NF-2015-03-Uredba o izmjenama i dopunama ZOR-a | KPMG | HR

NF-2015-03-Uredba o izmjenama i dopunama Zakona o računovodstvu- The Decree on Amendments to the Accounting law

NF-2015-03-Uredba o izmjenama i dopunama ZOR-a

Uredba o izmjenama i dopunama Zakona o računovodstvu   U Narodnim novinama broj 134 od 11. prosinca 2015. objavljena je Uredba o izmjenama i dopunama Zakona o računovodstvu (dalje „Uredba“). Navedena Uredba stupa na snagu 1. siječnja 2016. godine.  

1000

Senior Manager

KPMG in Croatia

Contact

Related content

NF2015-03

Najznačajnije odredbe Uredbe su odgoda primjene jedinstvenog kontnog plana te definiranje izvještajnih razdoblja za primjenu Zakona o računovodstvu (NN 78/15). 

Jedinstveni kontni plan

Uredbom se odgađa primjena jedinstvenog kontnog plana do 1. siječnja 2017. godine te se definira kako bi Odbor za standarde financijskog izvještavanja trebao donijeti jedinstveni okvirni kontni plan do 30. lipnja 2016. godine. 

Podsjećamo da se odredbe o jedinstvenom kontnom planu ne primjenjuju se na poduzetnike čije je poslovanje uređeno posebnim propisima, poput onih kojima kontni plan propisuju nadzorna tijela ovlaštena za nadzor poslovanja (primjerice: HANFA, HNB). 

Izvještajna razdoblja

Uredbom se definira da se za godišnja izvješća, godišnje financijske izvještaje i financijske podatke za statističke i druge potrebe primjenjuju odredbe Zakona o računovodstvu (NN 109/07, 54/13 i 121/14), tj. „starog“ Zakona o računovodstvu, za izvještajna razdoblja koja su započela prije 1. siječnja 2016. godine. 

Odredbe „novog“ Zakona o računovodstvu (NN 78/15) se primjenjuju za godišnja izvješća, godišnje financijske izvještaje i financijske podatke za statističke i druge potrebe za izvještajna razdoblja koja su započela nakon 1. siječnja 2016. godine. U nastavku se nalazi pregled rokova za izvještavanje, u broju mjeseci od kraja poslovne godine: 

Izvještajno razdoblje  Do 1. siječnja 2016. Od 1. siječnja 2016.
Financijski podaci za statističke i druge potrebe 3 mjeseca 4 mjeseca
Godišnje izvješće 6 mjeseci 4 mjeseca

Financijski izvještaji poduzetnika koji nisu obveznici revizije

6 mjeseci 4 mjeseca

Nekonsolidirani financijski izvještaji poduzetnika koji su obveznici revizije 

6 mjeseci 4 mjeseca
Konsolidirani financijski izvještaji poduzetnika koji su obveznici revizije  9 mjeseci 9 mjeseci

 

   

 

 

The Decree on Amendments to the Accounting law

The Decree on Amendments to the Accounting Act (hereinafter the "Regulation") which was published in the Croatian Official Gazette No. 134 of 11 December 2015 shall come into force as of 1 January 2016. The most significant provisions of the Decree are postponement in the application of a uniform Chart of Accounts and the definition of the reporting periods for the application of the Accounting Act (Official Gazette no. 78/15). 

Uniform Chart of Accounts

The Decree postpones the application of a uniform Chart of Accounts until 1 January 2017 and prescribes that the Committee for financial reporting standards shall adopt a single framework Chart of Accounts by 30 June 2016. We note that the provisions of the Uniform Chart of Accounts does not apply to entities whose business is regulated by specific regulations, such as those whose Chart of Accounts is prescribed by specific regulators, such as HANFA (The Croatian Financial Services Supervisory Agency) and CNB (the Croatian National Bank).

Reporting periods

The Decree establishes that for annual reports, annual financial statements and financial data for statistical and other purposes for reporting periods beginning before 1 January 2016, provisions of the Accounting Act (Official Gazette no. 109/07, 54/13 and 121/14) apply, ie. the "old" Accounting Act shall apply. The provisions of the "new" Accounting Act (Official Gazette 78/15) shall apply to annual reports, annual financial statements and financial data for statistical and other purposes for reporting periods beginning after 1 January 2016. An overview of the reporting deadlines, based on months after the end of the reporting date, is presented below:

Reporting
period
Up to 1 January
2016
After 1 January
2016
Financial data for
statistical and other purposes
3 months 4 months
Annual report 6 months 4 months
Financial statements for businesses
that are not subject to statutory audit
6 months 4 months
Financial statements for businesses
that are subject to statutory audit
6 months 4 months
Consolidated financial statements
for businesses that are subject to statutory audit
9 months 9 months

TaxNewsFlash

© 2018 KPMG Croatia d.o.o. za reviziju, a Croatia limited liability company and a member firm of the KPMG network of independent member firms affiliated with KPMG International Cooperative (“KPMG International”), a Swiss entity. All rights reserved.

Connect with us

 

Request for proposal

 

Submit