What next IFRS 4 fase 2 |

What’s next, IFRS 17

What’s next, IFRS 17

De verslaggevingsregels voor verzekeraars zijn volop in beweging. Momenteel legt de IASB de laatste hand aan de definitieve rapportagestandaard voor verzekeringscontracten, oftewel IFRS 17.

1000

Gerelateerde content

De verslaggevingsregels voor verzekeraars zijn volop in beweging. Momenteel legt de IASB de laatste hand aan de definitieve rapportagestandaard voor verzekeringscontracten, oftewel IFRS 17. De verwachting is dat de standaard in mei 2017 zal uitkomen.

Tijdlijnen

De datum van inwerkingtreding van de standaard is 1 januari 2021. Om tijdig
voor de inwerkingtreding klaar te zijn, zullen verzekeraars in 2017 al moeten
beginnen met bijvoorbeeld een impactstudie.

Brede impact

De nieuwe standaard zal niet alleen een fundamentele impact hebben op de (volatiliteit van de) financiële resultaten, maar ook op het rapporteren over de operationele performance alsmede het operationele model (waaronder de business impact, financiële en actuariële processen). De impact van IFRS 17 op de financiële en actuariële processen zal daarbij afhangen van een aantal factoren, zoals de huidige rapportagebasis, de complexiteit en looptijd van de verzekeringsactiviteiten, het asset-liability management (impact van implementatie van IFRS 9 Financial Instruments en de interactie met IFRS 4) en de complexiteit en het adaptieve vermogen van de huidige administratieve systemen om de vereiste informatie en data te ontsluiten.

Verschillen met Solvency II

In Europa hebben de verzekeraars aanzienlijke geïnvesteerd in processen en
(nieuwe) systemen om te voldoen aan Solvency II. Vermoedelijk is er op deze gebieden wel extra (door-)ontwikkeling nodig om aan de vereisten van IFRS 17 te voldoen. Er zijn ten opzichte van Solvency II dan ook een aantal
fundamentele verschillen, zoals bijvoorbeeld:

 • De vereisten voor het berekenen, alloceren en onderhouden van de Contractual Service Margin (CSM), tenzij de vereenvoudigde aanpak (de zogenaamde  Premium Allocation Approach) wordt gebruikt.
 • De noodzaak om de Risk Adjustment (RA) op een gedetailleerder niveau toe te wijzen.
 • De noodzaak om de mutaties te analyseren in de Fulfillment Cashflows waarbij onderscheid moet worden gemaakt tussen de delen die verantwoord worden in de winst- en verliesrekening, in de Other Comprehensive Income (OCI) of worden verrekend met de CSM.
 • De vereisten rondom de te hanteren disconteringscurve.

We verwachten dat veel verzekeraars, voor een aantal belangrijke onderdelen van IFRS 17, Solvency II als vertrekpunt zal gebruiken, maar oplettendheid is dus geboden. Het is in ieder geval van belang om lering te trekken uit de soms moeizame implementatie van Solvency II.

Wat kunt u al doen?

Hoewel de standaard nog niet definitief is, is het van belang dat u als verzekeraar niet alleen tijdig begint met het inventariseren en het plannen van een adequate en duurzame implementatie, maar ook de gevolgen van – de transitie naar – de nieuwe standaard betrekt in uw strategische besluitvorming.

Net als bij Solvency II zal de implementatie invloed hebben op de gehele
business en niet alleen op de ‘financiële en actuariële’ aangelegenheden. Het operationaliseren van de IFRS 17 zal aanzienlijke capaciteit vergen van financiële, actuariële en IT experts. Het is daarom verstandig nu al na te denken welke vragen voor u van belang zijn en welke impact de nieuwe standaard heeft op uw organisatie, zoals bijvoorbeeld:

Financiële impact

 • Wat is het effect van IFRS 17 (en IFRS 9) op uw ‘capital generation’?
 • Wat betekent de nieuwe standaard voor uw verdienmodel tussen nu en de transitie?
 • Heeft u overwogen dan wel in kaart gebracht hoe de nieuwe standaard uw financiële en operationele KPI's beïnvloeden?

Operationele impact

 • Heeft u een beeld van de verwachte impact op uw organisatiestructuur?
 • Hoe sluit deze verandering aan op uw financiële en actuariële agenda en in hoeverre kunt u de beoogde implementatie daarbij gebruiken als hefboom?
 • Heeft u overwogen welke tools er zullen worden gebruikt voor de berekening van de CSM?

Projectimpact

 • Wat is uw strategische visie ten aanzien van de implementatie van IFRS 17 (koploper of volger)?
 • Welke lering heeft u uit Solvency II getrokken en wat betekent dit voor uw aanpak?
 • Wat zijn voor u de vijf belangrijkste uitdagingen of planningsconsequenties?