Impact van de nieuwe IFRS 4-standaard op het toezicht |

Impact van de nieuwe IFRS 4 Fase 2 standaard op het toezicht

Impact nieuwe IFRS 4 Fase 2 standaard op het toezicht

Een van de belangrijkste uitdagingen waarvoor de International Association of Insurance Supervisors (IAIS) zich de afgelopen jaren gesteld zag, was het gebrek aan een consistente, in verschillende rechtsgebieden toepasbare verantwoordingsgrondslag voor zowel de rapportage aan toezichthouders als de financiële verslaggeving.

1000

Gerelateerde content

Measuring kids height

Voor het eerst sinds de start van de Evolving Insurance Regulation publicatie is nu eindelijk een IFRS standaard voor verzekeringscontracten aanstaande. Dit jaar heeft de International Accounting Standards Board (IASB) aanzienlijke voortgang geboekt met het project voor verzekeringscontracten en naar verwachting zal de definitieve IFRS 4 Fase 2 standaard begin 2017 worden uitgebracht.

De toepassing van een geharmoniseerd raamwerk voor financiële verslaggeving zal aanzienlijke voordelen opleveren voor zowel het werk van de IAIS als de praktische toepassing van de financiële voorschriften. Nu de technische besluitvorming voltooid is, zou de IAIS haar voorstellen kunnen aanpassen. Wellicht kan de IAIS sommige van de belangrijkste vereisten uit de standaard overnemen om meer harmonisatie te realiseren tussen de waarderingsgrondslagen voor financiële verslaggeving en die voor de rapportage aan toezichthouders. Daarom is het belangrijk om te beseffen dat de veranderingen die in IFRS worden geïntroduceerd ook impact kunnen hebben op het toezicht.

De impact van de veranderingen in de accountancyregels wordt besproken in het vierde hoofdstuk van ‘Evolving Insurance Risk and Regulation’. In dit hoofdstuk geven we een overzicht van de belangrijkste aspecten van de nieuwe IFRS-standaard voor verzekeringscontracten. Ook delen we onze perspectieven op de lopende initiatieven om te komen tot een consistent wereldwijd raamwerk voor de verantwoording van verzekeringscontracten, en bespreken we de mogelijke toekomstige interactie tussen deze initiatieven en het werk van de IAIS.

Perspectieven van KPMG

Dankzij de nieuwe standaard voor verzekeringscontracten zal er voor het eerst sprake zijn van een consistente verantwoording van verzekeringscontracten. Dit maakt een zinvollere vergelijking van resultaten tussen entiteiten en rechtsgebieden mogelijk. De standaard zal een van de meest complexe standaarden zijn die de IASB ooit heeft uitgebracht en de implementatie zal niet eenvoudig zijn, vooral niet voor verzekeraars die langdurige verzekeringscontracten verstrekken.

De impact strekt zich uit tot allerlei aspecten:

  • Het waarderingsmodel leidt tot een andere waardering en presentatie van verzekeringsverplichtingen: de vrijval van de contractuele servicemarge (CSM) zal voortaan gelijkmatig plaatsvinden, wat tot veranderingen in opbrengstenpatronen kan leiden, vooral bij langdurige contracten. Bij veel contracten zullen opbrengsten (en daarmee de kapitaalcreatie) zich later voordoen ten opzichte van zowel Solvency II als markconforme embedded values. Bij andere contracten, zoals regular premium contracts met participatiekenmerken, kan er echter sprake zijn van een versnelde verantwoording van opbrengsten.

  • Het aggregatieniveau dat wordt gehanteerd voor de waardering van de CSM en de bepaling wanneer contracten verlieslatend zijn, is van invloed op de winst (en daarmee de kapitaalcreatie) van een entiteit.

  • Tijdens de transitie en de daaropvolgende perioden kan een daling
    optreden van het eigen vermogen, wat doorwerkt op het gerapporteerde kapitaal. 

  • De volatiliteit kan toenemen. Bijvoorbeeld bij entiteiten die hun verzekeringscontracten voorheen niet waardeerden op basis van actuele informatie en veronderstellingen. Hoewel de nieuwe standaard waarschijnlijk diverse opties voor de verantwoording van verzekeringscontracten zal bevatten, is het nog onduidelijk wat het precieze effect van deze opties zal zijn ten aanzien van het verminderen van de volatiliteit van de winst-en-verliesrekening.

  • De berekening en vrijval van de CSM, zowel bij de transitie als daarna, zal een nieuwe operationele uitdaging vormen.

  • De nieuwe grondslag voor de berekening van opbrengsten uit verzekeringscontacten en de presentatie van niet-gerealiseerde resultaten (OCI) behelst een aanzienlijke verandering ten opzichte van de huidige methoden en de metrics die nu nog worden gehanteerd door analisten en andere gebruikers van jaarrekeningen, zoals externe en interne toezichthouders.

  • De implementatie van de nieuwe standaard zal aanzienlijke inspanningen en investeringen vergen om nieuwe processen en beheersmaatregelen te ontwikkelen, te testen en te implementeren. Mogelijk zijn systeemupdates vereist, bijvoorbeeld om ervoor te zorgen dat systemen voldoen aan de nieuwe vereisten om gegevens te verzamelen en verwerken en de CSM bij te houden.

De nieuwe standaard zal aanzienlijke aanpassingen vragen, zowel bij de opstellers als de gebruikers van jaarrekeningen van verzekeraars.

Wilt u informatie of bespreken wat voor uw organisatie de beste aanpak is om deze uitdagingen aan te pakken en om te zetten in kansen? Neem dan contact op met uw KPMG contactpersoon.

Neem contact met ons op

 

Offerteaanvraag (RFP)

 

Bevestig