Ιδιωτική Ασφαλιστική Αγορά - Ετήσια Έκθεση KPMG | KPMG | GR

Ιδιωτική Ασφαλιστική Αγορά - Ετήσια Έκθεση KPMG

Ιδιωτική Ασφαλιστική Αγορά - Ετήσια Έκθεση KPMG

Η KPMG με προσήλωση στην ενημέρωση των ασφαλιστικών εταιρειών και των στελεχών του χώρου και με στόχο την ποιοτική μελέτη του κλάδου της Ιδιωτικής Ασφάλισης στην Ελλάδα, προχώρησε για μία ακόμη χρονιά στην έκδοση της Ετήσιας Έκθεσης για το 2015 που περιλαμβάνει την έρευνα για τη Χρηματοοικονομική Κατάσταση των Ασφαλιστικών Εταιρειών για τη χρήση που έληξε στις 31 Δεκεμβρίου 2014.

1000

Γενικός Διευθυντής, Ελεγκτικές Υπηρεσίες

KPMG στην Ελλάδα

Επικοινωνία

Σχετικό περιεχόμενο

Η KPMG για πέμπτη συνεχή χρονιά πραγματοποίησε ανάλυση των Οικονομικών Καταστάσεων σε επιλεχθέν δείγμα είκοσι (20) εταιρειών ιδιωτικής ασφάλισης για τη χρήση που έληξε την 31 Δεκεμβρίου 2014. Η ανάλυση περιλαμβάνει τον υπολογισμό μιας σειράς σημαντικών αριθμοδεικτών σχετικών με την ασφαλιστική αγορά, που βοηθούν στην κατανόηση της Χρηματοοικονομικής Κατάστασης των ασφαλιστικών εταιρειών της Ελλάδος.

Φέτος, η Έκθεση περιλαμβάνει ενότητες υψηλού ενδιαφέροντος για τους ασφαλιστές, όπως ενημέρωση επί των επιπτώσεων από την εφαρμογή της Οδηγίας Φερεγγυότητα ΙΙ (Solvency II), θέματα φορολογίας ασφαλιστικών επιχειρήσεων καθώς και εξελίξεις στη Λογιστική των ασφαλιστηρίων συμβολαίων και χρηματοοικονομικών μέσων.

Τα βασικά σημεία της φετινής Έρευνας  αναφέρονται σε:

  • Σημαντική περαιτέρω βελτίωση στην κεφαλαιοποίηση και ρευστότητα των εταιρειών με συνολική αύξηση κατά περίπου ΕΥΡΩ 2 δις την τελευταία τετραετία. Στη βελτίωση αυτή συνέβαλλε η σημαντική συνεχιζόμενη κερδοφορία του κλάδου αυτοκινήτου μέσω της παρακράτησης των κερδών στις περισσότερες των περιπτώσεων.
  • Αυξημένη συνολική κερδοφορία με συντελεστή Κερδών προ Φόρων προς Ίδια Κεφάλια στο 22% που οφείλεται στη κερδοφορία του κλάδου αυτοκινήτων, στη συγκράτηση του λειτουργικού κόστους και στη διαχείριση των επενδύσεων που προήλθε από την αύξηση της κεφαλαιοποίησης.
  • Σημαντική μείωση του δείκτη ζημιών στην Αστική Ευθύνη Αυτοκινήτου κατά 12 μονάδες στο 2014 σε σχέση με το προηγούμενο έτος με συνολική μείωση κατά 23 μονάδες στην τετραετία. Οι παρατηρήσεις αυτές επιβεβαιώνονται και από τα στατιστικά στοιχεία της Ελληνικής Αστυνομίας με 14% μείωση στο σύνολο των ατυχημάτων και 26% στα θανατηφόρα ατυχήματα στην τελευταία τριετία.
  • Μερική αύξηση των εξόδων πρόσκτησης που οφείλεται κυρίως στη βελτίωση του δείκτη ζημιών στο αυτοκίνητο αλλά και του αυξανόμενου ανταγωνισμού.
  • Ραγδαία μείωση του ύψους των απαιτήσεων κατά 50% αλλά και μείωση της μέσης εισπραξιμότητας κατά 14 ημέρες σε σχέση με το προηγούμενο έτος. Οι απαιτήσεις από ασφάλιστρα καλύπτουν πλέον μόνο το 4% του ενεργητικού με τάσεις περαιτέρω μείωσης λόγω της εφαρμογής της νέας οδηγίας για την είσπραξη των ασφαλίστρων. Ωστόσο, η τάση μείωσης των απαιτήσεων που παρατηρήθηκε στον κλάδο αυτοκινήτου δε φαίνεται να ακολουθεί και τους λοιπούς κλάδους ασφάλισης για τους οποίους προσφέρεται σιωπηρά μεγαλύτερη περίοδος χάριτος.
  • Συνεχιζόμενη σταδιακή αύξηση των ασφαλιστικών αποθεμάτων στην Αστική Ευθύνη Αυτοκινήτου που έφτασε πλέον το 230% επί της παραγωγής σε σχέση με το 150% το 2011, που είναι ωστόσο αποτέλεσμα και πολλών άλλων παραγόντων, όπως η μείωση της παραγωγής, την αυξημένη εποπτεία και την βελτίωση αποτελεσμάτων.

Όπως αναφέρει ο κ. Φίλιππος Κάσσος, Γενικός Διευθυντής στο Ελεγκτικό Τμήμα Ασφαλιστικών Επιχειρήσεων της KPMG:

«Η εφαρμογή του Solvency II αναμένεται να επηρεάσει σημαντικά το σύνολο της ασφαλιστικής αγοράς αν και τα προβλήματα κατά την εφαρμογή δεν λείπουν. Η «προσαρμογή» αναμένεται να συνεχίσει και κατά το πρώτο στάδιο της εφαρμογής. Μεταξύ άλλων, τα προβλήματα αναφέρονται στο γεγονός ότι η νομοθετική κάλυψη μέχρι και τις αρχές του 2016 συνεχίζει να εκκρεμεί παρόλο που η έναρξη εφαρμογής έχει τυπικά περάσει, η κεφαλαιακή επάρκεια των εταιρειών υπολείπεται σε πολλές περιπτώσεις του ύψους που επιβάλλεται από την οδηγία, ενώ ακόμη δεν έχει διευθετηθεί ξεκάθαρα το θέμα και ο τρόπος λειτουργίας των εταιρειών με καθεστώς Ελεύθερης Παροχής Υπηρεσιών. 

Η εφαρμογή της νέας οδηγίας θα έχει επίδραση στο σύνολο σχεδόν των λειτουργιών μια επιχείρησης και θα επιφέρει τακτικές επιπτώσεις, που αφορούν την καθημερινότητα της, αλλά και στρατηγικές επιπτώσεις που αφορούν σε μέσο-μακροπρόθεσμο διάστημα. Τόσο οι τακτικές επιπτώσεις όσο και οι στρατηγικές απαιτούν δύσκολές πολλές φορές αποφάσεις που πρέπει να «διαταράξουν» την συνήθη λειτουργία της εταιρείας με στόχο την διαφορετική προσέγγιση της δραστηριότητας τους αλλά και τον τρόπο αντιμετώπισης του πελάτη. 

Οι διοικήσεις και μέτοχοι των εταιριών που θα θελήσουν να μετατρέψουν τις ανωτέρω αναμενόμενες επιπτώσεις σε προκλήσεις για λήψη άμεσων αποφάσεων θα έχουν και το ανταγωνιστικό πλεονέκτημα έναντι αυτών που απλώς θα κληθούν να αντιμετωπίσουν τις συνέπειες από τις επιπτώσεις αυτές. 

Ο επανασχεδιασμός των δομών και λειτουργειών της επιχείρησης, η επαναξιολόγηση των προϊόντων και των τρόπων διείσδυσης της αγοράς, η σύναψη νέων στρατηγικών συμμαχιών με έμπειρους συνεργάτες και η καινοτομία θα πρέπει να αποτελούν την agenda της κάθε επιχείρησης για την άμεση λήψη αποφάσεων στη βάση του νέου περιβάλλοντος λειτουργίας.

Στον τομέα των Απαιτήσεων, η μείωση του επιπέδου των ασφαλίστρων δεν θα πρέπει οδηγήσει σε καθησυχασμό της αγοράς αλλά αντίθετα χρειάζεται να προκαλέσει την οριστική επίλυση του θέματος που είναι η αλλαγή του τρόπου λειτουργίας με πλήρη προείσπραξη ασφαλίστρων πριν την έκδοση συμβολαίων σε όλους τους κλάδους, χωρίς εξαιρέσεις.Οι επιπτώσεις από μια τέτοια αλλαγή θα είναι θετικές σε όλους τους εμπλεκόμενους φορείς, με βελτίωση του επιπέδου εμπιστοσύνης των πελατών, διότι σε πολλές περιπτώσεις το θέμα του τρόπου πληρωμής μονοπωλεί τις σχέσεις μεταξύ καταναλωτή και εταιρείας - διαμεσολαβητή.

Οι νέες τεχνολογίες για βελτίωση της εμπειρίας του πελάτη αναμένεται επίσης να βοηθήσουν σημαντικά προς τις σχέσεις πελατών με τους ασφαλιστές, οπότε και αναμένονται νέες συνεργασίες με τεχνολογικά προηγμένες εταιρείες ή start ups στο τομέα αυτό (Fin Tech).

Στον αντίποδα, η ενίσχυση της διαφάνειας και φερεγγυότητας στη λειτουργία και εποπτεία της Ιδιωτικής Ασφάλισης επηρεάζει την αποδοχή των καταναλωτών και ασφαλισμένων επί του καθοριστικού ρόλου που πρέπει να έχει ο ιδιωτικός τομέας στην Υγεία και Σύνταξη των πολιτών.Η ενίσχυση του προληπτικού ελέγχου στο σύνολο των ασφαλιστικών επιχειρήσεων δείχνει να ανταποκρίνεται περισσότερο στις σημερινές ανάγκες και λειτουργία της αγοράς σε σχέση με τον κατασταλτικό έλεγχο, όπου οι επιπτώσεις σε περίπτωση προβλημάτων, είναι σε πολλές περιπτώσεις ανεξέλεγκτες.

Τέλος, στις προοπτικές του κλάδου για την επόμενη περίοδο, και μετά την αποδέσμευση από τα capital controls, θα προσθέσουμε και την εκτιμώμενη αύξηση των προϊόντων συνδεόμενων με επενδύσεις για ενίσχυση και προστασία του εισοδήματος των καταναλωτών, καθώς και τη σταδιακή συρρίκνωση του αριθμού των εταιρειών που αναμένεται να συνεχίσει και το επόμενο διάστημα και κατά τα πρώτα έτη εφαρμογή της νέας οδηγίας.

Θεωρούμε ότι οι τρέχουσες συζητήσεις για την αναδιάρθρωση και το επίπεδο της οικονομικής βιωσιμότητας της Κοινωνικής Ασφάλισης και Συντάξεων θα οδηγήσει αργά ή γρήγορα στο μοντέλο Σύμπραξης Δημοσίου και Ιδιωτικού Τομέα (ΣΔΙΤ) και στο χώρο της Ιδιωτικής ασφάλισης, το οποίο έχει καθυστερήσει σημαντικά στην Ελλάδα. Η ανάπτυξη αυτού του τύπου συνεργασιών και πρωτοβουλιών θα πρέπει να τεθεί στο επίκεντρο των συζητήσεων για την αντιμετώπιση του ασφαλιστικού προβλήματος διότι αποτελεί ένα μέρος της λύσης που θα αλλάξει και την μέχρι σήμερα προσέγγιση στο θέμα αυτό. Απαιτείται ωστόσο αλλαγή του τρόπου σκέψης από όλους τους εμπλεκόμενους φορείς, την ανάπτυξη νέων επιχειρηματικών μοντέλων, ιδεών και σχέσεων του κράτους με τις ιδιωτικές επιχειρήσεις. Μια έντιμη win-win συμφωνία θα είναι προς όφελος όλων των εμπλεκόμενων και φυσικά των ασφαλισμένων. Η σταδιακή συμμετοχή της ιδιωτικής ασφάλισης πρώτα στον τομέα της Υγείας και έπειτα στις συντάξεις θα μπορούσε να βοηθήσει στην απορρόφηση των κραδασμών, δεδομένης και της ελληνικής νοοτροπίας και κουλτούρας».

Συνδεθείτε μαζί μας

 

Αίτηση για προσφορά

 

Υποβολή