Ένα Νέο Όραμα για την Αξία: Σύνδεση των εταιρικών... | KPMG | GR

Ένα Νέο Όραμα για την Αξία: Σύνδεση των εταιρικών και κοινωνικών παραμέτρων δημιουργίας αξίας

Ένα Νέο Όραμα για την Αξία: Σύνδεση των εταιρικών...

Αυτή η δημοσίευση διερευνά τις αυξανόμενες συνδέσεις μεταξύ εταιρικών και κοινωνικών παραμέτρων δημιουργίας αξίας.

1000

Γενικός Διευθυντής, Επικεφαλής Τομέα Επιχειρηματικής Διακυβέρνησης

KPMG στην Ελλάδα

Επικοινωνία

Σχετικό περιεχόμενο

Οι εξωτερικές  δράσεις μιας εταιρείας έχουν ιστορικά μικρή επίδραση στις ταμειακές ροές ή στο προφίλ κινδύνου της. Για το λόγο αυτό, οι δραστηριότητες αυτές έχουν αποκλεισθεί σε μεγάλο βαθμό από τη μέτρηση της εταιρικής αξίας.

Καθώς η οικονομικές, κοινωνικές και περιβαλλοντικές δυνάμεις μετασχηματίζουν τις λειτουργίες των επιχειρήσεων, καθίσταται εμφανής η σύνδεση μεταξύ εταιρικών και κοινωνικών παραμέτρων που δημιουργούν αξία.

Οι νέοι κανονισμοί, η αυξανόμενη επιρροή των ενδιαφερομένων μερών και η μεταβαλλόμενη δυναμική της αγοράς οδηγούν με αυξανόμενο ρυθμό στην εσωτερίκευση των εξωτερικών δράσεων των επιχειρήσεων. Οι εξωτερικές δράσεις είναι πλέον αναπόσπαστο μέρος των διαδικασιών δημιουργίας αξίας για κάθε εταιρεία.

Οι διοικήσεις και οι επενδυτές πρέπει να γνωρίζουν αυτή τη νέα δυναμική, ώστε να εκμεταλλευτούν τις ευκαιρίες για δημιουργία αξίας και να διαχειριστούν τους κινδύνους. Θα πρέπει να προσδιοριστούν και να ποσοτικοποιηθούν οι εξωτερικές δράσεις, να αναγνωριστούν οι παράγοντες εσωτερίκευσης και να κατανοηθούν οι επιπτώσεις για την εταιρική αξία.

Με αυτό τον τρόπο θα είναι σε ισχυρότερη θέση να αναπτύξουν στρατηγικές ανταπόκρισης που προστατεύουν και δημιουργούν αξία τόσο για τους μετόχους όσο και για την κοινωνία.

pdf Download pdf (0.0 KB)

© 2017 KPMG Σύμβουλοι ΑΕ, Ελληνική Aνώνυμη Εταιρεία και μέλος του δικτύου ανεξάρτητων εταιρειών-μελών της KPMG συνδεδεμένων με την KPMG International Cooperative ("KPMG International"), ενός Ελβετικού νομικού προσώπου. Με την επιφύλαξη κάθε δικαιώματος. Τυπώθηκε στην Ελλάδα.

Συνδεθείτε μαζί μας

 

Αίτηση για προσφορά

 

Υποβολή

pdf Download pdf (0.0 KB)