Ενημέρωση σχετικά με θέματα εταιρικού δικαίου... | KPMG | GR

Ενημέρωση σχετικά με θέματα εταιρικού δικαίου που εισάγονται με τον Ν 4403/2016

Ενημέρωση σχετικά με θέματα εταιρικού δικαίου...

Είναι ευχαρίστησή μας να προσφέρουμε επικαιροποιημένη ενημέρωση σχετικά με θέματα εταιρικού δικαίου που εισάγονται με τον Ν 4403/2016 (ΦΕΚ Α’125/07.07.2016), με τον οποίο η ελληνική νομοθεσία προσαρμόζεται α) στην Οδηγία 2013/34/ΕE σχετικά με τις «ετήσιες οικονομικές καταστάσεις, τις ενοποιημένες οικονομικές καταστάσεις και συναφείς εκθέσεις επιχειρήσεων ορισμένων μορφών, την τροποποίηση της οδηγίας 2006/43/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου και την κατάργηση των οδηγιών 78/660/ΕΟΚ και 83/349/ΕΟΚ του Συμβουλίου» και β) στην Οδηγία 2014/95/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου «για την τροποποίηση της οδηγίας 2013/34/ΕΕ όσον αφορά τη δημοσιοποίηση μη χρηματοοικονομικών πληροφοριών και πληροφοριών για την πολυμορφία από ορισμένες μεγάλες επιχειρήσεις και ομίλους».

1000

Γενική διευθύντρια, Επικεφαλής Φορολογικών Υπηρεσιών

KPMG στην Ελλάδα

Επικοινωνία

Σχετικό περιεχόμενο

Σε αυτή την έκδοση

Ν 4403/2016

  • Υποχρέωση σύνταξης και Περιεχόμενο Έκθεσης Διαχείρισης και Μη Χρηματοοικονομικής Κατάστασης
  • Υποχρέωση Σύνταξης και Περιεχόμενο Δήλωσης Εταιρικής Διακυβέρνησης
  • Υποχρέωση Σύνταξης και Περιεχόμενο Έκθεσης Διαχείρισης και Μη Χρηματοοικονομικής Κατάστασης επί ενοποιημένων οικονομικών καταστάσεων
  • Δημοσιότητα πράξεων
  • Σύγκληση Τακτικών Γενικών Συνελεύσεων Μετόχων-Συνελεύσεων Εταίρων
  • Υποχρεώσεις Ελεγκτών - Έκθεση Ελέγχου
  • Εκθέσεις Πληρωμών σε κυβερνήσεις
  • Ειδικές ρυθμίσεις για την χρήση που έληξε στις 31 Δεκεμβρίου 2015

 

© 2018 KPMG Σύμβουλοι ΑΕ, Ελληνική Aνώνυμη Εταιρεία και μέλος του δικτύου ανεξάρτητων εταιρειών-μελών της KPMG συνδεδεμένων με την KPMG International Cooperative ("KPMG International"), ενός Ελβετικού νομικού προσώπου. Με την επιφύλαξη κάθε δικαιώματος. Τυπώθηκε στην Ελλάδα.

Συνδεθείτε μαζί μας

 

Αίτηση για προσφορά

 

Υποβολή