Διευκρινίσεις για τον Νόμο περί Ελληνικών Λογιστι... | KPMG | GR

Διευκρινίσεις για τον Νόμο περί Ελληνικών Λογιστικών Προτύπων (Νόμος 4308/2014)

Διευκρινίσεις για τον Νόμο περί Ελληνικών Λογιστι...

Παραθέτουμε διευκρινίσεις που δόθηκαν με λογιστική οδηγία της Επιτροπής Λογιστικής Τυποποίησης και Ελέγχων (ΕΛΤΕ) σχετικά με την εφαρμογή του Νόμου περί Ελληνικών Λογιστικών Προτύπων (Νόμος 4308/2014)

1000

Γενική διευθύντρια, Επικεφαλής Φορολογικών Υπηρεσιών

KPMG στην Ελλάδα

Επικοινωνία

Σχετικό περιεχόμενο

Κύρια σημεία

 • Οι χρηματοοικονομικές καταστάσεις των επιχειρήσεων καταρτίζονται σύμφωνα με τις αρχές του δεδουλευμένου, της συνέχισης της δραστηριότητας και της εύλογης παρουσίασης.
 • Οι χρηματοοικονομικές καταστάσεις απαρτίζονται από τον Ισολογισμό, την Κατάσταση Αποτελεσμάτων, την Κατάσταση Μεταβολής Καθαρής Θέσης, την Κατάσταση Χρηματοροών και από τις Σημειώσεις.
 • Ανάλογα με την κατάταξη των οντοτήτων σε πολύ μικρές, μικρές, μεσαίες και μεγάλες συντάσσονται και οι ανάλογες χρηματοοικονομικές καταστάσεις.
 • Οι εταιρείες δύναται να αναζητούν ερμηνευτική καθοδήγηση από τα σχετικά ΔΠΧΑ, στο βαθμό που οι ρυθμίσεις των προτύπων αυτών είναι συμβατές με το νόμο.
 • Ειδικότερα, μπορούν να αναζητήσουν καθοδήγηση για τα χρηματοοικονομικά περιουσιακά στοιχεία (ιδιαίτερα τα στοιχεία αντιστάθμισης, οι αναβαλλόμενοι φόροι, η κεφαλαιοποίηση τόκων, τα προγράμματα προκαθορισμένων παροχών που αφορούν παροχές σε εργαζόμενους μετά την έξοδο από την υπηρεσία και στις διαδικασίες σύνταξης ενοποιημένων χρηματοοικονομικών καταστάσεων.
 • Οι δαπάνες πολυετούς απόσβεσης πλέον πρέπει να εξοδοποιούνται, αντί να λογίζονται ως άυλα.
 • Δίνονται διευκρινίσεις για το λογιστικό χειρισμό ανέγερσης ακινήτων σε οικόπεδα τρίτων τόσο για τον εκμισθωτή όσο και τον μισθωτή. Ο ίδιος λογιστικός χειρισμός εφαρμόζεται πλέον και για τις δαπάνες προσθηκών σε ακίνητα μισθωμένα με λειτουργική μίσθωση.
 • Έχει δοθεί ιδιαίτερη βαρύτητα στηλογιστικοποίηση των βιολογικών περιουσιακών στοιχείων.
 • Οι εταιρείες πλέον έχουν υποχρέωση να αναγνωρίζουν ζημιά απομείωσης στα πάγιά τους, εφόσον εκτιμάται ότι η απομείωση είναι μόνιμου χαρακτήρα και σημαντικού ποσού.
 • Δίνονται οδηγίες για την ορθή λογιστικοποίηση των συμβάσεων χρηματοδοτικής μίσθωσης και των συμβάσεων sale and lease back.
 • Δίνονται οδηγίες για τη λογιστική μεταχείριση εντόκων/χρηματοοικονομικών περιουσιακών στοιχείων (π.χ. ομόλογα, αμοιβαία κεφάλαια, παράγωγα ή σύνθετα χρηματοοικονομικά περιουσιακά στοιχεία).
 • Το κόστος κτήσης αποθεμάτων δεν μπορεί να προσδιοριστεί πλέον με τη μέθοδο LIFO.
 • Δίνεται καθοδήγηση στις προβλέψεις για παροχές σε εργαζόμενους, καθώς και ενδεικτική λογιστική απεικόνισή τους μέσω της οποίας είναι εφικτό να προκύπτει η λογιστική και η φορολογική βάση (μη εκπιπτόμενοποσό).
 • Διευκρινίζονται ζητήματα σχετικά με την αναβαλλόμενη φορολογία και δίνεται σχετική περεταίρω ερμηνευτική καθοδήγηση στο ΔΛΠ 12.
 • Όταν επιλέγεται η επιμέτρηση των χρηματοοικονομικών στοιχείων στην εύλογη αξία, θα πρέπει όλα τα κονδύλια που αφορούν τα στοιχεία αυτά να επιμετρούνται στην εύλογη αξία και σε καμία περίπτωση κάποια από αυτά στο κόστος κτήσης.
 • Η εύλογη αξία μπορεί να εφαρμοστεί στα ιδιοχρησιμοποιούμενα ακίνητα, στα επενδυτικά ακίνητα, στα βιολογικά περιουσιακά στοιχεία και λοιπά πάγια, στα αποθέματα, στα διαθέσιμα για πώληση χρηματοοικονομικά περιουσιακά στοιχεία, στα χρηματοοικονομικά περιουσιακά στοιχεία και υποχρεώσεις του εμπορικού χαρτοφυλακίου και στα παράγωγα για αντιστάθμιση.
 • Η αναγνώριση της επίπτωσης από μεταβολές λογιστικών πολιτικών και διόρθωση λαθών διενεργούνται με την αναδρομική διόρθωση των χρηματικοοικονομικών καταστάσεων ως εάν να εφαρμοζόταν παγίως η νέα λογιστική πολιτική και να μην είχε συμβεί ποτέ το λάθος.

Λογιστικό Σχέδιο

 • Το σχέδιο λογαριασμών του Νόμου πρέπει να χρησιμοποιείται υποχρεωτικά ως προς την ονοματολογία, το βαθμό ανάλυσης και συγκέντρωσης καθώς και το περιεχόμενο αυτών.
 • Εναλλακτικά, οι επιχειρήσεις μπορούν να συνεχίσουν να χρησιμοποιούν το ήδη υπάρχον λογιστικό σχέδιο (ΕΓΛΣ) ή το σχέδιο λογαριασμών που έχει αναπτύξει ο Όμιλός που ανήκουν, αφού προηγουμένως προβούν στις απαιτούμενες προσαρμογές και προσθήκες.
 • Πρακτικά, όλες οι εταιρείες θα πρέπει να προβούν σε αλλαγές των λογαριασμών που χρησιμοποιούσαν έως σήμερα.

Πρώτη Εφαρμογή του Νόμου

 • Ως περίοδος πρώτης εφαρμογής του νόμου θεωρείται η πρώτη ετήσια περίοδος που ξεκινά μετά την 31η Δεκεμβρίου 2014.
 • Ως ημερομηνία μετάβασης στα ΕΛΠ θεωρείται η πρώτη ημέρα της συγκριτικήςαντίστοιχης ετήσιας περιόδου που προηγείται της περιόδου πρώτης εφαρμογής όπως περιγράφεται παραπάνω.
 • Η αναδρομική εφαρμογή του Νόμου συνεπάγεται την προσαρμογή όλων των κονδυλίων του ισολογισμού κατά την ημερομηνία μετάβασης και τη σύνταξη αναμορφωμένων χρηματοοικονομικών καταστάσεων για τη συγκριτική περίοδο.
 • Ο Νόμος παρέχει τη δυνατότητα μη διενέργειας αναδρομικής προσαρμογής ορισμένων ή όλων των στοιχείων των χρηματικοοικονομικών καταστάσεων όταν αυτό είναι πρακτικά δυσχερές ή κοστοβόρο.
 • Παρέχεται η δυνατότητα για κονδύλια του ισολογισμού που δεν πληρούν τα κριτήρια αναγνώρισης με το παρόν λογιστικό πλαίσιο, να συνεχίζουν να εμφανίζονται στον ισολογισμό μέχρι την πλήρη απόσβεσή τους.
 • Για τα ιδιοχρησιμοποιούμενα ακίνητα παρέχεται από τον παρόντα Νόμο η δυνατότητα χρήσης της εύλογης αξίας ως τεκμαρτό κόστος κατά την ημερομηνία της πρώτης εφαρμογής όταν υιοθετείται το κόστος κτήσης ως βάση επιμέτρησης.
 • Όταν υιοθετείται η εύλογη αξία ως βάση επιμέτρησης των στοιχείων των χρηματικοοικονομικών καταστάσεων, για τα στοιχεία αυτά προβλέπεται ότι υπάρχουν διαθέσιμες εύλογες αξίες κατά την ημερομηνία μετάβασης και συνεπώς η προσαρμογή θα γίνει αναδρομικά.
 • Η αναδρομική αναπροσαρμογή μπορεί να συνεπάγεται την αναγνώριση αναβαλλόμενου φόρου.

© 2017 KPMG Λογιστές ΑΕ, Ελληνική Aνώνυμη Εταιρεία και μέλος του δικτύου ανεξάρτητων εταιρειών-μελών της KPMG συνδεδεμένων με την KPMG International Cooperative ("KPMG International"), ενός Ελβετικού νομικού προσώπου. Με την επιφύλαξη κάθε δικαιώματος. Τυπώθηκε στην Ελλάδα.

Συνδεθείτε μαζί μας

 

Αίτηση για προσφορά

 

Υποβολή