Turpinājums par plānotajiem grozījumiem | KPMG | LV
close
Share with your friends

Turpinājums par plānotajiem grozījumiem nodokļus regulējošajos likumos

Turpinājums par plānotajiem grozījumiem

KPMG nodokļu jaunumu apskats - Oktobris 2016

Raksta autors

Direktore, Nodokļu konsultāciju pakalpojumi

KPMG Baltics SIA

Kontaktinformācija

Saistītais saturs

Turpinām apskatīt, kādus grozījumus Ministru kabinets ir ieplānojis nodokļu likumos. Šajā rakstā informēsim par mikrouzņēmumu nodokļa, iedzīvotāju ienākuma nodokļa un par izložu un azartspēļu nodevu un nodokļu izmaiņām, tomēr jāņem vērā, ka šie grozījumi vēl nav izskatīti Saeimā un tie, iespējams, tiks mainīti. Papildus tam, atgādinām, ka 2017. gada janvāra pirmajās nedēļās KPMG Baltics SIA speciālisti piedāvās nodokļu semināru, kurā detalizēti pastāstīs par pieņemtajiem nodokļus regulējošo likumu grozījumiem.

Mikrouzņēmumu nodokļa likums

Šobrīd Ekonomikas un Finanšu ministrija kopā ar uzņēmējus pārstāvošām organizācijām izstrādā jaunus alternatīvus nodokļu maksāšanas režīmus uzņēmējdarbības uzsācējiem. Šos režīmus plāno ieviest 2018. gadā. Tādēļ valdība ir vienojusies, ka šobrīd nav efektīvi uz vienu vai diviem gadiem ieviest ierobežojumus nozarēm, kurās saimnieciskās darbības veicējs nav tiesīgs kļūt par mikrouzņēmumu nodokļu maksātāju. Līdz ar to no likuma tiek izslēgtas iepriekšējā gadā pieņemtās normas, kas ierobežoja noteiktu nozaru saimnieciskās darbības veicējiem kļūt par mikrouzņēmumu nodokļa maksātājiem.

Plānots, ka jauni mikrouzņēmumu nodokļu maksātāji varēs reģistrēties līdz 2017. gada 30. jūnijam. Savukārt visiem mikrouzņēmumu nodokļu maksātājiem līdz 2018. gada 15. decembrim būs jāizvēlas kāds no alternatīviem nodokļu režīmiem.

2013. gadā Augstākās tiesas Administratīvo lietu departaments norādīja, ka nelabvēlīgām sekām par nodokļu pārkāpumiem primāri ir jāizriet no konkrētā nodokļu likuma, ne tikai no likuma “Par nodokļiem un nodevām”. Lai izpildītu Augstākās tiesas sprieduma norādes, paredzēts papildināt Mikrouzņēmumu nodokļa likumu ar 11. un 12. pantiem, kas nosaka tādas pašas soda naudas un kavējuma naudas apmērus un aprēķinu, kādi ir minēti likumā “Par nodokļiem un nodevām”.

Likums “Par iedzīvotāju ienākuma nodokli”

Nodokļu atbrīvojums par darbinieku ēdināšanas izdevumiem

Nodoklis nebūs jāpiemēro par darba devēja apmaksātiem darba koplīgumā starp darba devēju un arodbiedrību noteiktiem darbinieka ēdināšanas izdevumiem līdz 480 EUR gadā (40 EUR mēnesī) par vienu darbinieku. Lai darba devējs varētu piemērot šo atbrīvojumu, būs jāizpilda šādi kritēriji:

- Kopējie izdevumi par ēdināšanu nepārsniedz 5% no darba devēja gada kopējā bruto algu fonda,

- Uzņēmums nodarbina vismaz 6 darbiniekus,

- Darba devējam saskaņā ar VID datu bāzē esošo informāciju 15. decembrī nav nodokļu (tai skaitā valsts sociālās apdrošināšanas obligāto iemaksu) parādu, kas pārsniedz 150 EUR,

- Pēdējo divu gadu laikā darba devējs nav atzīts par vainīgu pārkāpumos, kas saistīti ar nelegālu ārvalstu pilsoņu nodarbināšanu, personas nodarbināšanu bez darba līguma vai darba drošības noteikumu pārkāpšanu,

- Darba devējs veic saimniecisko darbību vismaz gadu,

- Darba devējam nav uzsākta maksātnespēja vai nav apturēta saimnieciskā darbība un vai netiek likvidēts.

Ja darba devējs ir grupas uzņēmums un darba koplīguma nosacījumi attiecas uz visu grupu, tad minētos kritērijus attiecinās uz uzņēmumu grupas dalībniekiem kopumā. Šo atbrīvojumu nevarēs izmantot valsts, pašvaldību institūcijas vai valsts un pašvaldību kapitālsabiedrības.

Nodokļu atbrīvojums par izmaksātām stipendijām praktikantiem

Nodoklis nebūs jāpiemēro izmaksātajām stipendijām līdz 280 EUR mēnesī, kuras komersants izmaksā izglītojamam, kurš atbilstoši Ministru kabineta noteikumos noteiktajai kārtībai atrodas praksē pie minētā komersanta. Līdz šim ar nodokli neaplika tikai tās stipendijas, kuras izmaksāja no valsts budžeta, Ministru kabineta apstiprinātās biedrības vai nodibinājuma līdzekļiem. 280 EUR mēnesī noteikti, balstoties uz aplēsēm, ka tā ir minimālā alga pēc nodokļu nomaksas.

Nodokļu atbrīvojums par saņemto palīdzību no sabiedriskā labuma organizācijām

Nodoklis nebūs jāpiemēro par no sabiedriskā labuma organizācijām saņemto palīdzību naudā, lai nodrošinātu slimnieka un tā pavadošās personas pārvietošanos līdz ārstniecības iestādei. Līdz šim šāds atbrīvojums attiecās tikai uz slimnieku, bet, ņemot vērā, ka bieži vien slimniekam ir nepieciešams pavadonis, nodokļu atbrīvojums attieksies arī uz pavadošo personu.

Nodokļu piemērošana izmaksām no pensiju fondiem 

Šobrīd likuma normas nosaka kārtību, kā piemērojams nodokļu atbrīvojums personām par privātajos pensiju fondos veiktajām iemaksām, bet nav paredzēts piemērot nodokli izmaksām no pensiju fondiem. Praksē ir novērots, ka iedzīvotāji, kuri ir sasnieguši 55 gadu vecumu, izmanto iemaksas pensiju fondos nodokļu optimizācijai nevis ilglaicīgu uzkrājumu veidošanai. Lai mazinātu nodokļu optimizācijas iespējas ar iemaksām pensijas fondos, tiek noteikta kārtība, kā piemērojams nodoklis izmaksām no privātajiem pensiju fondiem un ienākumiem no papildpensiju kapitāla. Likumprojekts piedāvā, ka turpmāk nodokļu atvieglojums attieksies tikai uz tām pensiju plānā iemaksātām summām, kas tiks uzkrātas vismaz divus gadus. Ja naudu izņems īsākā periodā, tad piemērotais nodokļu atvieglojums būs jākoriģē par izmaksāto summu. Izmaksas tiks attiecinātas balstoties uz “pirmais iekšā”, “pirmās ārā” principu.

Apliekamā ienākuma palielinājumu noteiks, ņemot vērā pensiju fondā veiktās iemaksas un izmaksas un uzkrāto pensiju kapitālu visos pensiju fondos. Naudas pārskaitījumi starp pensiju fondiem netiks ņemti vērā.

Nodoklis netiks piemērots pirmās grupas invalīdiem vai pensiju shēmas dalībnieka nāves gadījumā.

Apgādībā esošās personas

Atvieglojumu par apgādībā esošām personām varēs piemērot arī par nestrādājošo laulāto, kura apgādībā ir nepilngadīgs bērns ar invaliditāti.

Par nodokļu nepiemērošanu personām, kuras kopj bērnu

Šobrīd likuma 19. panta 2.1 daļa nosaka, ka personas, kuras ir reģistrējušās kā saimnieciskās darbības veicējas, bet taksācijas gadā neveic saimniecisko darbību ir jāmaksā nodoklis 50 EUR apmērā.  Precizētas normas par atvieglojuma piemērošanu personām, kas atrodas bērnu kopšanas atvaļinājumā. Paredzēts, ka atvieglojumu piemēros tikai tām personām, kuras kopj bērnu, kurš nav vecāks par 2 gadiem. 

Par kļūdaini iemaksāto summu atmaksu

Līdz šim budžetā kļūdaini iemaksātās summas varēja atgūt tikai triju gadu laikā.  Turpmāk par kļūdaini iemaksātām summām varēs pieteikties neierobežotā termiņā un VID tās atmaksās mēneša laikā pēc iesnieguma saņemšanas. Kļūdaini iemaksātās summas ir visas tās summas, kas iemaksātas vairāk kā norādīts iesniegtajā deklarācijā t.sk. mēneša, ceturkšņa vai rezumējošajā gada deklarācijā. Savukārt nodokļu pārmaksa tiks atmaksāta līdzšinējā kārtībā, t.i. 3 mēnešu laikā pēc rezumējošās deklarācijas iesniegšanas un pārbaudes veikšanas. Rezumējošo deklarāciju varēs iesniegt trīs gadu laikā pēc taksācijas gada beigām. 

Par nodokļu piemērošanu no kapitāla pieauguma 

Līdz šim likums noteica,ka, ja taksācijas gadā maksātājam vispirms aprēķinātais kapitāla pieaugums vienā mēnesī no viena kapitāla aktīva ir negatīvs, bet vēlāk citā mēnesī no cita kapitāla atsavināšanas ir pozitīvs, tad par pozitīvo kapitāla pieaugumu ir pienākums maksāt iedzīvotāju ienākuma nodokli, kaut gan kopējais par taksācijas gadu aprēķinātais kapitāla pieaugums ir negatīvs. Maksātājs pārmaksāto nodokli varēja saņemt atpakaļ tikai pēc rezumējošās deklarācijas iesniegšanas, t.i. sākot no nākošā gada 1. marta. Savukārt, ja maksātājs nebija nodokli samaksājis, tad VID piemēroja nokavējuma naudu un soda naudu, neņemot vērā to, ka nodoklis rezumējošā kārtībā nav jāmaksā. Grozījumi paredz, ka gadījumos, ja vienā mēnesī ienākums no kapitāla atsavināšanas ir negatīvs, bet nākošā mēnesī ienākums no cita kapitāla atsavināšanas ir pozitīvs, tad nodokļu aprēķinā ņems vērā taksācijas gadā iepriekš aprēķinātās negatīvās vērtības. Gadījumos, kad negatīvo un pozitīvo vērtību kopsumma par aprēķināto kapitāla pieaugumu ir vienāda ar nulli vai tā ir negatīva, tad maksātājam vairs nebūs jāaprēķina un jāmaksā nodoklis, kā arī VID nebūs tiesības piemērot nokavējuma naudu un soda naudu.

Likums “Par izložu un azartspēļu nodevu un nodokli”

Ir noteikts jauns nodevas objekts “valsts interaktīvas izlozes”, un tās licences iegādei noteikta nodeva 10 000 EUR par katru kalendāro gadu.

Likuma grozījumu projekts paredz izmaiņas likuma 7. pantā, kur mainīta nodokļu aprēķina kārtība neinteraktīvajām izlozēm, kur paredzētais laimesta fonds ir virs 60% no biļešu realizācijas ieņēmumiem, un noteikta atsevišķa nodokļu aprēķināšanas kārtība interaktīvām izlozēm.

Ja līdz šim izlozēm un momentloterijām tika piemērots nodoklis 10% apmērā no biļešu realizācijas, tad turpmāk:

- ja izlozes noteikumos paredzētais laimesta fonds ir līdz 60% no izlozes (arī momentloterijas) ieņēmumiem no biļešu realizācijas, tad nodoklis būs līdzšinējais t.i. 10% no biļešu realizācijas;

- ja izlozes (arī momentloterijas) noteikumos noteiktais laimestu fonds pārsniedz 60% no izlozes ieņēmumiem no biļešu realizācijas, tad nodoklis būs 10% no ieņēmumiem no biļešu realizācijas, no kuriem atskaitīti izmaksai aprēķinātie laimesti;

- interaktīvām izlozēm (naudas, mantu, skaitļu izlozes un momentloterijas, kas tiek veiktas ar interneta, telefona, radio, televīzijas vai cita veida elektronisko sakaru starpniecību) nodoklis būs 10% no neto ieņēmumiem, kas ir ieņēmumi no biļešu realizācijas, no kuriem atskaitīti faktiski izmaksātie laimesti.

© 2018 KPMG Baltics SIA, Latvijā reģistrēta sabiedrība ar ierobežotu atbildību un KPMG neatkarīgu dalībfirmu, kuras saistītas ar Šveicē reģistrēto KPMG International Cooperative (KPMG International), tīkla dalībfirma. Visas tiesības pieder autoram.

Sazinieties ar mums

 

Pieprasījums iesniegt piedāvājumu

 

Iesniegt