Δέκα κρίσιμοι φορολογικοί παράγοντες που επηρεάζο... | KPMG | GR

Δέκα κρίσιμοι φορολογικοί παράγοντες που επηρεάζουν μια επένδυση στο εξωτερικό.

Δέκα κρίσιμοι φορολογικοί παράγοντες που επηρεάζο...

Μετά από μια παρατεταμένη περίοδο κρίσης στην ελληνική αγορά, διαπιστώνεται ότι αρκετές υγιείς ελληνικές επιχειρήσεις ενισχύουν την εξωστρέφεια τους και είναι σε θέση να αξιοποιήσουν τις ευκαιρίες που αναδύονται στον παγκόσμιο επενδυτικό χάρτη.

1000

Partner, Tax

KPMG στην Ελλάδα

Επικοινωνία

Σχετικό περιεχόμενο

Σταθερότητα φορολογικού συστήματος

Η σταθερότητα του φορολογικού συστήματος ιστορικά και η πρόθεση της φορολογικής διοίκησης να διατηρεί ένα ομοιογενές φορολογικό πλαίσιο λειτουργίας απαιτεί ιδιαίτερη προσοχή, καθώς είναι απαραίτητη προϋπόθεση για να προσδιοριστεί ο συντελεστής απόδοσης αλλά και η βιωσιμότητά μιας επένδυσης.

Διαφάνεια και αποτελεσματικότητα φορολογικής διοίκησης

Η διαφάνεια στις σχέσεις της φορολογικής διοίκησης της χώρας με τις επιχειρήσεις αλλά και τους αλλοδαπούς επενδυτές είναι επίσης θεμελιώδης παράγοντας, ο οποίος θα μπορούσε να καταστήσει το περιβάλλον λειτουργίας της ίδιας της επένδυσης αλλά και του επενδυτή μη προσοδοφόρο. Προς την ίδια κατεύθυνση μπορεί να επηρεάσει και η αποτελεσματικότητα των φορολογικών αρχών της χώρας στόχου ως προς τον τρόπο επίλυσης των τυχόν φορολογικών διαφορών με τους φορολογούμενους.

Συντελεστής φορολογίας εταιρειών

Ο ισχύον συντελεστής φορολόγησης των επιχειρήσεων στη χώρα αναφοράς αλλά και οι προθέσεις της εκάστοτε φορολογικής διοίκησης να αυξήσει ή να μειώσει τον αντίστοιχο συντελεστή στο άμεσο ή μεσοπρόθεσμο μέλλον είναι ένα από τα σημεία που θα πρέπει να διερευνηθεί καθώς έχει άμεση χρηματοοικονομική επίδραση σε μια επένδυση.

Συντελεστής παρακράτησης φόρου

Εξίσου σημαντικός επίσης είναι ο συντελεστής παρακράτησης φόρου που πιθανώς να ισχύει κατά τη διανομή μερισμάτων από την εταιρεία στόχο προς την ελληνική μητρική της διότι η σχετική παρακράτηση είναι πιθανό να περιορίσει σε αρκετές περιπτώσεις σημαντικά το μέγεθος των χρηματικών εισροών/αποδόσεων που παράγει η επένδυση.

Συντελεστής έμμεσης φορολογίας

Το σύστημα έμμεσης φορολογίας και επιβολής τελών στην χώρα εγκατάστασης της επένδυσης είναι επίσης ένας παράγοντας που θα μπορούσε να επιβαρύνει σημαντικά από άποψη κόστους την εταιρεία στόχο αλλά και την ελληνική εταιρεία-επενδυτή στις συναλλαγές της με την θυγατρικής της. Επιπλέον, μια ακόμη έμμεση συνέπεια είναι η πιθανή σημαντική αύξηση των αναγκών των εταιρειών αυτών σε ταμειακά διαθέσιμα, καθιστώντας έτσι πιο δύσκολη την ομαλή λειτουργία τους από επιχειρηματική άποψη.

Ταχύτητα επιστροφής φόρων

Επίσης η ταχύτητα επιστροφής διαφόρων φόρων από τον κρατικό μηχανισμό της χώρας επένδυσης προς τις επιχειρήσεις γενικά είναι ένα κρίσιμο σημείο καθώς μπορεί να επηρεάσει άμεσα την ρευστότητα της επένδυσης.

Φορολογική συμμόρφωση

Το διοικητικό και οικονομικό κόστος που απαιτείται σε σχέση με τη διατήρηση της φορολογικής συμμόρφωσης της εταιρείας στόχου σε ικανοποιητικά επίπεδα θα μπορούσε να επηρεάσει επίσης επιβαρυντικά την λειτουργία της επένδυσης.

Συμβάσεις αποφυγής διπλής φορολόγησης

Το δίκτυο συμβάσεων αποφυγής διπλής φορολόγησης που έχει συνάψει η χώρα επένδυσης με τη χώρα μας αλλά και με άλλες χώρες είναι εξίσου σημαντικό. Εάν αυτό είναι πολύ περιορισμένο ή ανύπαρκτο τότε είναι πολύ πιθανό η πλειοψηφία των συναλλαγών της εταιρείας στόχου με εταιρείες που έχουν τη φορολογική τους κατοικία σε άλλες χώρες να επιβαρύνεται σημαντικά από φορολογική άποψη και για τις δυο πλευρές των συναλλασσόμενων.

Φορολογικό κόστος μελλοντικής εξόδου από μια επένδυση

Η ύπαρξη ή όχι φόρου κεφαλαιακών κερδών κατά την πώληση μιας επένδυσης είναι ένας παράγοντας που οι επενδυτές πρέπει να εξετάσουν στο πρώτο στάδιο της καθώς θα επηρεάσει τον σχεδιασμό του τρόπου με τον οποίο θα γίνει.

Ελληνικό φορολογικό σύστημα

Τέλος το εάν θεωρείται η χώρα επένδυσης «φορολογικός παράδεισος» από τις ελληνικές φορολογικές αρχές ή χώρα προνομιακού φορολογικού καθεστώτος είναι μια πτυχή της επένδυσης που θα πρέπει να ερευνηθεί διεξοδικά καθώς μπορεί να δημιουργήσει, μεταξύ άλλων, και σημαντικές φορολογικές επιπλοκές στη φορολόγηση της ελληνικής μητρικής εταιρείας σε σχέση με αυτή την επένδυση.

© 2017 KPMG Λογιστές ΑΕ, Ελληνική Aνώνυμη Εταιρεία και μέλος του δικτύου ανεξάρτητων εταιρειών-μελών της KPMG συνδεδεμένων με την KPMG International Cooperative ("KPMG International"), ενός Ελβετικού νομικού προσώπου. Με την επιφύλαξη κάθε δικαιώματος. Τυπώθηκε στην Ελλάδα.

Συνδεθείτε μαζί μας

 

Αίτηση για προσφορά

 

Υποβολή