Μεθοδολογία StrategicPlay® με χρήση Lego® Serious Play | KPMG | GR

Μεθοδολογία StrategicPlay® χρησιμοποιώντας Lego® Serious Play

Μεθοδολογία StrategicPlay® με χρήση Lego® Serious Play

Η μέθοδος StrategicPlay® παρέχει μια διαδικασία δομημένης σκέψης και δημιουργικής επίλυσης προβλημάτων για μεγάλες ή μικρές ομάδες ατόμων.

Η μέθοδος StrategicPlay® παρέχει μια διαδικασία δομημένης σκέψης και δημιουργικής...

Μεθοδολογία StrategicPlay® χρησιμοποιώντας Lego® Serious Play

Η μέθοδος StrategicPlay® παρέχει μια διαδικασία δομημένης σκέψης και δημιουργικής επίλυσης προβλημάτων για μεγάλες ή μικρές ομάδες ατόμων.

Στην προσέγγιση StrategicPlay® οι συμμετέχοντες δημιουργώντας τρισδιάστατα μοντέλα LEGO®, λαμβάνουν μέρος σε μια μοναδική εμπειρία επικοινωνίας που συνδυάζει παιχνίδι, δημιουργικότητα και φαντασία ώστε να μεταφέρει τους στόχους ή τις προσδοκίες της ομάδας στο σήμερα.

Η μέθοδος δείχνει πως η καινοτόμος διαδικασία σκέψης και η συστηματοποιημένη δημιουργικότητα μπορούν να βοηθήσουν άτομα, ομάδες ή και ολόκληρη την επιχείρηση να αποδώσουν στα ανώτερα επίπεδα δυνατοτήτων τους και να επιτύχουν τους στόχους που έχουν θέσει!


Προγράμματα

700.01 Διαγνωστικά Εργαστήρια / Warm-Up diagnostic Workshops

700.02 Εργαστήρια Ομαδικής Ταυτότητας / Short Team Identity Workshops

700.03 Εργαστήρια Κατευθυντήριων Αρχών Δράσης / Guiding Principles Workshops

700.04 Εργαστήρια Προγραμματισμού Ενεργειών / Action Planning Workshops

700.05 Εργαστήριο Ομαδικής Ανοχής στην Πίεση / Team Stress Tolerance Workshop ΝΕΟ

700.06 Εργαστήριο Προσαρμογής Ηγετικού Μοτίβου / Agile Leadership Workshop ΝΕΟ

Συνδεθείτε μαζί μας

 

Αίτηση για προσφορά

 

Υποβολή

Επικοινωνία