BEPS: Εν αναμονή των διεθνών φορολογικών εξελίξεω... | KPMG | GR

BEPS: Εν αναμονή των διεθνών φορολογικών εξελίξεων

BEPS: Εν αναμονή των διεθνών φορολογικών εξελίξεω...

Ο Οργανισμός Οικονομικής Συνεργασίας και Ανάπτυξης (ΟΟΣΑ) εξέδωσε τον Ιούλιο του 2013 Σχέδιο Δράσης για τη «Διάβρωση της Φορολογικής Βάσης και τη Μεταφορά Κερδών» (Base Erosion Profit Shifting “BEPS”). Το BEPS αφορά στρατηγικές φορολογικού σχεδιασμού που εκμεταλλεύονται κενά και αναντιστοιχίες σε διεθνείς φορολογικούς κανόνες με αποτέλεσμα την τεχνητή μεταφορά κερδών σε χώρες με χαμηλό συντελεστή φορολογίας και μικρή ή μηδαμινή οικονομική δραστηριότητα.

1000

Σχετικό περιεχόμενο

Streaming tail lights

Σε μία χρονική στιγμή όπου δεν υπάρχει ανοχή για τη φοροαποφυγή, το Σχέδιο Δράσης BEPS ανατέθηκε από τις χώρες των G20 και υποστηρίχθηκε από όλες τις ευρωπαϊκές κυβερνήσεις. Μόλις οριστικοποιηθούν οι εισηγήσεις του ΟΟΣΑ η κάθε κυβέρνηση θα προσδιορίσει το πως επηρεάζονται οι κανόνες της και τον τρόπο με τον οποίο θα ενεργήσει.

Το Σχέδιο Δράσης θέτει 15 σημεία τα οποία θα οριστικοποιηθούν μέχρι το Δεκέμβριο του 2015. Ασχολείται και αντιμετωπίζει μεταξύ άλλων τους ισχύοντες κανόνες τεκμηρίωσης ενδοομιλικών συναλλαγών που θεωρεί ανεπαρκείς, τη δυνατότητα για επιθετικό φορολογικό σχεδιασμό στις περιπτώσεις πώλησης ψηφιακών προϊόντων και υπηρεσιών, τη φοροαποφυγή σε εθνικό και διεθνές επίπεδο, τα υβριδικά επενδυτικά προϊόντα και εταιρείες και τους σχεδιασμούς χρηματοδότησης μεταξύ συνδεδεμένων εταιρειών.

Ο αυστηρότερος φορολογικός έλεγχος θα αποτελέσει μέρος των αλλαγών αυτών, θα απαιτείται μεγαλύτερη διαφάνεια, ενίσχυση της αυστηρότητας των τιμολογιακών πολιτικών, έλεγχος της ουσίας των συναλλαγών και ο αντίκτυπος θα είναι ορατός σε όλες τις πολυεθνικές επιχειρήσεις.

Το Σχέδιο Δράσης επικεντρώνεται σε μεγάλο βαθμό στις ενδοομιλικές συναλλαγές. Με τη Δράση 8 δημιουργούνται κανόνες για την μεταφορά άυλων περιουσιακών στοιχείων μεταξύ εταιρειών του Ομίλου που διασφαλίζουν ότι τα κέρδη από αυτή την μεταφορά συνδέονται με τη δημιουργία αξίας. Με τη Δράση 9 δημιουργούνται κανόνες για τη μεταφορά κινδύνων, ή την κατανομή υπερβολικού κεφαλαίου σε εταιρείες του Ομίλου και την αποφυγή δυσανάλογων εσόδων σε εταιρείες μόνο επειδή παρέχουν κεφάλαιο ή αναλαμβάνουν συμβατικά κινδύνους. Με τη Δράση 10 δημιουργούνται κανόνες για ενδοομιλικές συναλλαγές που μεταξύ ανεξάρτητων εταιρειών θα λάμβαναν χώρα σπάνια ή και καθόλου καθώς και κανόνες που προστατεύουν απέναντι στη διάβρωση των αποτελεσμάτων μέσω πληρωμής αμοιβών διαχείρισης και εξόδων στα κεντρικά.

Η Δράση 13 σκοπό έχει την καθιέρωση συγκεκριμένης τεκμηρίωσης και πρόσβασης σε πληροφόρηση έτσι ώστε όλες οι εμπλεκόμενες φορολογικές αρχές να έχουν την ίδια πληροφόρηση για την αλυσίδα αξίας του Ομίλου και τις σχετικές φορολογικές συνέπειες. Θα υπάρχει ο Βασικός Φάκελος που θα παρέχει συγκεκριμένες γενικές πληροφορίες για τον Όμιλο, ο Τοπικός Φάκελος με συγκεκριμένες επιπλέον πληροφορίες για την δραστηριότητα και τις συναλλαγές της χώρας και μια κατάσταση για όλες τις χώρες (Country by Country “CbyC” reporting) με συνοπτικά στοιχεία για κάθε χώρα για τα έσοδα του Ομίλου από συνδεδεμένες και ανεξάρτητες εταιρείες, φόρους και άλλους δείκτες οικονομικής δραστηριότητας.

Η κατάσταση αυτή (CbyC) σκοπό έχει να χρησιμοποιηθεί ως εργαλείο οικονομικής και στατιστικής ανάλυσης για την εκτίμηση κινδύνου σχετικά με τη διάβρωση της φορολογικής βάσης και της μεταφοράς κερδών. O φορολογικός ελεγκτής θα έχει ένα εργαλείο με το οποίο θα βλέπει τη παγκόσμια αλυσίδα αξίας των πολυεθνικών και θα προσδιορίζει το κατά πόσο τα έσοδα και κέρδη σχετίζονται με την ύπαρξη ουσίας, ενώ θα προσδιορίζει και την τεχνητή μεταφορά ποσών σε χώρες με χαμηλή ή μηδενική φορολογία.

Λαμβάνοντας υπόψη τις αλλαγές που επέρχονται με το Σχέδιο Δράσης BEPS οι εταιρείες πρέπει άμεσα να εξετάσουν τις δομές και συναλλαγές τους, να προσδιορίσουν πιθανές αδυναμίες και να λάβουν μέτρα βελτίωσης. Πρέπει να ενημερώνονται αναφορικά με τους σχετικούς κανόνες που εφαρμόζουν οι φορολογικές αρχές της χώρας και κάθε χώρας με τις οποίες έχουν συναλλαγές. Πρέπει τέλος να συνυπολογίζουν στις αποφάσεις τους για φορολογικά θέματα τον κίνδυνο δυσφήμισης και όχι μόνο κατά πόσο έχουν συμμορφωθεί με τους φορολογικούς νόμους στις διάφορες χώρες.

Με τη σωστή προετοιμασία οι πολυεθνικές εταιρείες θα μπορέσουν να προσαρμοστούν στο νέο φορολογικό τοπίο που διαμορφώνεται χωρίς οποιαδήποτε διακοπή στην επιχειρηματική τους λειτουργία, χωρίς να υποστούν μεγάλο φορολογικό κόστος κατά την περίοδο προσαρμογής.

© 2017 KPMG Λογιστές ΑΕ, Ελληνική Aνώνυμη Εταιρεία και μέλος του δικτύου ανεξάρτητων εταιρειών-μελών της KPMG συνδεδεμένων με την KPMG International Cooperative ("KPMG International"), ενός Ελβετικού νομικού προσώπου. Με την επιφύλαξη κάθε δικαιώματος. Τυπώθηκε στην Ελλάδα.

Συνδεθείτε μαζί μας

 

Αίτηση για προσφορά

 

Υποβολή