Το τρίτο Μνημόνιο και ο αντίκτυπός του στην εθνικ... | KPMG | GR

Το τρίτο Μνημόνιο και ο αντίκτυπός του στην εθνική Φορολογική Πολιτική στην επόμενη τριετία

Το τρίτο Μνημόνιο και ο αντίκτυπός του στην εθνικ...

Η Φορολογική Πολιτική ως εργαλείο δημοσιονομικής πολιτικής στη στρατηγική του Μνημονίου

1000

Senior Partner

KPMG στην Ελλάδα

Επικοινωνία

Σχετικό περιεχόμενο

Το τρίτο Μνημόνιο Συνεργασίας (Memorandum of Understanding) κυρώθηκε από τη Βουλή των Ελλήνων με το νόμο 4336/2015. Σε αυτό εξειδικεύονται οι όροι που συνδέονται με τη χρηματοδότηση της χώρας από τον Ευρωπαϊκό Μηχανισμό Στήριξης (European Stability Mechanism). Το «Πρόγραμμα», όπως έχει επικρατήσει να αποκαλείται από τα μέρη, καλύπτει την περίοδο 2015-2018. Η πρακτική εφαρμογής του δεν εκφεύγει από τα μέχρι τούδε ειωθότα κατά τις περιόδους εφαρμογής των προηγούμενων Μνημονίων. Η αξιολόγηση θα λαμβάνει χώρα σε τριμηνιαία βάση και κατά τη διάρκειά της θα επανεξετάζονται μέτρα που ελήφθησαν κατά το παρελθόν τρίμηνο και, ακολούθως, θα προκρίνονται μέτρα πολιτικής που θα πρέπει να νομοθετηθούν και να εφαρμοστούν στο αμέσως επόμενο διάστημα, τα οποία - εν συνεχεία - θα εξειδικεύονται λεπτομερώς και σε συγκεκριμένα χρονοδιαγράμματα προκειμένου να επιτευχθούν οι γενικοί στόχοι που προβλέπονται στη Συμφωνία. Πρόκειται ουσιαστικά για μια δεσμευτική διαδικασία διαβούλευσης μεταξύ των ενδιαφερομένων μερών (Ελληνική Κυβέρνηση, Ευρωπαϊκή Επιτροπή, Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα, Διεθνές Νομισματικό Ταμείο και – πιθανώς – Ευρωπαϊκός Μηχανισμός Στήριξης), η οποία θα ολοκληρώνεται με συμφωνία ως προς την εξειδίκευση των πολιτικών και των επιμέρους μέτρων εφαρμογής, πριν από την εισαγωγή τους στη Βουλή προς νομοθέτηση.

Το «Πρόγραμμα» αναλύεται σε τέσσερις Πυλώνες Στρατηγικής. Ο Πρώτος αφορά την αποκατάσταση της δημοσιονομικής βιωσιμότητας εν γένει, στο πλαίσιο της οποίας εξειδικεύονται μέτρα φορολογικής πολιτικής που ως προτεραιότητα έχουν, καταρχήν, την αντιμετώπιση της φοροδιαφυγής, της απάτης και των στρατηγικών ασυνεπειών των οφειλετών, ο Δεύτερος τη διασφάλιση της χρηματοπιστωτικής σταθερότητας, ο Τρίτος την ανάπτυξη την ανταγωνιστικότητα και τις επενδύσεις και ο Τέταρτος τη δημιουργία ενός σύγχρονου κράτους και μιας σύγχρονης δημόσιας διοίκησης. Ως προς τον Πρώτο Πυλώνα και ιδίως τα μέτρα φορολογικής πολιτικής που εξειδικεύονται σε αυτόν, τα οποία θα μας απασχολήσουν στο παρόν, ο στόχος της δημοσιονομικής βιωσιμότητας θα επιδιωχθεί διαμέσου ενός συνδυασμού εμπροσθοβαρών παραμετρικών δημοσιονομικών μεταρρυθμίσεων και, ειδικότερα, όσον αφορά μέτρα φορολογικής πολιτικής, διαμέσου – κυρίως – (α) μεταρρύθμισης του συστήματος ΦΠΑ, (β) ανάπτυξης εξειδικευμένου προγράμματος φορολογικής συμμόρφωσης και (γ) καταπολέμησης της φοροδιαφυγής. Τα παραπάνω μέτρα φορολογικής πολιτικής θα αναπτυχθούν μέσα σε ένα ευρύτερο πλαίσιο διαρθρωτικών αλλαγών που εξειδικεύονται στον Τέταρτο Πυλώνα και αποσκοπούν στην ενίσχυση της θεσμικής και λειτουργικής ανεξαρτησίας θεμελιωδών θεσμών, όπως αυτός της ανεξάρτητης Φορολογικής Διοίκησης.

 

Ειδικότερα, έως τον Οκτώβριο του 2015 η χώρα μας δεσμεύεται – μεταξύ άλλων – να υιοθετήσει μεσοπρόθεσμη δημοσιονομική στρατηγική για την περίοδο 2016-19, η οποία θα αποτελείται από σειρά παραμετρικών μέτρων και διαρθρωτικών μεταρρυθμίσεων. Σε επίπεδο φορολογικής πολιτικής το παραπάνω «μείγμα» εξειδικεύεται (α) στη μεταρρύθμιση του Κώδικα Φορολογίας Εισοδήματος, (β) στη σταδιακή κατάργηση της προνομιακής φορολογικής μεταχείρισης των αγροτών με σταδιακή αύξηση του συντελεστή στο 20% για το 2016 και στο 26% για το 2017, (γ) στην επιβολή φόρου επί των τηλεοπτικών διαφημίσεων, (δ) στην καταβολή τελών για τη χρήση των τηλεοπτικών συχνοτήτων, (ε) στην επέκταση της φορολόγησης των μεικτών εσόδων από τυχερά παιχνίδια, (στ) στην αύξηση του φορολογικού συντελεστή επί του ετήσιου εισοδήματος από ενοίκια από 11% στο 15% και από 33% στο 35%, (ζ) στη σταδιακή κατάργηση της ειδικής φορολογικής μεταχείρισης του ναυτιλιακού κλάδου και (η) στην επέκταση της προσωρινής εθελοντικής εισφοράς της ναυτιλιακής κοινότητας ως το 2018. Οι παραπάνω μεταρρυθμίσεις - με εξαίρεση τη μεταρρύθμιση του Κώδικα Φορολογίας Εισοδήματος που περιγράφεται αναλυτικά από το Πρόγραμμα στο μέρος που αφορά τις μεταρρυθμίσεις ανά τομέα πολιτικής – συνιστούν επί το πλείστον ad hoc μέτρα, τα οποία σχεδιάζεται να ληφθούν στην προθεσμία που αναφέρεται παραπάνω. Ωστόσο, εκτός αυτών, ειδικότερες φορολογικές μεταρρυθμίσεις που προβλέπονται από το Μνημόνιο Συνεργασίας και κατανέμονται εντός συγκεκριμένου χρονοδιαγράμματος, αναλύονται περαιτέρω σε τρεις τομείς. Πρώτον, στον τομέα των φορολογικών διαδικασιών (κυρίως τον Κώδικα Φορολογικής Διαδικασίας) και στη βελτίωση της εισπραξιμότητας με εισαγωγή νέων διατάξεων, τροποποίηση παλαιότερων, αλλά και εισαγωγή ολόκληρων νομοθετημάτων. Δεύτερον, στον τομέα της άμεσης και της έμμεσης φορολογίας, που αφορά μεταρρυθμίσεις που εντοπίζονται - κυρίως - στον Κώδικα Φορολογίας Εισοδήματος και στο Κώδικα ΦΠΑ. Και τρίτον, στον τομέα της ενίσχυσης της θεσμικά ανεξάρτητης λειτουργίας της Φορολογικής Διοίκησης.

 

Το χρονοδιάγραμμα και οι μεταρρυθμίσεις ανά τομέα Φορολογικής Πολιτικής

Πρώτος τομέας μεταρρυθμίσεων

Όσον αφορά τον πρώτο τομέα και ειδικότερα τις αλλαγές και τροποποιήσεις σε σημαντικές διαδικασίες και τη βελτίωση της είσπραξης των εσόδων, προβλέπεται ότι έως το Σεπτέμβριο του 2015 θα πρέπει να θεσπιστούν νέες ποινικές διατάξεις, υπό μορφή νέου Ποινικού Νόμου που θα αφορά τη Φοροδιαφυγή και τη Φορολογική Απάτη, αντικαθιστώντας τον μέχρι σήμερα ισχύοντα Ειδικό Ποινικό Νόμο (2523/1997) και τυχόν άλλες σχετικές διατάξεις σε ισχύ, καθώς και να τροποποιηθούν οι δύο πρώτες παράγραφοι του άρθρου 55 του Κώδικα Φορολογικής Διαδικασίας που αφορά τις «Παραβάσεις Φοροδιαφυγής» και – ιδίως – προς την κατεύθυνση της επικαιροποίησης και διεύρυνσης του ορισμού της Φοροδιαφυγής και της Φορολογικής Απάτης, ώστε να καταλαμβάνει το σύνολο των επιβαλλόμενων φόρων. Επιπλέον, μέσα στην ίδια προθεσμία την κατάργηση του ν.2523/1997 θα πρέπει, επιπλέον, να διαδεχθεί η αναδρομική θέση σε ισχύ των διατάξεων του Κώδικα Φορολογικής Διαδικασίας για τα φορολογικά έτη πριν την 01.01.2014. Επίσης, η έκδοση εγκυκλίου όσον αφορά τα πρόστιμα που προβλέπονται από τα σχετικά άρθρα του Κώδικα Φορολογικής Διαδικασίας, έτσι ώστε να διασφαλιστεί η συνεκτική και ενιαία εφαρμογή του. Ακόμη, μέσα στην ίδια προθεσμία, ειδική μέριμνα θα πρέπει να ληφθεί για τις παραβάσεις που αφορούν βιβλία και στοιχεία, με ιδιαίτερη έμφαση στην έκδοση αποδείξεων, η παράλειψη ή η ανακριβής έκδοση των οποίων θα πρέπει να αντιμετωπίζεται ως παράβαση απλή μεν, σοβαρή δε. Έως τον Οκτώβριο του 2015 θα πρέπει, επίσης, να απλοποιηθεί η διαδικασία μείωσης του φόρου εισοδήματος φυσικών προσώπων, να επανεξεταστεί και να μεταρρυθμιστεί περαιτέρω ο ΚΕΔΕ, συμπεριλαμβανομένης της αναγκαστικής εκποίησης περιουσιακών στοιχείων σε δημόσιους πλειστηριασμούς και να εξασφαλιστεί η δυνατότητα πρόσβασης της Φορολογικής Διοίκησης στις εγκαταστάσεις των φορολογούμενων για διεξαγωγή ελέγχων. Περαιτέρω τον πρώτο τομέα συμπληρώνουν δύο ακόμη προθεσμίες: Έως το Φεβρουάριο του 2016 θα πρέπει να ευθυγραμμιστεί η φορολογική νομοθεσία που βρίσκεται εκτός των Κωδίκων Φορολογίας Εισοδήματος και Φορολογικής Διαδικασίας με αυτούς και να απαλειφθούν οιεσδήποτε αντινομίες ή κενά και έως το Μάρτιο του ίδιου έτους θα πρέπει να έχει ολοκληρωθεί η έκδοση της δευτερογενούς νομοθεσίας που κατ’ εξουσιοδότηση προβλέπεται από τους εν λόγω Κώδικες.

 

Δεύτερος τομέας μεταρρυθμίσεων

Όσον αφορά το δεύτερο τομέα, δηλαδή την άμεση και την έμμεση φορολογία, αυτή εντοπίζεται, κυρίως, στους Κώδικες Φορολογίας Εισοδήματος και ΦΠΑ και, δευτερευόντως, στον ΕΝΦΙΑ. Ειδικότερα, όσον αφορά τη άμεση φορολογία και συγκεκριμένα τον Κώδικα Φορολογίας Εισοδήματος, έως τον Οκτώβριο του 2015, θα πρέπει να αναμορφωθεί η εισφορά αλληλεγγύης επί του εισοδήματος και να ενσωματωθεί στον Κώδικα Φορολογίας Εισοδήματος, έτσι ώστε να διασφαλίζεται η προοδευτικότητα της φορολόγησης του εισοδήματος από το 2016 και εξής, να επανεξεταστεί η παρακράτηση φόρου για τις τεχνικές υπηρεσίες και να καταγραφούν όλα τα φορολογικά κίνητρα που σχετίζονται με τη φορολόγηση του εισοδήματος των επιχειρήσεων, να αξιολογηθούν και, αφού καταργηθούν εκείνα που τυχόν κριθούν αναξιόπιστα και μη αποδοτικά, να ενταχθούν στον Κώδικα Φορολογίας Εισοδήματος. Επιπρόσθετα, θα πρέπει, σε γενικό πλαίσιο, να επανεξεταστεί η λειτουργία της εναλλακτικής ελάχιστης φορολογίας (τεκμήρια). Ειδικότερα, μάλιστα, στην περίπτωση αναπροσαρμογής των αντικειμενικών αξιών που αφορούν ακίνητα, θα πρέπει, αντιστοίχως, να αναπροσαρμοστεί η εναλλακτική ελάχιστη φορολογία επί του εισοδήματος φυσικών προσώπων (τεκμήρια). Ακόμη, όσον αφορά το εισόδημα από κεφάλαιο (capital taxation), μέσα στην ίδια προθεσμία, θα πρέπει να επανεξεταστεί το πλαίσιο φορολόγησης των φορέων συλλογικών επενδύσεων (collective investment vehicles) και όσων συμμετέχουν σε αυτούς στο πλαίσιο της φιλοσοφίας του Κώδικα Φορολογίας Εισοδήματος και των βέλτιστων πρακτικών της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Τέλος, μέσα στην παραπάνω προθεσμία θα πρέπει να οριστεί η έννοια του αγρότη.

 

Έως το Μάρτιο του 2016 οι ελληνικές αρχές θα πρέπει να απλουστεύσουν τον Κώδικα ΦΠΑ και να τον ευθυγραμμίσουν με τον Κώδικα Φορολογικής Διαδικασίας. Να απλουστεύσουν το καθεστώς φορολογίας εισοδήματος των επιχειρήσεων που βρίσκονται κάτω από το κατώτατο όριο εγγραφής στα μητρώα ΦΠΑ, να εκσυγχρονίσουν τις διατάξεις του Κώδικα Φορολογίας Εισοδήματος που αφορούν συγχωνεύσεις και εξαγορές και τα αποθεματικά των επιχειρήσεων και να εφαρμόσουν περαιτέρω τις διατάξεις που αφορούν διασυνοριακές και ενδοομιλικές συναλλαγές.

 

Έως το Σεπτέμβριο του 2016 και με πρώτη εφαρμογή τον Ιανουάριο του 2016 οι ελληνικές αρχές θα εναρμονίσουν τις αντικειμενικές αξίες των ακινήτων με τις τιμές αγοράς και μέχρι την πρώτη εφαρμογή θα έχουν διασταυρώσει το σύνολο των ιδιοκτησιακών δικαιωμάτων που προκύπτουν από το κτηματολόγιο με τα αντιστοίχως δηλωθέντα στις δηλώσεις φορολογίας εισοδήματος. Τέλος, σημειώνεται ότι υπάρχει ειδική πρόβλεψη όσον αφορά τυχόν αναθεώρηση των αντικειμενικών αξιών για τον ΕΝΦΙΑ του 2016, σύμφωνα με την οποία σε κάθε περίπτωση τα έσοδα από το φόρο θα πρέπει να ανέλθουν σε 2,65 δις ευρώ.

 

Τρίτος τομέας μεταρρυθμίσεων

Όσον αφορά τον τρίτο τομέα, τη διασφάλιση δηλαδή θεσμικής και λειτουργικής ανεξαρτησίας και ενίσχυσης της φορολογικής διοίκησης, θα επιδιωχθεί διαμέσου:

 

 • ολοκληρωμένου σχεδίου ενίσχυσης της φορολογικής συμμόρφωσης,
 • καταπολέμησης της φοροδιαφυγής,
 • λήψης μέτρων που θα θέσουν σε προτεραιότητα τους εισπράξιμους φόρους,
 • βελτίωσης των εργαλείων είσπραξης των φορολογικών οφειλών,
 • αύξησης των εσόδων από το ΦΠΑ και
 • ενίσχυσης της ανεξαρτησίας της Φορολογικής Διοίκησης.

 

Συγκεκριμένα:

 

 • Σχέδιο ενίσχυσης της φορολογικής συμμόρφωσης


  Έως τον Οκτώβριο του 2015 η ελληνική πλευρά θα πρέπει να προχωρήσει σε συγκεκριμένο σχέδιο φορολογικής συμμόρφωσης, να επεξεργαστεί με την Τράπεζα της Ελλάδος και τον Ιδιωτικό τομέα κοστολογημένο σχέδιο για την προώθηση και τη διευκόλυνση των ηλεκτρονικών πληρωμών με εφαρμογή από το Μάρτιο 2016 και να δημοσιοποιεί κατάλογο οφειλετών από φόρους (και εισφορές κοινωνικής ασφάλισης), όταν η οφειλή εκκρεμεί περισσότερο από τρεις μήνες.


 • Καταπολέμηση της φοροδιαφυγής


  Έως το Σεπτέμβριο του 2015 η ελληνική πλευρά θα πρέπει να καταρτίσει σχέδιο με το οποίο θα επιδιωχθεί ο εντοπισμός μη δηλωμένων καταθέσεων, να θεσπίσει πρόγραμμα εθελοντικής γνωστοποίησης σύμφωνα με τη διεθνή βέλτιστη πρακτική και χωρίς αμνηστευτική διάταξη, να προωθήσει αίτημα προς τα κράτη μέλη για την παροχή δεδομένων που αφορούν την κυριότητα και απόκτηση περιουσιακών στοιχείων από Έλληνες πολίτες, να αναζητήσει παροχή τεχνικής βοήθειας ιδίως όσον αφορά το κομμάτι της ανάπτυξης των δυνατοτήτων και των δεξιοτήτων της φορολογικής διοίκησης, να καθιερώσει το περιουσιολόγιο, να θεσπίσει κατάλληλα μέτρα για το περιορισμό του λαθρεμπορίου καυσίμων και να δημιουργήσει βάση δεδομένων για την παρακολούθηση των ισολογισμών μητρικών και θυγατρικών επιχειρήσεων με σκοπό να βελτιώσει τα κριτήρια ανάλυσης κινδύνου για τον έλεγχο των ενδοομιλικών συναλλαγών.


 • Στόχευση σε εισπράξιμους φόρους


  Έως το Σεπτέμβριο του 2015 η ελληνική πλευρά θα πρέπει να επεκτείνει το έμμεσο μητρώο τραπεζικών συναλλαγών, ώστε να είναι δυνατή η πρόσβαση στις ελεγκτικές υπηρεσίες σε συναλλαγές δεκαετίας (μέτρο το οποίο ήδη ελήφθη με την Υπουργική απόφαση 1957/11.09.2015), έως το Οκτώβριο του 2015 να μειώσει τους περιορισμούς στη δυνατότητα ελέγχων φορολογικών δηλώσεων που σχετίζονται με το φορολογικό πιστοποιητικό και έως το Νοέμβριο του 2015 να πάρει μέτρα προκειμένου η ιεράρχιση στη διεξαγωγή φορολογικών ελέγχων να γίνεται βάσει ανάλυσης κινδύνου και όχι βάσει παραγραφής (όπως μέχρι σήμερα).


 • Βελτίωση των εργαλείων είσπραξης των φορολογικών οφειλών


  Έως τον Οκτώβριο του 2015 η ελληνική πλευρά θα πρέπει να βελτιώσει περαιτέρω τους κανόνες περί ανεπίδεκτων προς είσπραξη φόρων, να εξαλείψει την προσωπική αστική ευθύνη των υπαλλήλων – ελεγκτών της φορολογικής διοίκησης για τη μη συνέχιση παλαιών φορολογικών ελέγχων, να εφαρμόσει εντός του 2016 εθνική στρατηγική είσπραξης, συμπεριλαμβανομένης περαιτέρω αυτοματοποίησης της είσπραξης των εσόδων και να επιβάλλει – ει δυνατόν – την προκαταβολική είσπραξη στις περιπτώσεις φορολογικών διαφορών.


 • Αύξηση των εσόδων από το ΦΠΑ


  Έως τον Οκτώβριο του 2015 η ελληνική πλευρά θα πρέπει να εισάγει νομοθεσία για την επιτάχυνση της εγγραφής και της διαγραφής στα μητρώα ΦΠΑ, να θεσπίσει δευτερογενή νομοθεσία προκειμένου να αναδιοργανώσει την σχετική οργανική δομή με σκοπό την καλύτερη επιβολή του φόρου και την καταπολέμηση της αλυσιδωτής απάτης τύπου «καρουσέλ» και να υποβάλει αίτημα στην Επιτροπή ΦΠΑ της ΕΕ προκειμένου να εκπονηθεί αξιολόγησης δημοσιονομικών επιπτώσεων που θα έχει ενδεχόμενη αύξηση του κατώτατου ορίου ΦΠΑ για τις επιχειρήσεις στα 25 000 ευρώ.


 • Ενίσχυση της ανεξαρτησίας της Φορολογικής Διοίκησης


  Έως τον Οκτώβριο του 2015 η ελληνική πλευρά θα πρέπει να εισάγει νομοθεσία για την ίδρυση αυτόνομου φορέα εσόδων με την οποία θα προσδιορίζεται (α) η νομική μορφή, (β) η οργάνωση, το καθεστώς και το πεδίο άσκησης των αρμοδιοτήτων του φορέα, (γ) οι εξουσίες και οι λειτουργίες του Διευθύνοντος Συμβούλου και του ανεξάρτητου Διοικητικού Συμβουλίου, (δ) η σχέση με το Υπουργείο Οικονομικών και άλλους φορείς, (ε) η ευελιξία όσον αφορά τους ανθρώπινους πόρους και τη σχέση του με τη δημόσια διοίκηση, (στ) η αυτονομία του προϋπολογισμού του διαμέσου σύστασης αυτοτελούς του Γενικής Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών, (ζ) ένας νέος τρόπος χρηματοδότησης που θα συνδέει τη συλλογή των εσόδων με κίνητρα και θα διασφαλίζει την ευελιξία και την προβλεψιμότητα στην εξέλιξη του προϋπολογισμού και (η) η υποβολή εκθέσεων στην κυβέρνηση και το κοινοβούλιο. Τέλος, έως το Δεκέμβριο του 2015 η ελληνική πλευρά θα πρέπει να διορίσει το Διοικητικό Συμβούλιο και να θεσπίσει την απαραίτητη δευτερογενή νομοθεσία προκειμένου ο νέος φορέας να καταστεί λειτουργικός έως τον Ιούνιο του 2016.


 

Αντί επιλόγου

Όλα τα παραπάνω μέτρα που περιλαμβάνονται στο Τρίτο Μνημόνιο και αφορούν την εφαρμογή φορολογικής πολιτικής φαίνεται ότι – σε τεχνικό επίπεδο – αποτελούν το τελευταίο μέρος μιας σειράς εκτεταμένων μεταρρυθμίσεων που ξεκίνησαν με το Πρώτο Μνημόνιο, συνεχίστηκαν με το Δεύτερο και ολοκληρώνονται με το παρόν. Συνεπώς, θα μπορούσε να συμπεράνει κανείς ότι με το Τρίτο Μνημόνιο φαίνεται ότι ολοκληρώνεται το «Ελληνικό Πρόγραμμα» έτσι όπως σε βάθος χρόνου έχει συμφωνηθεί μεταξύ των μερών και έχει υλοποιηθεί (και υλοποιείται) από την ελληνική πλευρά. Τέλος, ένα σημαντικό χαρακτηριστικό που εμφανίζει το τελευταίο αυτό μέρος του Προγράμματος είναι η συσσώρευση των συμπεφωνημένων στο πρώτο δίμηνο από την ψήφισή του, με αποτέλεσμα ένας μεγάλος όγκος δράσεων να πρέπει να ολοκληρωθεί σε μάλλον ασφυκτικό χρονοδιάγραμμα. Το γεγονός αυτό είναι βέβαιο ότι θα δοκιμάσει τις αντοχές της Διοίκησης, εν γένει, και δη της Φορολογικής, η οποία πέραν της εφαρμογής των πολιτικών θα πρέπει να αφομοιώσει τη νέα της μορφή και το νέο της ρόλο, όπως διαγράφεται από τη Συμφωνία.

 

© 2017 KPMG Λογιστές ΑΕ, Ελληνική Aνώνυμη Εταιρεία και μέλος του δικτύου ανεξάρτητων εταιρειών-μελών της KPMG συνδεδεμένων με την KPMG International Cooperative ("KPMG International"), ενός Ελβετικού νομικού προσώπου. Με την επιφύλαξη κάθε δικαιώματος. Τυπώθηκε στην Ελλάδα.

Συνδεθείτε μαζί μας

 

Αίτηση για προσφορά

 

Υποβολή