Real time οικονομική πληροφόρηση | KPMG | GR

Real time οικονομική πληροφόρηση

Real time οικονομική πληροφόρηση

Καθημερινά χιλιάδες Οικονομικοί Διευθυντές, σε όλο τον κόσμο, χρησιμοποιούν οικονομικές αναφορές (reports) που περιγράφουν τι έχει συμβεί το προηγούμενο διάστημα ή προβλέπουν τι θα συμβεί στο άμεσο μέλλον, και βάση αυτών καλούνται να λάβουν σημαντικές αποφάσεις για την εταιρεία τους. Πόσο πλήρης, χρήσιμη και έγκαιρη είναι όμως αυτή η πληροφόρηση; Κατά πόσο η υπάρχουσα μορφή πληροφόρησης μπορεί να οδηγήσει σε σωστές αποφάσεις και στην έγκαιρη και αποτελεσματική διάγνωση και αντιμετώπιση των κινδύνων; Σε αυτά τα ερωτήματα έρχονται να απαντήσουν τα σύγχρονα εργαλεία αξιοποίησης και ανάλυσης δεδομένων (Data Analytics) σε συνδυασμό με την έγκαιρη πληροφόρηση.

1000

Σχετικό περιεχόμενο

Real time οικονομική πληροφόρηση

* Του Αλέξανδρου Βελδέκη, Διευθυντή, Ελεγκτικές
Υπηρεσίες

Σε ένα ιδιαίτερα γρήγορα εξελισσόμενο περιβάλλον, η οικονομική διεύθυνση πρέπει να λαμβάνει συνεχή και έγκαιρη πληροφόρηση και να αφιερώνει χρόνο στην αξιοποίηση και ανάλυση διαθέσιμων πληροφοριών με στόχο τη λήψη σωστών και γρήγορων αποφάσεων. Η λήψη έγκαιρης πληροφόρησης και η αξιοποίηση της γίνεται με τη βοήθεια μηχανογραφικών και πληροφοριακών συστημάτων.

Οι απαιτήσεις για περισσότερη πληροφόρηση από τα ενδιαφερόμενα μέρη του οργανισμού (stakeholders) είναι στις μέρες μας αυξανόμενη. Οι εταιρείες πολύ σύντομα θα πρέπει να δημοσιεύουν πληροφορίες σχετικά με τις επιδόσεις τους στους τομείς της κοινωνικής ευθύνης, του περιβάλλοντος κ.α. Επίσης, θα καλούνται να παρέχουν ευρύτερες γνωστοποιήσεις στις οικονομικές τους καταστάσεις με την υιοθέτηση των Ελληνικών Λογιστικών Προτύπων ή των IFRS. Η παροχή τέτοιου είδους γνωστοποιήσεων δημιουργεί την ανάγκη για μεγάλη επεξεργασία και ανάλυση εσωτερικών στοιχείων και δεδομένων, η οποία μπορεί να καλυφθεί αποτελεσματικά μέσω της χρήσης των σύγχρονων εργαλείων analytics.

Το κόστος και ο χρόνος υλοποίησης μια τέτοιας προσέγγισης μπορεί να είναι υψηλό αλλά τα οφέλη που μπορεί η εταιρεία να αποκομίσει είναι σίγουρα υψηλότερα:

 • Τα στελέχη της οικονομικής διεύθυνσης θα επανακαθορίσουν την δουλειά τους και αυτό μπορεί να οδηγήσει σε μεγαλύτερη αποδοτικότητα και παραγωγικότητα.
 • Λαμβάνονται πιο γρήγορες και αποτελεσματικές αποφάσεις, γεγονός που μπορεί να αποτελέσει συγκριτικό πλεονέκτημα.
 • Επιτυγχάνεται αναγνώριση και αντιμετώπιση των κινδύνων (ρευστότητας, αγοράς και πιστωτικός) διασφαλίζοντας την βιωσιμότητα και το μέλλον της εταιρίας.
 • Παρέχεται η δυνατότητα για ουσιώδεις αναλύσεις κόστους ώστε να βρεθούν τρόποι μείωσής τους.
 • Επίσης παρέχεται η δυνατότητα εφαρμογής συγκρίσεων με άλλες εταιρείες του ιδίου κλάδου, γεγονός που οδηγεί στην υιοθέτηση μεθόδων ή πρακτικών από τον ανταγωνισμό.

Είναι ωστόσο απαραίτητο να ληφθούν υπόψη ορισμένοι παράγοντες όπως:

 • Κόστος επένδυσης σε νέες τεχνολογίες που υποστηρίζουν την άμεση πληροφόρηση και τα εργαλεία επεξεργασίας πληροφοριών.
 • Κόστος και χρόνος τεχνικής κατάρτισης του προσωπικού που θα χειρίζεται τα εργαλεία αυτά ώστε να είναι σε θέση παράγει αναφορές με νόημα και ουσία.
 • Αλλαγή κουλτούρας και τρόπου εργασίας με τη χρήση μηχανογραφικών εφαρμογών και την ανάλυση μεγάλου όγκου πληροφόρησης.

Στις μέρες μας πολλές εταιρείες έχουν επενδύσει σε σύγχρονα εργαλεία επεξεργασίας πληροφοριών και ήδη τα αποτελέσματα είναι ορατά. Οι εταιρείες αυτές, χρησιμοποιούν τα παρακάτω εργαλεία:

 • Αναλύσεις και συγκρίσεις ιστορικών στοιχείων, όπως γεγονότα, συναλλαγές και τάσεις σε οικονομικά μεγέθη. (Descriptive Analytics)
 • Βαθύτερη επεξεργασία και αναλύσεις των δεδομένων που κατέχουν (Diagnostic Analytics), αποκαλύπτοντας ασυνήθιστες συναλλαγές ή κινήσεις λογαριασμών.
 • Ανάπτυξη αυτόματων ρουτινών που αναγνωρίζουν τον πιστωτικό κίνδυνο ή κίνδυνο ρευστότητας. (Predictive Analytics)

Η έγκαιρη πληροφόρηση (real time) και η χρήση σύγχρονων εργαλείων ανάλυσης δεδομένων είναι αναμφισβήτητα μια αναγκαιότητα της εποχής η οποία αναμένεται να προσδώσει ακόμη μεγαλύτερη αξία στις οικονομικές διευθύνσεις.

Συνδεθείτε μαζί μας

 

Αίτηση για προσφορά

 

Υποβολή