Plānotie grozījumi Pievienotās vērtības nodokļa likumā | KPMG | LV
close
Share with your friends

Plānotie grozījumi Pievienotās vērtības nodokļa likumā

Plānotie grozījumi Pievienotās vērtības nodokļa likumā

KPMG nodokļu jaunumu apskats - Oktobris 2016

Raksta autors

Vecākā projektu vadītaja, Nodokļu konsultāciju pakalpojumi

KPMG Baltics SIA

Kontaktinformācija

Saistītais saturs

Šobrīd Saeimā ir iesniegti divi likuma grozījumu projekti, kas paredz izmaiņas PVN likmju piemērošanā, terminu un jēdzienu skaidrojumos, deklarāciju iesniegšanā, priekšnodokļa atskaitīšanā, kā arī paplašina nodokļa reversās kārtības piemērošanu.

Terminu precizējumi

PVN likumā paredzēts mainīt terminoloģiju saistībā ar nekustamo īpašumu, lai to saskaņotu ar  Būvniecības likumā lietoto terminoloģiju. Līdz šim lietotais vārds “renovācija” tiks aizstāts ar vārdu “atjaunošana”, vārds “rekonstrukcija” - ar vārdu “pārbūve”, analoģiski vārdi “renovē” un “rekonstruē” aizstāti ar vārdiem “atjauno” un “pārbūvē”.

PVN 0% likmes piemērošana

Paredzēta atvieglota nodokļa 0% likmes piemērošana preču un pakalpojumu piegādēm Sabiedroto spēku štāba locekļiem un viņu apgādājamiem un ASV vēstniecības darbiniekiem. Likuma projekta grozījumi turpmāk paredz tiešu PVN 0% likmes piemērošanu augstāk minētajiem darījumiem. Likumprojekts uzdod Ministru kabinetam izstrādāt detalizētākus noteikumus par kārtību, kādā PVN 0% likme būs piemērojama.

Atbrīvojumu piemērošana

Paredzēts no likuma svītrot 52. panta pirmās daļas 8. punktu, kurš noteica, ka no PVN ir atbrīvoti kooperatīvo sabiedrību sniegtie pakalpojumi šo kooperatīvo sabiedrību biedriem. Kā pamatojums tam likumprojekta anotācijā ir minēts Eiropas Komisijas (turpmāk – EK) norādījums, ka “kooperatīvās sabiedrības nav komersanti, līdz ar to tās neveic saimniecisko darbību un to sniegtie pakalpojumi nav ar PVN apliekami darījumi, ja pakalpojumi tiek sniegti to biedriem bez atlīdzības. Tādējādi minētās kooperatīvās sabiedrības ir tiesīgas darboties uz īpašu nosacījumu pamata, kas ir ārpus PVN regulējuma”. Šis skaidrojums rada papildu jautājumus, jo vairs nav skaidrs, kā PVN būtu jāpiemēro, ja pakalpojumi tiek sniegti par atlīdzību. Vienlaikus jāatzīst, ka traktējums zināmā mērā ir nonācis pretrunā ar iepriekš Latvijā skaidroto attiecībā uz dzīvokļu kooperatīvo sabiedrību darbību. Ar 2015. gada 30. novembra grozījumiem PVN likumā, kad tika izslēgts 52. panta pirmās daļas 8.b) punkts, Finanšu ministrija un Valsts ieņēmumu dienests (turpmāk – VID) skaidroja, ka turpmāk pakalpojumiem, ko sniedz dzīvokļu kooperatīvās sabiedrības saviem biedriem, nodoklis ir jāpiemēro. Ceram, ka atbildīgās institūcijas sniegs skaidrojumu attiecībā uz PVN piemērošanu visu kooperatīvu darbībai.

Precizēts arī 52. panta pirmās daļas 23. punkts, kurš paplašina atbrīvojuma piemērošanu  azartspēlēm, izlozēm un loterijām, attiecinot atbrīvojumu arī uz elektroniski  jeb tiešsaistē organizētām azartspēlēm/izlozēm/loterijām.

PVN reģistrācijas prasību precizēšana

Precizēts likuma 61. un 63. pants, kas nosaka citu Eiropas Savienības (turpmāk – ES) dalībvalstu un trešo valstu nodokļu maksātāju tiesības nereģistrēties PVN maksātāju reģistrā, ja preču piegādes tiek veiktas muitas noliktavā vai brīvajā zonā, ja vien precēm ir uzsākta eksporta procedūra, vai preces ir ārpussavienības preces (tas ir, preces, kas ir ievestas no trešajām valstīm un nav atmuitotas ES).

Tāpat likumprojekts paredz, ka citu ES dalībvalstu un trešo valstu persona var nereģistrēties PVN maksātāju reģistrā, ja tā piegādā preces vai sniedz pakalpojumus tikai Sabiedroto spēku štābam Latvijā.

Taksācijas periods

Svarīgi, ka turpmāk vairs nepastāvēs 6 mēnešu taksācijas periods, saglabāsies tikai viena vai trīs mēnešus ilgi taksācijas periodi.

Jaunreģistrētiem nodokļa maksātājiem deklarācijas būs obligāti jāsniedz ik mēnesi vismaz pusgada garumā, neatkarīgi no veikto apliekamo darījumu vērtības un no tā, kāda veida darījumi tiks veikti. Tāpat kā līdz šim, katru mēnesi PVN deklarācijas būs jāiesniedz gadījumos, ja ar nodokli apliekamo darījumu vērtība pārsniedz 50 000 euro, vai tiek veiktas preču piegādes vai iegādes ES teritorijā,  vai arī sniegti pakalpojumi, kuru sniegšanas vieta ir cita ES dalībvalsts. Tiem nodokļu maksātājiem, kam neizpildās augstāk minētie nosacījumi, taksācijas periods būs viens ceturksnis.

Par taksācijas perioda maiņu ir jāinformē VID iepriekšējā kārtībā: vai nu iesniedzot deklarāciju par konkrēto periodu, ja periods mainās no trim uz vienu mēnesi, vai arī iesniedzot paziņojumu VID līdz taksācijas gada 31. janvārim, ja periods mainās no viena uz trim mēnešiem. Nodokļa maksātājiem, kuri šobrīd deklarācijas sniedz reizi 6 mēnešos, nākamā gada pirmā deklarācija ir jāiesniedz līdz 20. aprīlim par pirmo ceturksni, par to atsevišķi neinformējot VID.

PVN atmaksa

Ir atvieglotas iespējas atgūt pārmaksāto nodokli, jo tiek samazināts slieksnis, no kura tiks veikta automātiska ikmēneša pārmaksātā nodokļa atmaksa. Ja iepriekš šis slieksnis bija noteikts 11 392,07 euro apmērā, tad tagad tas ir samazināts uz 5 000 euro.

Izmaiņas priekšnodokļa atskaitīšanā

Ir pagarināts priekšnodokļa atskaitīšanas laiks iekšzemes darījumiem. Grozījumi likuma 97. panta pirmajā daļā paredz, ka priekšnodokli varēs atskaitīt ne tikai konkrētajā taksācijas periodā, kad saņemta prece/pakalpojums un rēķins vai samaksāts avanss, bet arī nākošajā taksācijas periodā. Jāatzīst gan, ka arī līdz šim nodokļa maksātāji bieži vien priekšnodokļa atskaitījumus veica vēlākos taksācijas periodos, ko VID pārsvarā pieļāva.

Ir paplašināta termina “reprezentatīvais automobilis” izpratne, kas pielīdzināta likuma “Par uzņēmumu ienākuma nodokli” izpratnei. Turpmāk par reprezentatīvu automobili tiks uzskatīts arī automobilis ar pilnu masu līdz 3000 kg, kas reģistrēts kā kravas furgons (N1 kategorija) un kam ir vairāk kā trīs sēdvietas (ieskaitot vadītāja sēdvietu), bet kas pēc būtības ir vieglais pasažieru automobilis un tā iegādes vērtība bez PVN ir lielāka par 50 000 euro. Par šādu automobiļu iegādi, nomu un importu, kā arī uzturēšanu priekšnodokli atskaitīt nedrīkstēs.

Priekšnodokļa atskaitīšanas ierobežojumi 50% apmērā tiks piemēroti automobiļiem, kuru vērtība nepārsniedz 50 000 euro un kas reģistrēti kā kravas furgoni (N1 kategorija), bet kas pēc būtības tiek izmantoti kā vieglie automobiļi pasažieru pārvadāšanai.

Likumprojektā ir nedaudz paplašināts regulējums par priekšnodokļa korekciju par zaudētajiem parādiem. Ir sniegts skaidrojums, kā saprotams nosacījums “parāds radies triju gada laikā”. Šis nosacījums īstenojas, ja triju gadu laikā no parāda rašanās brīža:

- ir iesniegts pieprasījums tiesā par parāda piedziņu,

- ir uzsākta preču vai pakalpojumu saņēmēja bankrota procedūra,

- ir uzsākta preču vai pakalpojumu saņēmēja maksātnespējas procedūra.

Reversās maksāšanas paplašināšana

Ar mērķi mazināt krāpšanos PVN jomā dārgmetālu nozarē ir paredzēts, ka, sākot no 2017. gada 1. janvāra, darījumiem ar dārgmetāliem un to pusfabrikātu, dārgmetālu, plaķētu metālu, dārgmetālu lūžņu un atlūzu piegādēm tiks piemērots reversais PVN. Tas ir, par šādu preču iegādi preču saņēmējam būs pienākums aprēķināt un deklarēt gan maksājamo nodokli, gan atskaitāmo priekšnodokli.

PVN deklarēšana

Paredzēts mazināt administratīvo slogu atsevišķās PVN deklarēšanas jomās. Sākot ar nākamo gadu, vairs nebūs jāiesniedz PVN deklarācijas pielikums “Pārskats par piegādāto preču vērtību sadalījumā pa brīvostām un speciālām ekonomiskām zonām”. Lauksaimniecības produkcijas pārstrādātājiem vairs nebūs līdz 1. februārim jāiesniedz pārskats par taksācijas gadā no katra konkrētā lauksaimnieka saņemtās lauksaimniecības produkcijas daudzumu un vērtību. Informāciju par to varēs norādīt pēctaksācijas gada janvāra, februāra, marta vai pirmā ceturkšņa nodokļa deklarācijā.

Prasības importa darījumiem

Personas, kas nodarbojas ar preču importu un kas nav saņēmušas atļauju piemērot īpašo nodokļa režīmu, muitas parādu turpmāk varēs nodrošināt tikai ar galvojumu. Skaidras naudas iemaksa kā garantija vairs netiks pieņemta.

Summu noapaļošana

Likuma grozījumi paredz arī vairāku likumā minēto summu noteikšanu veselos skaitļos vai noapaļošanu, to skaitā:

- mazas vērtības dāvanu maksimālā vērtība ir noteikta 15 euro apmērā iepriekšējo 14,23 euro vietā;

- apliekamo darījumu apjoms PVN grupas veidošanai samazināts no 355 700 euro uz 350 000 euro;

- priekšnodokļa korekcijas par iegādāto pamatlīdzekli būs jāveic, ja pamatlīdzekļa vērtība pārsniegs 70 000 euro (iepriekš – 71 143,59 euro);

- robežlielums attiecībā uz priekšnodokļa korekcijām zaudētiem parādiem turpmāk ir noteikts 430 euro apmērā (iepriekš - 426,86 euro);

- pārmaksātā nodokļa atmaksa par taksācijas periodu tiks veikta, ja pārmaksātā nodokļa summa pārsniegs 1500 euro līdzšinējo 1422,87 euro vietā (gadījumos, kad ar 0% likmi apliekami vismaz 20% no veiktajiem darījumiem);

- priekšnodoklis par pamatlīdzekļiem tiks atmaksāts, ja nodokļa summa pārsniegs 150 euro (līdzšinējo 142,29 euro vietā) u.c.

Kā norādīts šī raksta sākumā, likuma grozījumi pagaidām vēl ir projekta stadijā un nav pieņemti Saeimā, līdz ar to gala redakcijā iespējamas izmaiņas. Aicinām sekot likumprojektu virzībai, lai savlaicīgi sagatavotos plānotajiem grozījumiem.

© 2018 KPMG Baltics SIA, Latvijā reģistrēta sabiedrība ar ierobežotu atbildību un KPMG neatkarīgu dalībfirmu, kuras saistītas ar Šveicē reģistrēto KPMG International Cooperative (KPMG International), tīkla dalībfirma. Visas tiesības pieder autoram.

Sazinieties ar mums

 

Pieprasījums iesniegt piedāvājumu

 

Iesniegt