individuele WOZ-objecten valt het voordeel van het degressieve tarief van de energiebelasting weg. De belastingvermindering per WOZ-object is echter wél van toepassing.
 • Bij individuele objecten zal toepassing van de verhuurdersheffing eerder in beeld komen.

Omdat de gevolgen afhangen van de specifieke situatie, is dit iets om kritisch te beoordelen. Vanzelfsprekend helpt Meijburg & Co Belastingadviseurs u hierbij graag.

Over de auteurs

Wim van Welsem is voorzitter van de landelijke marktgroep zorg van Meijburg & Co, en is fiscaal adviseur van diverse zorginstellingen. Wim is nauw betrokken bij het onderwerp medisch specialist 2015, en onderhoudt hierover nauwe contacten met het Landelijk Coördinatie Team van de Belastingdienst.

Annette Pol-Habing is kernteamlid van de landelijke marktgroep zorg van Meijburg & Co, en adviseert als senior tax manager btw diverse zorginstellingen bij vraagstukken rond hun btw-positie.

Neem contact met ons op

 

Offerteaanvraag (RFP)

 

Bevestig