LNF2015-01-Nove odredbe Zakona o trgovačkim društ... | KPMG | HR

LNF2015-01-Nove odredbe Zakona o trgovačkim društvima - New articles of the Croatian Companies Law

LNF2015-01-Nove odredbe Zakona o trgovačkim društ...

Nove odredbe Zakona o trgovačkim društvima vezane uz sukob interesa članova uprave

1000

Director, Regulatory Services

KPMG in Croatia

Contact

Related content

LNF2015-01

Nove odredbe Zakona o trgovačkim društvima vezane uz sukob interesa članova uprave
Dana 1. studenog 2015. godine stupile su na snagu nove odredbe Zakona o trgovačkim društvima („ZTD“) o sukobu interesa članova uprave društava.
Član uprave neće moći sudjelovati u odlučivanju ili sklapanju pravnog posla bez odobrenja nadzornog odbora, ili članova društva ako društvo nema nadzorni odbor, u sljedećim slučajevima:
i. ako je član uprave zastupnik po zakonu, zakonski zastupnik, prokurist ili punomoćnik druge ugovorne strane, ii. ako mu je druga ugovorna strana ili
zastupnik po zakonu, zakonski zastupnik, prokurist ili punomoćnik druge ugovorne strane:
- srodnik po krvi u pravoj liniji do bilo kojeg stupnja, a u pobočnoj liniji do drugog stupnja ili mu je bračni drug, izvanbračni drug ili srodnik po tazbini do drugog stupnja, bez obzira na to je li brak prestao ili nije; ili je

- posvojitelj ili posvojenik člana uprave, iii. ako vezano uz pravni posao o kojem se odlučuje ili sklapa postoji sukob interesa između člana uprave i
društva.
 
Bez obzira sudjeluje li u odlučivanju ili sklapanju pravnog posla, član uprave kod kojeg postoje gore navedene okolnosti mora odmah obavijestiti ostale članove uprave i nadzorni odbor (ili članove društva, ako društvo nema nadzorni odbor), te u obavijesti navesti sve relevantne činjenice o prirodi svojeg odnosa s drugom ugovornom stranom te svoju procjenu postojanja sukoba interesa.
 
Ako član uprave postupi protivno obvezama vezanim uz sukob interesa, društvo može tražiti od njega da mu nadoknadi time počinjenu štetu. Umjesto toga, društvo može tražiti od takvog člana uprave da dopusti da se poslovi koje je sklopio za svoj račun smatraju poslovima sklopljenim za račun društva, a da iz poslova koje je sklopio za tuđi račun prenese društvu to što je primio, odnosno da društvu ustupi zahtjev za naplatu onoga što bi trebao primiti iz tog pravnog posla.

Za ostale informacije, molimo da kontaktirate Marinelu Mostić na broj telefona +385(0)1 5390 160 ili na e-mail mmostic@kpmg.com ili Hrvoja Pajtaka na broj
telefona +385(0)1 5390 062 ili na e-mail hpajtak@kpmg.com

New articles of the Croatian Companies Law related to conflict of interests of management
Effective 1 November 2015, the Croatian Companies Law (“the CCL”) has introduced new provisions dealing with conflict of interest of management board members of companies.
 
Management board member will be prohibited from participating in a decision making process, or executing a legal transaction without the approval of the Supervisory Board, or the Shareholders if there is no Supervisory Board, if:
i. the management board member is at the same time acting as a representative by law, or by power of representation, or by procura of the other contractual party, ii. the other contractual party, or its representative by law, procura or power of representation  is:
       - a linear relative, lateral relative up to the second degree; or spouse, common-law partner or matrimonial relative up to the second degree of the management board member (regardless of whether the relationship has ended); or
       - adopted by, or has adopted a management board member; or
iii. if there is a conflict of interest between the management board member and his company in relation to the legal transaction which is being entered into.
 
Regardless of whether the management board member takes a part in the decision making process, or in the execution of a conflicting legal transaction, such board member must immediately notify other board members and the Supervisory Board (or the Shareholders, if there is no Supervisory Board) of the existence of the above mentioned circumstances, and must advise them of the nature of his relationship with the other contractual party as well as provide his assessment of the potential conflict.
 
A failure of the management board member to comply with his obligations concerning conflicts of interest could result in the management board member being liable for damages to his company. Alternatively, his company could demand that a legal transaction entered into by the management board member on his own behalf be transferred onto the company, and if a legal
transaction was entered into on someone else’s behalf, his company could demand that the management board member transfers any benefits received for entering into such transaction.

For further information, please contact Marinela Mostić via telephone number  +385(0)1 5390 160 or via e-mail mmostic@kpmg.com or Hrvoje Pajtak via telephone number  +385(0)1 5390 062 or via e-mail hpajtak@kpmg.com.

Legal Newsflash

Connect with us

 

Request for proposal

 

Submit