UIN piemērošana atvaļinājuma uzkrajumiem | KPMG | LV
close
Share with your friends

UIN piemērošana atvaļinājuma uzkrājumiem

UIN piemērošana atvaļinājuma uzkrajumiem

Kā jaunais Gada pārskatu regulējums ietekmē uzņēmumu ienākuma nodokļa aprēķina korekcijas par uzkrājumiem

Direktore, Nodokļu konsultāciju pakalpojumi

KPMG Latvijā

Kontaktinformācija

Saistītais saturs

UIN piemērošana atvaļinājuma uzkrājumiem

Kā jaunais Gada pārskatu regulējums ietekmē uzņēmumu ienākuma nodokļa aprēķina korekcijas par uzkrājumiem

Līdz šim vispārpieņemtā prakse bija, ka uzņēmumi par pārskata gadā darbinieku neizmantotajām atvaļinājumu dienām veidoja uzkrājumus un, sagatavojot uzņēmumu ienākuma deklarāciju atbilstoši likuma “Par uzņēmumu ienākuma nodokli” 6. panta prasībām, koriģēja apliekamo ienākumu par uzkrājuma kustību taksācijas gada laikā. Ja uzkrājums, salīdzinot ar iepriekšējo gadu, bija palielinājies, tad apliekamo ienākumu palielināja, ja samazinājies, tad apliekamo ienākumu samazināja.

No 2016. gada 1. janvāra ir stājušies spēkā 2015. gada 22. decembrī Ministru kabinetā pieņemtie noteikumi Nr.775 “Gada pārskatu un konsolidēto gada pārskatu likuma piemērošanas noteikumi” (turpmāk – Noteikumi Nr. 775), kuru 164. punktā ir noteikts, ka “aplēstās saistību summas pret darbiniekiem par pārskata gadā uzkrātajām neizmantotām atvaļinājumu dienām sabiedrības grāmatvedībā uzskaita bilances postenī "Uzkrātās saistības"”. Tādejādi, jaunais regulējums specifiski norāda, ka saistības atvaļinājumiem uzskatāmas par uzkrātajām saistībām, nevis uzkrājumiem, novēršot atšķirīgas interpretācijas.

Tā kā uzņēmumu ienākuma nodokļa aprēķinā nav jāveic apliekamā ienākuma korekcijas par atliktajām saistībām, tad no 2016. gada uzņēmumu ienākuma nodokļa aprēķināšanas vajadzībām izdevumi par izveidotajām neizmantoto atvaļinājumu uzkrātajām summām ir atzīstami tajā taksācijas periodā, kad darbiniekiem bija atvaļinājums jāizmanto atbilstoši Darba likumā noteiktajām prasībām, nevis nākošajos periodos, kad darbinieki to faktiski izmanto.

Ja uzņēmumam uz 2016. gada 1. janvāri grāmatvedības uzskaitē bija izveidojies uzkrājuma summa par neizmantotajiem atvaļinājumiem un par to iepriekšējos taksācijas periodos bija palielināts apliekamais ienākums (t.i. nodokļu vajadzībām tās nebija atskaitītas), tad 2016. gada deklarācijā apliekamais ienākums samazināms par visu 2016. gada sākumā esošo uzkrājumu atvaļinājumiem summu.

Jaunā likuma norma ir piemērojama, sagatavojot finanšu pārskatus, ar gadu, kas sākas no 2016. gada 1. janvāra. Ja uzņēmuma pārskata periods ir, piemēram, no 2015. gada 1. oktobra līdz 2016. gada 30. septembrim, šī likuma norma vēl nav piemērojama. Attiecīgi, sastādot finanšu pārskatus par gadu, kas sākas 2016. gada 1. oktobrī un beidzas 2017. gada 30. septembrī, šī norma jau būs piemērojama.

Sazinieties ar mums

 

Pieprasījums iesniegt piedāvājumu

 

Iesniegt