NF-2015-01-Novi Zakon o računovodstvu - New Accou... | KPMG | HR

NF-2015-01-Novi Zakon o računovodstvu - New Accounting law

NF-2015-01-Novi Zakon o računovodstvu - New Accou...

S ciljem usklađivanja nacionalnog računovodstvenog sustava s Direktivom 2013/34/EU, donesen je novi Zakon o računovodstvu (novi ZOR).

1000

Director, Audit Services

KPMG in Croatia

Contact

Related content

NF2015-1

U nastavku su istaknute najvažnije promjene koje donosi novi ZOR.
Većina odredbi zakona
je u primjeni od 1.1.2016. g.
Obveznici primjene i dalje su sve pravne i fizičke osobe koje su obveznici poreza na dobitak.

Pobliže se definiraju i subjekti od javnog interesa a to su:
·         Veliki poduzetnici;
·         Poduzetnici čiji su vrijednosni papiri uvršteni na bilo koje uređeno tržište u zemljama članicama EU;
·         Društva koja je Vlada RH uvrstila na popis pravnih osoba od posebnog državnog interesa;
·         Kreditne institucije;
·         HBOR;
·         Institucije za elektronički novac;
·         Osiguravajuća i reosiguravajuća društva;
·         Mirovinska društva koja upravljaju mirovinskim fondovima, mirovinski fondovi (obvezni; dobrovoljni) i mirovinska osiguravajuća društva;
·         Leasing i factoring društva;
·         Društva za upravljanje investicijskim fondovima, investicijski fondovi, alternativni investicijski fondovi;
·         Društva za dokup mirovine;
·         Burze, središnja klirinška depozitarna društva, investicijska društva, operateri MTP-a, operateri središnjeg registra, operateri sustava poravnanja i/ili namire i operateri Fonda za zaštitu ulagatelja

Svi subjekti od javnog interesa smatraju se velikim poduzetnicima bez obzira na kriterije kategorizacije. Ovisno društvo koje je obveznik primjene HSFI-jeva, a čije matično društvo sastavlja i prezentira konsolidirane financijske izvještaje primjenom MSFI usvojenih od strane EU, može odlučiti svoje godišnje financijske izvještaje sastaviti i prezentirati primjenom MSFI-jeva usvojenih od strane EU.

Pri utvrđivanju veličine grupe poduzetnika koriste se podaci za prethodnu godinu na konsolidiranoj osnovi. Umjesto konsolidiranih podataka može se koristiti i zbrojna bilanca i račun dobiti i gubitka prije konsolidacijskih eliminacija. U tom se slučaju iznosi aktive i prihoda uvećavaju za 20%.


Računovodstvena dokumentacija
-        Propisani su obvezni elementi knjigovodstvenih isprava:
             
i.        naziv i broj knjigovodstvene isprave;
            
ii.        opis sadržaja poslovnog događaja i identifikaciju sudionika poslovnog događaja;
           
iii.        novčanu svotu;
          
iv.        datum poslovnog događaja;
           
v.        datum izdavanja knjigovodstvene isprave;
          
vi.        potpis osobe odgovorne za poslovni događaj;
         
vii.        oznaku konta na kojima će isprava biti proknjižena.


-        Račun kao knjigovodstvena isprava više ne mora biti potpisan ali i dalje mora sadržavati ime i prezime osobe odgovorne za njegovo izdavanje tj. osobe ovlaštene za zastupanje poduzetnika ili osobe na koju je prenesena ta ovlast.
-        Jedinstveni kontni plan - Novi zakon propisuje uporabu jedinstvenog okvirnog kontnog plana. Jedinstveni kontni plan sadržavat će razrede, skupine konta i sintetička konta dok će analitičku razradu konta poduzetnici moći oblikovati u skladu s potrebama svoga poslovanja.

- Zaključivanje poslovnih knjiga – poslovne knjige se moraju zaključiti najkasnije četiri mjeseca nakon završetka poslovne godine

Popis imovine i obveza (inventura)
Obveznici primjene ZOR-a moraju na kraju poslovne godine popisati imovinu i obveze i navesti njihove pojedinačne vrijednosti u količinama i u novčanim iznosima. Popis imovina i obveze se, također mora provesti i u slučajevima statusnih promjena.


Potpisnici financijskih izvještaja
Novost je da godišnje financijske izvještaje (GFI), potpisuju predsjednik uprave i svi članovi uprave (direktori), odnosno svi izvršni direktori poduzetnika.

Za ne potpisivanje GFI na navedeni način predviđene su kazne od 10.000 kuna do 100.000 kuna za društvo te od 5.000 kuna do 20.000 kuna za odgovorne osobe društva.

Godišnje izvješće
Novi ZOR proširuje sadržaj godišnjeg izvješća koja moraju sadržavati još i:
·        financijske izvještaje;

·        izjavu o primjeni kodeksa korporativnog upravljanja (obveznici sastavljanja su subjekti od javnog interesa); i

·        izvještaj o plaćanjima javnom sektoru (obveznici sastavljanja su svi subjekti od javnog interesa koji obavljaju djelatnost rudarstva i vađenja ili djelatnost sječe primarnih šuma).

Revizija godišnjih financijskih izvještaja
Obveznike revizije sada propisuje samo novi ZOR. Uz društva koja su bila obveznici revizije po prethodnim kriterijima sada su obveznici revizije i svi subjekti od javnog interesa.


Rokovi dostave financijskih izvještaja
Novim ZOR-om
izjednačeni su rokovi za dostavu izvještaja za javnu objavu i za predaju za
statističke potrebe koji iznosi 4 mjeseca od zadnjeg dana poslovne godine) za
sve financijske izvještaje (revidirane i nerevidirane), tj. 30. travnja tekuća
godine za financijske izvještaje koji se zaključuju 31. prosinca prethodne
godine.
Još uvijek nije jasno hoće li se novi rok primjenjivati za izvještaje koji se odnose na poslovnu godinu koja završava 31.12.2015. ili za izvještaje koji se odnose na poslovnu godinu koja počinje s 1.1.2016. godine.
Rok za dostavu konsolidiranih izvještaja je 9 mjeseci od zadnjeg dana poslovne godine.
Za dodatne informacije, slobodno kontaktirajte uobičajeni KPMG kontakt ili Ljubicu Oreščanin na broj telefona 01 5390 173 ili na e-mail lorescanin@kpmg.com.

 

New Accounting law
Introduction
In order to harmonise the Croatian Accounting Law with the 2013/34/EU Directive, a new Accounting law was introduced. We highlight below some of the most important features.
The majority of the provisions of the Accounting Act will be in force as of 1 January 2016.
The new Accounting Act will apply to all legal entrepreneurs obliged to comply with the Corporate Profit Tax Act.  
 
Public interest entities are now defined as:

·         Large entrepreneurs (see table below);
·         Companies whose securities are listed on any organised securities exchange in an EU member state;
·         Companies which the Croatian government has listed in the register of legal entities of special national interest;
·         Credit institutions;
·         Croatian Bank for Reconstruction and Development;
·         Electronic money institutions;
·         Insurance and reinsurance companies;
·         Pension fund management companies, pension funds (both obligatory and voluntary) and pension insurance companies;
·         Leasing and factoring companies;
·         Investment fund management companies, investment funds, alternative investment funds;
·         Retirement plan funding companies;
·         Stock exchanges, central depository and clearing companies, investment companies, Multilateral Trading Facility operators, central register operators, settlement system operators and investor compensation fund operators.

All public interest entities are considered as large entrepreneurs regardless of categorisation criteria.
A subsidiary company, which is obliged to use local GAAP may use IFRS as
adopted by the EU instead if its parent company uses IFRS as adopted by the EU.

In order to determine the size of a Group, consolidated reported assets and income for the prior year should be used. Alternatively, aggregate balance sheet and profit and loss account before consolidating eliminations can be used, with assets and income reported increased by 20%.  

Accounting documentation
-        The new law prescribes the mandatory content of an accounting document:
             
i.        Name and number of the document;
ii.        Description of the business activity and identification of the participants in the business activity;
iii.        Monetary sum;
iv.        Date of the business activity;
v.        Date of issuance of the document;
vi.        Signature of the responsible person of the activity;
vii.        Chart of account code to which the entry will be recorded.

-        An Invoice does not need to be signed but it must indicate the name and surname of the person responsible for issuance of the invoice, i.e, the authorised representative of the company or person assigned with such authority.
-        Specified Chart of Accounts (CoA) – the new legislation introduces a specific framework Chart of Accounts for mandatory use. The CoA defines general accounts while companies are allowed to set and develop related analytical accounts.

- Closing the books – Business books must be closed within four months after the financial year end at the latest.

Inventory count of assets and liabilities (stocktaking)
At the end of a financial year all assets and liabilities and their individual values in quantities and in monetary amounts must be noted. An inventory count of all assets and liabilities must also be performed in cases of statutory changes. 

Signatories of financial statements
The annual financial statements must be signed by the chairman of the board and all board members (directors), that is, all executive directors of the
company.
Penalties for not correctly signing the annual financial statements range from HRK 10,000 to HRK 100,000 for the company and from HRK 5,000 to HRK 20,000 for each of the company’s responsible persons.

 

Annual report
The new Accounting Act expands the content of Annual reports which additionally must contain:
·        Financial statements;
·        Statement of the corporate governance code (mandatory for public interest entities); and
·        Report on payments to the public sector (mandatory for all public interest entities which perform mining and extraction activities or the logging of primary forests).


Audit of annual financial statements
The requirement to be subject of an audit is now prescribed only by the Accounting Act. In addition to previous mandatory audit requirements, all public interest entities are subject to an audit. 

Deadlines for the submission of financial statements
The deadline for the submission of financial statements for public announcement purposes and for statistical purposes is 4 months from the last day of the financial year for all financial statements (audited and unaudited), i.e., 30 April for a company with a 31 December year end.

It is still unclear whether the new deadline will be applied for financial statements related to the financial year ending on 31 December 2015 or applied for financial statements related to the financial year beginning on 1 January 2016.The deadline for submission of the consolidated financial statements is 9 months from the last day of a financial year.

For additional information please contact your usual KPMG in Croatia contact or Ljubica Oreščanin on +385 1 5390 173 or on lorescanin@kpmg.com.

TaxNewsFlash

Connect with us

 

Request for proposal

 

Submit