Προσυμφωνημένες διαδικασίες | KPMG | GR

Προσυμφωνημένες διαδικασίες

Προσυμφωνημένες διαδικασίες

Η KPMG μπορεί να διενεργήσει προσυμφωνημένες διαδικασίες σχετικά με χρηματοοικονομική πληροφόρηση

Η KPMG μπορεί να διενεργήσει προσυμφωνημένες διαδικασίες σχετικά με...

Η KPMG μπορεί να διενεργήσει προσυμφωνημένες διαδικασίες σχετικά με χρηματοοικονομική πληροφόρηση (ΔΠΕ 4400), οι οποίες είναι διαδικασίες που έχουν συμφωνηθεί μεταξύ μιας οντότητας και ενός τρίτου μέρους με σκοπό την αναφορά επί πραγματικών ευρημάτων και την παράθεση διαπιστώσεων σχετικά με χρηματοοικονομική πληροφόρηση ή επιχειρησιακές διαδικασίες. Για παράδειγμα οι διαδικασίες μπορούν να περιλαμβάνουν ορισμένες ελεγκτικές διαδικασίες σχετικά με πιστωτές, πελάτες, αγορές, πωλήσεις, κ.λπ. Ο σκοπός είναι η διεξαγωγή διαδικασιών ελεγκτικής φύσης και αναφορά επί πραγματικών ευρημάτων.

Συνδεθείτε μαζί μας

 

Αίτηση για προσφορά

 

Υποβολή

Επικοινωνία

Επισκόπηση ιστορικής χρηματοοικονομικής πληροφόρησης

Η KPMG προσφέρει υπηρεσίες που σχετίζονται με τις επισκοπήσεις ιστορικής...

 
Διαβάστε περισσότερα

Αποσπάσεις εξειδικευμένου προσωπικού

Η KPMG αποσπά επαγγελματίες με κατάλληλες χρηματοοικονομικές και λογιστικές...

 
Διαβάστε περισσότερα

Άλλες αναθέσεις διασφάλισης

Η KPMG αναλαμβάνει επίσης αναθέσεις στα πλαίσια ενός προτύπου διασφάλισης...

 
Διαβάστε περισσότερα