Φορολογικά και Λογιστικά | KPMG | GR

Φορολογικά και Λογιστικά

Φορολογικά και Λογιστικά

Τα φορολογικά και λογιστικά προγράμματα αφορούν στελέχη που επιθυμούν να ενισχύσουν τις γνώσεις τους και να ενημερωθούν για όλα τα νέα δεδομένα.

Τα φορολογικά και λογιστικά προγράμματα αφορούν στελέχη που επιθυμούν…

Τα προγράμματα αυτής της κατηγορίας αφορούν στην ενίσχυση των γνώσεων και στην ενημέρωση για όλα τα νέα δεδομένα στο χώρο, ώστε τα στελέχη που ασχολούνται με θέματα φορολογικά και λογιστικά να είναι απόλυτα προετοιμασμένοι.

 
Προγράμματα

200.01  Φορολογικά Θέματα που προκύπτουν από τις διεθνείς αποσπάσεις στελεχών    

200.02  Κανόνες Τεκμηρίωσης Ενδοομιλικών Συναλλαγών    

200.03  IFRS - International Financial Reporting Standards    

200.04  IFRS - International Financial Reporting Standards (Προχωρημένο Επίπεδο) ΝΕΟ    

403.13  Ανάλυση Χρηματοοικονομικών Καταστάσεων     

200.06  Ενοποιημένες Οικονομικές Καταστάσεις    

200.07  Αναγνώριση Αναβαλλόμενων Φόρων σύμφωνα με το Διεθνές Λογιστικό Πρότυπο 12 (IAS 12)     

200.08  Επισκόπηση και Εφαρμογή του Φ.Π.Α.     

200.09  Λογιστικά θέματα σχετικά με την Ελληνική κρίση ΝΕΟ   

402.07  Ελληνικά Λογιστικά Πρότυπα (Greek GAAP) ΝΕΟ    

200.11  Μισθοδοσία: Από τη Θεωρία στην Πράξη (πρακτική εφαρμογή)     

200.12  Ανάλυση οικονομικών καταστάσεων συνταγμένων σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς (IFRS)     

200.13  Ο φορολογικός έλεγχος των Α.Ε και Ε.Π.Ε     

200.14  Φορολογία Εισοδήματος Νομικών Προσώπων και Ενιαίος Φόρος Ιδιοκτησίας Ακινήτων (ΕΝ.Φ.Ι.Α)     

200.15  Ανάλυση των διαφορών μεταξύ Ελληνικών Λογιστικών Προτύπων (Greek GAAP) και Διεθνών Προτύπων Χρηματοοικονομικής Αναφοράς (IFRS) ΝΕΟ    

200.16  Παρουσίαση των Οικονομικών Καταστάσεων σύμφωνα με τα Ελληνικά Λογιστικά Πρότυπα (Greek GAAP) ΝΕΟ    

200.17  Θέματα Αναβαλλόμενης Φορολογίας ΝΕΟ    

200.18  Διεθνές Πρότυπο Χρηματοοικονομικής Αναφοράς 15 (IFRS 15) - Έσοδο ΝΕΟ    

200.19  Ενοποίηση σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς (IFRS) και τα Ελληνικά Λογιστικά Πρότυπα (Greek GAAP) ΝΕΟ    

200.20  Διαδικασία Απομειώσεων σύμφωνα με το Διεθνές Λογιστικό Πρότυπο 36 (IAS 36) ΝΕΟ    

200.21  Κατάσταση Ταμειακών Ροών σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς (IFRS) / Ελληνικά Λογιστικά Πρότυπα (Greek GAAP) ΝΕΟ    

200.22  Προετοιμασία των Οικονομικών Καταστάσεων σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς (IFRS) και τα Ελληνικά Λογιστικά Πρότυπα (Greek GAAP) ΝΕΟ    

200.23  Λογιστική χρηματοδοτικών μισθώσεων σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς (IFRS) και τα Ελληνικά Λογιστικά Πρότυπα (Greek GAAP) ΝΕΟ    

200.24  Διεθνές Πρότυπο Χρηματοοικονομικής Αναφοράς 9 (IFRS 9) - Χρηματοοικονομικά μέσα ΝΕΟ    

200.25  Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς (IFRS) 10, 11 και 12  - Σχήματα υπό κοινό έλεγχο ΝΕΟ    

200.26  Αρχή της συνέχισης της επιχειρηματικής δραστηριότητας (Going Concern) ΝΕΟ    

200.27  Φορολογική Μεταχείριση Παροχών σε είδος (Άρθρο 13 του Ν. 4172/2013) ΝΕΟ    

Συνδεθείτε μαζί μας

 

Αίτηση για προσφορά

 

Υποβολή

Εποκοινωνία