PRIIPS |

PRIIPS: nieuwe Europese eisen voor financiële bijsluiter

PRIIPS: nieuwe eisen voor financiële bijsluiter

Een nieuwe Europese Verordening introduceert een verplichting voor een financiële bijsluiter bij gestructureerde retail-producten. Het gaat om producten die een financieel rendement beloven op basis van een combinatie van referentiewaarden of prestaties van waarden die niet rechtstreeks door de klant zijn gekocht. Financiële ondernemingen staan voor de taak om optimaal om te gaan met de strategische impact en de samenhang met andere wet- en regelgeving te bewaken.

Senior manager

KPMG Nederland

Contact

Gerelateerde content

PRIIPS

PRIIPs in het kort

EU Verordening 1286/2014 is gezamenlijk ontwikkeld door drie Europese toezichthouders EBA, EIOPA en ESMA en omvat uniforme regels voor het format en de inhoud van een zogeheten key information document (KID), een document dat we in Nederland kennen als een financiële bijsluiter. Deze wordt verplicht gesteld voor zogeheten Packaged Retail and Insurance-based Investment Products (PRIIPs) die worden aangeboden aan retail klanten. Het doel is dat dit document hen een goed begrip geeft van de karakteristieken van het product, de risico’s en de kosten alvorens ze een besluit nemen over het aangaan van een contract of het doen van een investering. Het document wordt verstrekt door de partij die het product adviseert of distribueert. Dat hoeft dus niet de ontwikkelaar van het product te zijn.

Wat is de reikwijdte van de verordening?

PRIIPs zijn op verzekeringen gebaseerde investeringsproducten die worden aangeboden of beschikbaar zijn voor retail klanten. Kenmerkend is dat het terug te ontvangen bedrag varieert doordat er een relatie is met referentiewaarden of prestaties van waarden die niet direct door de klant zijn gekocht. De gebruikte term ‘packaging’ gaat over de mogelijk combinatie van verschillende producteigenschappen. Ook derivaten – zowel beursgenoteerde als niet-beursgenoteerde – vallen binnen de scope van PRIIPs, onafhankelijk van de vraag of deze worden ingezet om risico’s in te dekken en de vraag of er op de startdatum van het contract een bedrag wordt geïnvesteerd.

Tot slot ziet de verordening ook op bepaalde financiële instrumenten van special purpose vehicles en gestructureerde deposito’s. Niet in de scope vallen onder meer ‘gewone’ aandelen, obligaties en traditionele deposito’s alsmede bepaalde pensioenproducten.  

Wat is de impact op uw business

De regelgeving heeft gevolgen voor zowel het business model als het operating model van financiële ondernemingen. Dat is bijvoorbeeld goed te zien in de beslissingen die worden genomen over toekomstige product- en cliëntproposities en het verband met andere verordeningen en richtlijnen, zoals de UCITS Directive, de AIFM Directive, MiFID II. Bovendien vraagt PRIIPs om complexe risk/performance berekeningen die qua methodiek afwijken van hetgeen financiële ondernemingen gewoon zijn vanuit onder meer UCITS. Tot slot is het ook nodig dat de organisatie een duidelijk framework heeft om de bijsluiters te ontwikkelen en in de tijd up to date te houden door reviews.

Invoeringsdatum

Op 7 april 2016 publiceerde het gezamenlijk comité van de drie toezichthouders het finale concept van de zogenoemde Regulatory Technical Standard die nu ter goedkeuring is voorgelegd aan de Europese Commissie. Op 31 december 2016 zal deze naar verwachting in werking treden.

 

MiFID II reaches critical stage

ESA consultation delves into technical methodologies for PRIIP disclosures 

Neem contact met ons op

 

Offerteaanvraag (RFP)

 

Bevestig