Παρουσίαση του νέου Νόμου 4308/24.11.2014 «Ελληνι... | KPMG | GR

Παρουσίαση του νέου Νόμου 4308/24.11.2014 «Ελληνικά Λογιστικά Πρότυπα, συναφείς ρυθμίσεις και άλλες διατάξεις»

Παρουσίαση του νέου Νόμου 4308/24.11.2014 «Ελληνι...

Οι αλλαγές που θα προκύψουν στις επιχειρήσεις απο την εφαρμογή των Ελληνικών Λογιστικών Πρότυπων (Ν.4308/2014) παρουσιάστηκαν σε ειδική εκδήλωση της KPMG στην Αθήνα και τη Θεσσαλονίκη.

1000

Γενικός διευθυντής, Ελεγκτικές και Φορολογικές Υπηρεσίες

KPMG in Greece

Επικοινωνία

Σχετικό περιεχόμενο

Ο νέος νόμος καλύπτει τέσσερις μεγάλες κατηγορίες θεμάτων:

  • Καταρχήν έχει καταργήσει από 1 Ιανουαρίου 2015 το Ελληνικό Γενικό Λογιστικό Σχέδιο, τα Κλαδικά Λογιστικά Σχέδια των Τραπεζών και Ασφαλιστικών Εταιρειών, τον Κώδικα Φορολογικής Απεικόνισης Συναλλαγών (ΚΦΑΣ), όλες τις σχετικές διατάξεις, εγκυκλίους, οδηγίες ή Υπουργικές Αποφάσεις που έχουν εκδοθεί σε σχέση με τον εν λόγω Κώδικα ή τον προ ισχύσαντα Κώδικα Βιβλίων και Στοιχείων (ΚΒΣ).
  • Επιπρόσθετα περιγράφει λεπτομερώς τις λογιστικές αρχές που θα διέπουν την κατάρτιση των ετήσιων οικονομικών καταστάσεων είτε για τη δημοσίευση τους όταν αυτό απαιτείται από το νόμο (δηλαδή για τις επιχειρήσεις) είτε για την υποβολή τους στις φορολογικές αρχές για τον προσδιορισμό του φόρου εισοδήματος.
  • Η τρίτη ενότητα ενσωματώνει γενικά τις διατάξεις της Ευρωπαϊκής Οδηγίας 2013/34/ΕΕ σχετικά με τις ετήσιες οικονομικές καταστάσεις. Ως αναπόσπαστο κομμάτι αυτής της οδηγίας, για τους σκοπούς της σύνταξης των οικονομικών καταστάσεων, είναι ο διαχωρισμός των οντοτήτων σε τέσσερις κατηγορίες δηλαδή, «πολύ μικρές», «μικρές», «μεσαίες» και «μεγάλες».
  • Τέλος, υπάρχει μια ενότητα όπου παρέχονται οδηγίες σχετικά με την τήρηση των βιβλίων και στοιχείων και τις μορφές των οικονομικών καταστάσεων καθώς και λεξιλόγιο των όρων που σχετίζονται με τις λογιστικές αρχές.

© 2017 KPMG Λογιστές ΑΕ, Ελληνική Aνώνυμη Εταιρεία και μέλος του δικτύου ανεξάρτητων εταιρειών-μελών της KPMG συνδεδεμένων με την KPMG International Cooperative ("KPMG International"), ενός Ελβετικού νομικού προσώπου. Με την επιφύλαξη κάθε δικαιώματος. Τυπώθηκε στην Ελλάδα.

Συνδεθείτε μαζί μας

 

Αίτηση για προσφορά

 

Υποβολή