NF-2014-02-Novosti u oporezivanju dohotka - Perso... | KPMG | HR

NF-2014-02-Novosti u oporezivanju dohotka - Personal income tax (PIT) and social-security (s/s) Newsflash

NF-2014-02-Novosti u oporezivanju dohotka - Perso...

Od 1. siječnja 2015. godine očekuje nas niz promjena u oporezivanju porezom na dohodak te određene promjene s osnovu doprinosa za obvezna osiguranja. U nastavku su neke od najznačajnijih promjena.

1000

Senior Manager, Taxation Services

KPMG in Croatia

Contact

Related content

NF2014-02

IZMJENE ZAKONA O POREZU NA DOHODAK
·         Povećanje osobnog odbitka i promjena poreznih razreda
- Isplate plaća koje će biti izvršene od 1. siječnja 2015. na dalje, primjenjivat će se povećani iznosi osobnog odbitka te novi porezni razredi kako slijedi:

Mjesečni iznos osnovnog osobnog odbitka u HRK

Osnovni osobni odbitak     - 2.600,00
Umirovljenici                    - 3.800,00

Područja jedinice lokalne samouprave - I. skupina po stupnju razvijenosti i područje grada Vukovara   - 3.500,00

Područja jedinice lokalne samouprave - II. skupina po stupnju razvijenosti - 3.000,00
 
Mjesečna porezna osnovica u HRK        Porezna stopa

do 2.200,00                                        12%

2.200,01 do 13.200,00                         25%

13.200,01 i više                                    40%
 
·        Oporezivanje kamata na štednju
- Od 1. siječnja 2015. godine plaćat će se porez na primitke od kamata: na kunsku i deviznu štednju, po vrijednosnim papirima, po danim zajmovima te na temelju podjele prihoda investicijskog fonda u obliku kamata.
- Neoporezive kamate uključuju: zatezne kamate, naplaćene kamate po sudskim rješenjima i rješenjima tijela lokalne i regionalne samouprave, kamate na pozitivno stanje na žiro-računu, tekućem i deviznom računu (najviše do 0,5% godišnje), kamate na ulaganje u obveznice, primici po osnovi prinosa na životno osiguranje s obilježjem štednje i prinosa
po osnovi dobrovoljnog mirovinskog osiguranja.
- Porez će se plaćati po stopi od 12% (uvećano za prirez) istodobno s isplatom ili pripisom kamata.
- Porezni obveznici koji primitke od kamata ostvare direktno iz inozemstva imat će obvezu samostalno obračunati, uplatiti i prijaviti primitak Poreznoj upravi.
- Kamate obračunate do 31. prosinca 2014. godine ne podliježu oporezivanju bez obzira kada se isplaćuju ili pripisuju.
 
·        Oporezivanje kapitalnih dobitaka (od 1. siječnja 2016. Godine)
- Kapitalni dobici od otuđenja financijske imovine stečene od 1. siječnja 2016. godine, oporezivat će se po stopi od 12% (uvećano za prirez).
- Propisana su i izuzeća od oporezivanja; primjerice, za financijsku imovinu otuđenu nakon 3 godine od dana nabave, za otuđenja između bračnih drugova, itd.
- Kapitalni gubici se mogu odbiti samo od kapitalnih dobitaka ostvarenih u istoj kalendarskoj godini.
- Predujam poreza na dohodak potrebno je obračunati, uplatiti i prijaviti u roku od 8 dana od dana ostvarivanja primitka (neovisno o tome je li primitak ostvaren u Hrvatskoj ili inozemstvu).
 
·        Dividende
- Od 1. siječnja 2015. godine ukida se neoporezivi iznos dividendi i udjela u dobiti do 12.000 kn godišnje. Posljednja porezna prijava u kojoj se ova olakšica može ostvariti je porezna prijava za 2014. godinu.
- Poreznim obveznicima koji ostvaruju dividende iz inozemstva i dalje ostaje obveza samostalnog obračunavanja, uplate i prijave poreza Poreznoj upravi.
 
·         Oporezivanje neprijavljenog dohotka

- Primitak utvrđen kao razlika vrijednosti imovine i dokazane visine sredstava za njezino stjecanje od 1. siječnja 2015. godine smatrat će se „drugim dohotkom“ koji će se oporezivati po stopi od 40% (uvećano za prirez), a poreznu obvezu utvrđivat će Porezna uprava rješenjem.
 
·         Poseban postupak za podnošenje godišnje porezne prijave
- Od podnošenja godišnje porezne prijave za 2015. godinu uvodi se poseban postupak prema kojem većina poreznih obveznika neće imati obvezu samostalno predavati godišnju poreznu prijavu. Naime, Porezna uprava će temeljem podataka prikupljenih u tijeku poreznog razdoblja izvršiti godišnji obračun i do kraja lipnja poreznim obveznicima dostaviti privremeno porezno rješenje za prethodnu godinu.
- Porezni obveznik moći će uložiti prigovor na privremeno porezno rješenje do kraja srpnja.
- Poseban postupak neće se primjenjivati na određene porezne obveznike i to:
    - porezne obveznike koji ostvaruju dohodak od samostalne djelatnosti;
    - porezne obveznike čijim podacima o ostvarenom dohotku Porezna uprava ne raspolaže (niti je obvezna raspolagati); te
    - porezne obveznike koji nemaju obvezu podnošenja godišnje porezne prijave, ali dobrovoljna prijava bi rezultirala porezom za uplatu.
 
IZMJENE ZAKONA O DOPRINOSIMA
·        Oslobođenje od plaćanja doprinosa

- Od 1. siječnja 2015. godine, poslodavac koji s osobama mlađim od 30 godina života sklopi ugovor o radu na neodređeno vrijeme neće imati obvezu obračuna i uplate doprinosa na plaću (odnosno doprinosa za zdravstveno osiguranje, doprinosa za zaštitu zdravlja na radu i
doprinosa za zapošljavanje) i to u razdoblju do 5 godina od početka zaposlenja. Dakle, bit će plativi samo doprinosi iz plaće (odnosno, doprinosi za mirovinsko osiguranje I. i II. stup).
 
 
Personal income tax (PIT) and social-security (s/s) Newsflash
As of 1 January 2015 the Croatian PIT and s/s legislation brings various changes, some of the most important ones are listed below.

AMENDMENTS TO THE PIT LAW
· Increase of personal allowance and a change of tax brackets
- Salaries paid out from 1 January 2015 will be subject to increased personal allowance and higher tax brackets as follows:

Monthly amount of a basic personal allowance in HRK

Basic personal allowance - 2.600,00

Pensioners  - 3.800,00

Areas under special government protection (category I) and the city of Vukovar - 3.500,00

Areas under special government protection (category II) - 3.000,00

Monthly tax basis in HRK Tax rate
Up to 2.200,00 12% 
From 2.200,01 to 13.200,00 25% 
13.200,01 and above 40% 

· Tax on savings interest
- As of 1 January 2015 the following receipts will be subject to PIT: interest on kuna and foreign currency savings accounts, interest from securities, interest on loans and receipts from investment funds paid in the form of interest.
- Non-taxable interests receipts will include: penalty interest, receipts from interest on the basis of court resolutions and resolutions of local and regional bodies, interest on positive balance on giro, current and foreign currency bank accounts (up to 0,5% per annum), interest on investments in bonds, receipts from returns on the basis of life insurance savings and returns on the basis of voluntary pension insurance.
- PIT will be payable at the rate of 12% (plus city surtax).
- Individuals earning interest from abroad will be required to self-assess and pay PIT.
- Savings interest earned up to 31 December 2014 is not taxable.
 

· Taxation of capital gains (from1 January 2016)
- Capital gains from disposal of financial assets, acquired after 1 January 2016, will subject to PIT at the rate of 12% (plus city surtax).
- Exemptions from taxation are also prescribed; for example, for financial assets disposed after 3 years from the date of acquisition, disposals between spouses, etc.
- Capital losses can be deducted only from the capital gains realized in the same calendar year.
- PIT should be calculated, paid and reported to the Croatian tax authorities within 8 days from the date of realization of the capital gain (whether realized in Croatia or abroad).

· Dividends
- As of 1 January 2015 the non-taxable
annual threshold for dividends and profit shares of HRK 12,000 will be
abolished. The last annual PIT return through submission of which this
non-taxable threshold can be utilized is the PIT return for 2014.
- Individuals receiving dividends from
abroad continue to have an obligation to self-assess and pay PIT.
 

· Taxation of non-reported income
- As of 1 January 2015 the difference between an asset’s value and proven sources of income for acquisition of that asset will be treated as “other income” subject to PIT at the rate of 40% (plus city surtax).
- Tax liability will be determined by the Croatian Tax Authorities through a Tax Resolution.
 

· Special procedure for submission of an annual PIT return
- With the submission of the annual PIT return for 2015 a special procedure will be introduced based on which most taxpayers will not be obliged to submit an annual PIT return. Namely, the Croatian Tax Authorities will assess taxpayers’ annual PIT liability based on the information collected during the year and will issue a Temporary Tax Resolution for the previous year until the end of June.
- A taxpayer will have the possibility to submit an objection to the Temporary Tax Resolution by the end of July.
- The special procedure will not apply on
the following taxpayers:
  - taxpayers receiving income from self-employment;
  - taxpayers for whom the Croatian Tax
Authorities do not have the information on realized income (nor are the Tax
Authorities obliged to have that information); and
  - taxpayers who are not obliged to submit an annual PIT return, and the voluntary submission of the same would result in an additional tax payable position.

AMENDMENTS TO THE LAW ON CONTRIBUTIONS
· Exemption from payment of employer’s s/s contributions
- As of 1 January 2015 employers who conclude an employment contract for an indefinite period with a person younger than 30 years of age, will be exempt from employer’s s/s contributions (that is, health insurance contribution, unemployment contribution and contribution for work related injuries – currently cumulatively 17,2%) for the period of 5 years from employing such a person. Therefore, only employees contributions will be
payable (i.e. pension insurance contributions pillar I and pillar II).

TaxNewsFlash

Connect with us

 

Request for proposal

 

Submit