NF-2014-03-Porezne novosti - Tax Newsflash

NF-2014-03-Porezne novosti - Tax Newsflash

Od 1. siječnja 2015. godine očekuje nas nekoliko promjena u oporezivanju porezom na dobit.

1000

Director, Taxation Services

KPMG in Croatia

Contact

Related content

·       Reinvestirana dobit
    o   Porezna osnovica može se umanjiti za iznos reinvestirane dobiti ako je ista:
        -     iskorištena za povećanje temeljnog kapitala sukladno posebnim propisima; i
        -     jednaka iznosu izvršenih investicija u dugotrajnu imovinu s ciljem očuvanja postojećih radnih mjesta (radna mjesta potrebno je održati minimalno 2 godine).
o    Investicije moraju biti izvršene tijekom poreznog razdoblja za koje se koristi porezna olakšica za reinvestiranu dobit.
o    Porezni obveznici koji koriste poreznu olakšicu prema Zakonu o poticanju investicija i unapređenju investicijskog okruženja ne mogu temeljem istih izvršenih investicija u dugotrajnu imovinu koristiti poreznu olakšicu za reinvestiranu dobit.
o    Navedene odredbe primjenjuju se u postupku podnošenja prijave poreza na dobit za 2015. godinu i nadalje.
 
·       Uvjeti za oslobođenje
primitaka od dividendi i udjela u dobiti
o    Primici od dividendi i udjela u dobiti ne uključuju se u poreznu osnovicu ako su ispunjeni sljedeći uvjeti:
    -     isplatitelj je obveznik plaćanja poreza na dobit ili istovjetne vrste
poreza;
    -     isplatitelj je osnovan kao društvo čiji je pravni oblik usporediv s društvom kapitala, trgovačkim društvom odnosno društvom ili drugom osobom čiji je pravni oblik i način obračuna i plaćanja poreza usporediv s obveznicima poreza na dobit; i
    -     isplate dividendi i udjela u dobiti isplatitelju nisu porezno priznati rashod odnosno odbitak.
 
·        Porez po odbitku se ne plaća pri isplati dividendi i udjela u dobiti, ako se isplaćuju iz dobiti ostvarene do 29. veljače 2012.
 

Tax Newsflash
As of 1 January 2015 the Croatian Corporate Profit Tax (CPT) legislation brings various changes and some of the most important ones are listed below.
 
·       Reinvested profits
o    Tax base can be reduced for the amount of reinvested profits if:
    -     they are used to increase registered share capital of the taxpayer; and
    -   are invested in long-term assets with the view of preserving existing working positions where the working positions must be maintained for at least two years.
o    The investment must be made in the tax period for which the exemption for reinvested profits is claimed.
o    The exemption for reinvested profits cannot be combined with other incentives provided for in the Law on Investment Promotion and Improvement of the Investment Environment.
o    The above provisions are applicable to CPT returns for the year 2015 and onwards.
 
·       Conditions for income from dividends and shares in profit not to be
taxable

o    Income from dividends and shares in profit is not included in the taxable base of a CPT taxpayer as long as the payer:
    -     is subject to CPT or an equivalent type of tax;
    -     is established as an entity whose legal form is comparable to a corporate entity or other person whose legal form and manner of taxation is comparable to a CPT payer; and
    -     was not allowed to treat such distributions as a tax deductible expense.
 
·       Dividend distributions relating to profits earned before 29 February 2012 are exempt from Withholding Tax

TaxNewsFlash

Connect with us

 

Request for proposal

 

Submit

KPMG's new digital platform

KPMG International has created a state of the art digital platform that enhances your experience, optimized to discover new and related content.

 
Read more