Νέος Αναπτυξιακός Νόμος 4399/2016 | KPMG | GR

Νέος Αναπτυξιακός Νόμος 4399/2016

Νέος Αναπτυξιακός Νόμος 4399/2016

Ψηφίστηκε ο Νέος Αναπτυξιακός Νόμος 4399/2016 (ΦΕΚ Α117/22.06.2016) «Θεσμικό πλαίσιο για τη σύσταση καθεστώτων Ενισχύσεων Ιδιωτικών Επενδύσεων για την περιφερειακή και οικονομική ανάπτυξη της χώρας – Σύσταση Αναπτυξιακού Συμβουλίου και άλλες διατάξεις».

1000

Επικοινωνία

Σχετικό περιεχόμενο

Ο νόμος περιλαμβάνει πολλές αλλαγές σε σχέση με τους προηγούμενους καθώς ενσωματώνει ειδικά εργαλεία και προβλέψεις ανάλογα με το είδος της επένδυσης, τη νομική μορφή, το μέγεθος της εταιρείας, κτλ. 

Σας παρουσιάζουμε παρακάτω κάποια από τα βασικά σημεία του Νέου Αναπτυξιακού Νόμου και επισυνάπτουμε μια σύνοψή του:

 • Διευρύνεται σημαντικά ο τρόπος κάλυψης της ίδιας συμμετοχής (min 25%) που μπορεί πλέον να αποτελείται και από εξωτερική χρηματοδότηση. 
 • Διευρύνεται το φάσμα των επιχειρήσεων και περιλαμβάνονται πλέον Συνεταιρισμοί, Κοινοπραξίες,  Κοινωνικές Συνεταιριστικές Επιχειρήσεις, Αγροτικοί Συνεταιρισμοί, Ομάδες Παραγωγών, Αγροτικές Εταιρικές Συμπράξεις, καθώς και εταιρείες υπό συγχώνευση.
 • Υπάρχουν Ειδικές Κατηγορίες Ενίσχυσης, όπως ενδεικτικά οι παρακάτω: 
  • ΜΜΕ εξωστρεφείς επιχειρήσεις ή καινοτόμες επιχειρήσεις
  • ΜΜΕ που προχωρούν σε διαδικασία συγχώνευσης  
  • επιχειρήσεις στους κλάδους των ΤΠΕ ή των Αγροτοδιατροφικών προϊόντων
  • επιχειρήσεις, τα σχέδια των οποίων υλοποιούνται σε Β.Ε.ΠΕ., Επιχ/κά Πάρκα, Τεχν/κά Πάρκα, σε ειδικές περιοχές (ορεινές, παραμεθόριες), κτλ.
 • Στις επιλέξιμες δαπάνες, προστίθεται η επιλογή της ενίσχυσης για 2 έτη του μισθολογικού κόστους των νέων θέσεων εργασίας που δημιουργούνται ως αποτέλεσμα της υλοποίησης του επενδυτικού σχεδίου. Η επιλογή αυτή μπορεί να χρησιμοποιεί αυτοτελώς και όχι σε συνδυασμό με την επιδότηση δαπανών στοιχείων ενεργητικού.
 • Δίνεται η δυνατότητα αγοράς του συνόλου ή μέρους των πάγιων στοιχείων ενεργητικού (κτήρια, μηχανήματα, λοιπός εξοπλισμός) από παραγωγικές μονάδες που έχουν παύσει τη λειτουργία τους. 
 • Δίνονται ιδιαίτερα κίνητρα για ενίσχυση κυρίως με «Φοροαπαλλαγή», ενώ στην περίπτωση της «Επιχορήγησης», τα ποσοστά επιδότησης μειώνονται κατά 30%.  
 • Στις διατάξεις του νόμου υπάρχουν νέα χρηματοδοτικά εργαλεία όπως ενδιάμεσοι χρηματοπιστωτικοί οργανισμοί και ταμεία συμμετοχών (Funds).

Ιδιαίτερη προσοχή πρέπει να δοθεί από τους επενδυτές στο χρόνο έναρξης της επένδυσης (σύναψη συμβάσεων, τιμολόγια), ο οποίος πρέπει να είναι μετά την Ημερομηνία Υποβολής της αίτησης για ενίσχυση.

Για περισσότερες πληροφορίες κατεβάστε το παρακάτω ενημερωτικό έγγραφο.

© 2018 KPMG Σύμβουλοι ΑΕ, Ελληνική Aνώνυμη Εταιρεία και μέλος του δικτύου ανεξάρτητων εταιρειών-μελών της KPMG συνδεδεμένων με την KPMG International Cooperative ("KPMG International"), ενός Ελβετικού νομικού προσώπου. Με την επιφύλαξη κάθε δικαιώματος. Τυπώθηκε στην Ελλάδα.

Συνδεθείτε μαζί μας

 

Αίτηση για προσφορά

 

Υποβολή