Ετήσια Ανάλυση KPMG για την Ιδιωτική Ασφαλιστική ... | KPMG | GR

Ετήσια Ανάλυση KPMG για την Ιδιωτική Ασφαλιστική Αγορά 2014

Ετήσια Ανάλυση KPMG για την Ιδιωτική Ασφαλιστική ...

Η KPMG διαθέτοντας μακρόχρονη εμπειρία στην παροχή εξειδικευμένων υπηρεσιών προς τις ασφαλιστικές επιχειρήσεις και με σκοπό την ποιοτική μελέτη του κλάδου της ιδιωτικής ασφάλισης, πραγματοποίησε για τέταρτη συνεχή χρονιά, ανάλυση των Οικονομικών Καταστάσεων σε επιλεχθέν δείγμα 20 εταιρειών ιδιωτικής ασφάλισης για τη χρήση που έληξε την 31 Δεκεμβρίου 2013. 

1000

Γενικός Διευθυντής, Ελεγκτικές Υπηρεσίες

KPMG στην Ελλάδα

Επικοινωνία

Σχετικό περιεχόμενο

Η ανάλυση περιλαμβάνει τον υπολογισμό μιας σειράς σημαντικών αριθμοδεικτών σχετικών με την ασφαλιστική αγορά, που βοηθούν στην κατανόηση της Χρηματοοικονομικής Κατάστασης των ασφαλιστικών εταιρειών της Ελλάδος.

 

Οι εταιρείες που έχουν επιλεγεί δραστηριοποιούνται κυρίως στους κλάδους των Γενικών Ασφαλίσεων, ενώ μέρος αυτών έχουν παραγωγή και στις Ασφαλίσεις Ζωής και αποτελούν περίπου το 80% και το 40% αντίστοιχα της αγοράς σε όρους εγγεγραμμένων ασφαλίστρων.

 

Για τους σκοπούς της εργασίας αυτής έχει επιλεγεί η ταυτόχρονη διαστρωματική και διαχρονική ανάλυση των δημοσιευμένων οικονομικών στοιχείων παρέχοντας αξιόπιστες και εύκολα κατανοητές πληροφορίες για την εξέταση της πραγματικής κατάστασης των επιμέρους οικονομικών μονάδων (με κατάλληλη ομαδοποίηση), αλλά και γενικότερα του κλάδου στον οποίο ανήκουν.

 

Οι δείκτες που χρησιμοποιήθηκαν επιλέχθηκαν με βάση τη σχετικότητά τους με την ασφαλιστική βιομηχανία και αναφέρονται σε σύγχρονες μεθόδους αξιολόγησης.

Συνδεθείτε μαζί μας

 

Αίτηση για προσφορά

 

Υποβολή