Οι δυο νέες προκλήσεις για τους ασφαλιστές στο πλ... | KPMG | GR

Οι δυο νέες προκλήσεις για τους ασφαλιστές στο πλαίσιο του Solvency II

Οι δυο νέες προκλήσεις για τους ασφαλιστές στο πλ...

Οι ασφαλιστές την περίοδο αυτή αντιμετωπίζουν μερικές από τις πιο αυστηρές ρυθμιστικές αλλαγές που έχουν γίνει ποτέ στον ασφαλιστικό τομέα με την οδηγία Solvency II, η οποία αναμένεται να τεθεί σε ισχύ το 2016. Επίσης οι εταιρείες μετατοπίζουν τις χρηματοοικονομικές αναφορές τους σε ένα νέο λογιστικό πρότυπο για τη λογιστική των ασφαλιστήριων συμβολαίων (Δ.Π.Χ.Α. 4 Φάση II ), το οποίο αναμένεται να τεθεί σε ισχύ μέχρι το 2018. Παράλληλα, ένα νέο λογιστικό πρότυπο για τα χρηματοπιστωτικά μέσα Δ.Π.Χ.Α. 9) αναμένεται να γίνει υποχρεωτικό το 2018. Εύκολα συμπεραίνει κανείς, ότι τα επόμενα χρόνια αναμένεται να είναι γεμάτα νέες προκλήσεις και δεδομένα.   Δεν προκαλεί έκπληξη λοιπόν, ότι οι Ευρωπαίοι Γενικοί Οικονομικοί Διευθυντές ασφαλιστικών εταιρειών αναζητούν ευκαιρίες για να μειώσουν το κόστος, την προσπάθεια αλλά και τους πόρους που απαιτούνται για την επίτευξη της συμμόρφωσης και με τις δύο νέες απαιτήσεις ταυτόχρονα.

1000

Γενικός Διευθυντής, Ελεγκτικές Υπηρεσίες

KPMG στην Ελλάδα

Επικοινωνία

Σχετικό περιεχόμενο

Επικαλύψεις και ευκαιρίες

Αυτό που πολλά στελέχη της ασφαλιστικής αγοράς διαπιστώνουν, είναι ότι υπάρχουν σημαντικές ομοιότητες μεταξύ Solvency II και των νέων προτάσεων της ασφαλιστικής λογιστικής (Δ.Π.Χ.Α. 4 phase II). Και τα δύο προγράμματα, απαιτούν παρόμοιους Ισολογισμούς που, ενώ σίγουρα υπάρχουν κάποιες διαφορές, με τη σειρά τους απαιτούν παρόμοιες διαδικασίες, δεδομένα, παραδοχές και μοντελοποίηση. Υπάρχει μικρή διαφορά για παράδειγμα, μεταξύ των υπολογισμών στις γενικές ασφαλίσεις που χρησιμοποιούνται για την εκτίμηση των εκκρεμών ζημιών σύμφωνα με τις δύο μεθόδους. 

Οι περισσότεροι ασφαλιστές θα βρουν την επικάλυψη σημαντική. Στην πραγματικότητα, η εμπειρία μας δείχνει ότι οι ασφαλιστές μπορούν να είναι σε θέση να μειώσουν την προσπάθεια εφαρμογής του Δ.Π.Χ.Α.4 Φάση II σχεδόν κατά το ήμισυ, εφόσον συνδυάζουν τα προγράμματά Solvency II και  Δ.Π.Χ.Α. 4. 

Παρόμοια αποτελεσματικότητα θα μπορούσε να επιτευχθεί και με τη διαχείριση των τρεχουσών οικονομικών αναφορών.  Και δεν είναι μόνο στην Ευρώπη όπου οι ασφαλιστές έχουν ένα πλεονέκτημα. Μια σειρά από άλλες χώρες έχουν ήδη εισάγει (ή βρίσκονται στη διαδικασία της εισαγωγής) καθεστώτων διαχείρισης εποπτικών κεφαλαίων με βάση τις τρέχουσες αποτιμήσεις των περιουσιακών στοιχείων και υποχρεώσεων. Σε πολλές περιπτώσεις αυτές θα προσφέρουν επίσης ένα εφαλτήριο για την αποτίμηση των υποχρεώσεων από ασφαλιστήρια συμβόλαια σύμφωνα με τα Δ.Π.Χ.Α.. 

Η εξοικονόμηση κόστους και η μείωση των διπλών εγγραφών δεν είναι ωστόσο οι μόνοι λόγοι που σκέφτονται οι Οικονομικοί Διευθυντές των ασφαλιστικών εταιρειών να συνδυάσουν στη διαδικασία των δύο προγραμμάτων. Η πραγματικότητα είναι ότι οι ενδιαφερόμενοι - επενδυτές, ρυθμιστικές αρχές, πελάτες και τα μέσα ενημέρωσης - θα εξετάσουν πολύ προσεκτικά και τους δύο Ισολογισμούς και οποιαδήποτε διαφορά θα πρέπει γρήγορα και επαρκώς να εξηγηθεί. Αυτό δεν είναι καθόλου εύκολο, όταν μάλιστα τόσοι πολλοί από τους κανονισμούς αλλάζουν και όταν υπάρχουν αλληλεξαρτήσεις μεταξύ του τρόπου επιμέτρησης των περιουσιακών στοιχείων και των υποχρεώσεων τους, που είναι απαραίτητες για τη διαχείριση, προκειμένου να αποφευχθεί η ανεπιθύμητη αστάθεια στα λογιστικά αποτελέσματα. 

Έχοντας μια ενιαία διαδικασία διακυβέρνησης που εστιάζει στην παρουσίαση των οικονομικών αναφορών σύμφωνα και με τα δύο πλαίσια, χρησιμοποιώντας ωστόσο, ένα ενιαίο σύνολο από αναλυτικές ανασκοπήσεις και εγκρίσεις, θα διασφαλίσει ότι οι οποιεσδήποτε ασυνέπειες προσδιορίζονται, συζητιούνται και γίνονται πλήρως κατανοητές από τη διοίκηση πριν από τη δημοσίευση τους. 

Ώρα για δράση

Ενώ τα οφέλη από το συνδυασμό των προγραμμάτων είναι σαφή, η εμπειρία μας δείχνει ότι είναι λίγοι εκείνοι οι ασφαλιστές που έχουν αρχίσει να εργάζονται ήδη για την αποκόμιση των συνεργειών. Σε μεγάλο βαθμό αυτό οφείλεται στο γεγονός ότι σημαντική αβεβαιότητα εξακολουθεί να περιβάλλει το τελικό πρότυπο για τα ασφαλιστήρια συμβόλαια. Ωστόσο οι διαβουλεύσεις δείχνουν ότι σημειώνεται πρόοδος και ότι το τελικό πρότυπο αναμένεται το πρώτο εξάμηνο του 2015, και επομένως τα τυχόν εναπομείναντα σημεία αβεβαιότητας λογικά θα εξαφανιστούν γρήγορα. 

Ορισμένοι ακολουθούν το ρητό «αρχίζοντας αμέσως» και εστιάζουν όλες τις προσπάθειές τους για να κατανοήσουν το Solvency II - το οποίο τίθεται σε ισχύ από την 1η Ιανουαρίου το 2016 – και αφήνουν στην άκρη το Δ.Π.Χ.Α. 4 Φάση II, το οποίο δεν θα τεθεί σε ισχύ νωρίτερα από το 2018.

Αυτό, κατά τη γνώμη μας, μπορεί να μην είναι η πιο σοφή στρατηγική: υπάρχει ήδη περισσότερη από αρκετή σαφήνεια στις τρέχουσες προτάσεις της ασφαλιστικής σύμβασης που να επιτρέπει στους ασφαλιστές να προσδιορίσουν σωστά τις συνέργειες. Οποιαδήποτε εργασία για το Solvency II που λαμβάνει χώρα χωρίς - τουλάχιστον - την ενσωμάτωση των μελλοντικών απαιτήσεων του νέου προτύπου Δ.Π.Χ.Α. 4 θα μπορούσε να οδηγήσει σε σπατάλη ή σε επανάληψη των προσπαθειών. 

Προετοιμασία για το πλεονέκτημα

Υπάρχει ένας αριθμός ασφαλιστών ωστόσο, που σημειώνουν σημαντική πρόοδο. Πολλοί εκμεταλλεύονται αυτή την περίοδο, πριν από την ανακοίνωση του τελικού προτύπου, για τη διεξαγωγή αξιολογήσεων υψηλού επιπέδου για το πώς πρόκειται να χρησιμοποιούν τα δεδομένα και τις διαδικασίες του Solvency II για την κάλυψη των μελλοντικών  απαιτήσεων για το νέο λογιστικό πρότυπο.  Άλλοι αναζητούν προσεκτικά τις τρέχουσες προτάσεις ασφαλιστηρίων συμβολαίων για να δουν πόσες διαφορετικές ερμηνείες επιτρέπονται στο πλαίσιο των προτάσεων που μπορούν να εφαρμοστούν, ώστε να μεγιστοποιηθεί η επαναχρησιμοποίηση των δεδομένων Solvency II. 

Πιστεύουμε ότι οι ασφαλιστές θα πρέπει επίσης να εκμεταλλευτούν αυτήν την περίοδο εξετάζοντας το πώς το νέο λογιστικό πρότυπο Δ.Π.Χ.Α. 4 (Φάση II) μπορεί να επηρεάσει τα μοντέλα λειτουργίας τους στο πλαίσιο των οικονομικών και αναλογιστικών υπηρεσιών. Πράγματι, η εφαρμογή τόσο του Solvency II όσο και Δ.Π.Χ.Α. 4 (η φάση ΙΙ) θα επιφέρει νέες απαιτήσεις σχετικά με τα δεδομένα, πρόσθετες απαιτήσεις στις αναλογιστικές μοντελοποιήσεις, και, ενδεχομένως, εκατοντάδες νέες διαδικασίες οι οποίες θα δημιουργήσουν πιέσεις για τους υπάρχοντες πόρους ενώ απαιτούν νέους τρόπους εργασίας. Μερικοί μπορεί ακόμη και να αποφασίσουν (αν δεν το έχουν ήδη κάνει) να μεταφέρουν τις αναλογιστικές και οικονομικές υπηρεσίες τους σε μια ενιαία επιχειρηματική μονάδα για την ενίσχυση της αποτελεσματικότητας μετά την εφαρμογή των νέων απαιτήσεων. 

Θα υπάρξουν πλεονεκτήματα για ορισμένους, η ευθυγράμμιση στη λογιστική για την ασφάλιση σε παγκόσμιο επίπεδο καθιστά το επιχειρηματικό ενδιαφέρον για τη διαχείριση των οικονομικών εκθέσεων σε κεντρικό επίπεδο ισχυρότερο και προς παραδειγματισμό. 

Κοιτάζοντας μπροστά

Μόλις οι ασφαλιστές είναι σε θέση να αντιληφθούν τα νέα μοντέλα λειτουργίας, πιστεύουμε ότι ένα συνετό επόμενο βήμα είναι η ανάπτυξη ενός καλά κατανοητού «Οδικού Χάρτη» για την συντονισμένη εφαρμογή που αναγνωρίζει όχι μόνο τις τακτικές επιπτώσεις, όπως η παραγωγή των δεδομένων, αλλά και τις ευρύτερες επιπτώσεις, συμπεριλαμβανομένης της επίπτωσης στην δυνατότητα καταβολής μερισμάτων, την τιμολόγηση των προϊόντων, τις σχέσεις των επενδυτών και τις ανακοινώσεις στην αγορά κεφαλαίων. 

Επιπλέον εκείνοι που είναι σε θέση για την διενέργεια του ενιαίου προγραμματισμού, θα πρέπει στη συνέχεια να είναι καλά προετοιμασμένοι για να καρπωθούν τις αποδόσεις που προσφέρονται από τις επικαλύψεις μεταξύ των Δ.Π.Χ.Α. 4 Φάση II και Solvency II. Εκείνοι που δεν θα το κάνουν θα βρεθούν αντιμέτωποι στα επόμενα τέσσερα χρόνια με περιττούς αγώνες. 

Η από κοινού αντιμετώπιση των δύο υποχρεώσεων από το σύνολο σχεδόν των ασφαλιστικών επιχειρήσεων στην Ελλάδα γίνεται επιτακτική λόγω του μικρού σχετικά μεγέθους τους σε σχέση με άλλες Ευρωπαϊκές οντότητες και της σημαντικής έλλειψης οικονομικών πόρων και προσωπικού. Η πρόταση για σύνταξη, την περίοδο αυτή, Οδικού Χάρτη για κάθε οργανισμό ξεχωριστά που να λαμβάνει τις ιδιαιτερότητες της κάθε επιχείρησης θα πρέπει να θεωρείται αναγκαία ή και επιβαλλόμενη από την εποπτική αρχή.

Συνδεθείτε μαζί μας

 

Αίτηση για προσφορά

 

Υποβολή