NF-2014-03-Porezne novosti - Tax Newsflash | KPMG | HR

NF-2014-03-Porezne novosti - Tax Newsflash

NF-2014-03-Porezne novosti - Tax Newsflash

Od 1. siječnja 2015. godine očekuje nas nekoliko promjena u oporezivanju porezom na dobit.

1000

Director, Taxation Services

KPMG in Croatia

Contact

Related content

·       Reinvestirana dobit
    o   Porezna osnovica može se umanjiti za iznos reinvestirane dobiti ako je ista:
        -     iskorištena za povećanje temeljnog kapitala sukladno posebnim propisima; i
        -     jednaka iznosu izvršenih investicija u dugotrajnu imovinu s ciljem očuvanja postojećih radnih mjesta (radna mjesta potrebno je održati minimalno 2 godine).
o    Investicije moraju biti izvršene tijekom poreznog razdoblja za koje se koristi porezna olakšica za reinvestiranu dobit.
o    Porezni obveznici koji koriste poreznu olakšicu prema Zakonu o poticanju investicija i unapređenju investicijskog okruženja ne mogu temeljem istih izvršenih investicija u dugotrajnu imovinu koristiti poreznu olakšicu za reinvestiranu dobit.
o    Navedene odredbe primjenjuju se u postupku podnošenja prijave poreza na dobit za 2015. godinu i nadalje.
 
·       Uvjeti za oslobođenje
primitaka od dividendi i udjela u dobiti
o    Primici od dividendi i udjela u dobiti ne uključuju se u poreznu osnovicu ako su ispunjeni sljedeći uvjeti:
    -     isplatitelj je obveznik plaćanja poreza na dobit ili istovjetne vrste
poreza;
    -     isplatitelj je osnovan kao društvo čiji je pravni oblik usporediv s društvom kapitala, trgovačkim društvom odnosno društvom ili drugom osobom čiji je pravni oblik i način obračuna i plaćanja poreza usporediv s obveznicima poreza na dobit; i
    -     isplate dividendi i udjela u dobiti isplatitelju nisu porezno priznati rashod odnosno odbitak.
 
·        Porez po odbitku se ne plaća pri isplati dividendi i udjela u dobiti, ako se isplaćuju iz dobiti ostvarene do 29. veljače 2012.
 

Tax Newsflash
As of 1 January 2015 the Croatian Corporate Profit Tax (CPT) legislation brings various changes and some of the most important ones are listed below.
 
·       Reinvested profits
o    Tax base can be reduced for the amount of reinvested profits if:
    -     they are used to increase registered share capital of the taxpayer; and
    -   are invested in long-term assets with the view of preserving existing working positions where the working positions must be maintained for at least two years.
o    The investment must be made in the tax period for which the exemption for reinvested profits is claimed.
o    The exemption for reinvested profits cannot be combined with other incentives provided for in the Law on Investment Promotion and Improvement of the Investment Environment.
o    The above provisions are applicable to CPT returns for the year 2015 and onwards.
 
·       Conditions for income from dividends and shares in profit not to be
taxable

o    Income from dividends and shares in profit is not included in the taxable base of a CPT taxpayer as long as the payer:
    -     is subject to CPT or an equivalent type of tax;
    -     is established as an entity whose legal form is comparable to a corporate entity or other person whose legal form and manner of taxation is comparable to a CPT payer; and
    -     was not allowed to treat such distributions as a tax deductible expense.
 
·       Dividend distributions relating to profits earned before 29 February 2012 are exempt from Withholding Tax

TaxNewsFlash

Connect with us

 

Request for proposal

 

Submit