Laki yksityisistä turvallisuuspalveluista hyväksytty | KPMG | FI

Eduskunta hyväksyi uuden yksityisiä turvallisuuspalveluita koskevan lain

Laki yksityisistä turvallisuuspalveluista hyväksytty

Eduskunta hyväksyi kauden viimeisten lakien joukossa uuden lain yksityisistä turvallisuuspalveluista, sekä joukon muita yksityiseen turvallisuusalaan liittyviä lakimuutoksia. Samalla kumottiin muun muassa järjestyksenvalvojista annettu laki, jonka sisältö siirrettiin pääosin uuden yksityisiä turvallisuuspalveluita koskevan lain piiriin.

Aiheeseen liittyvää sisältöä

Ehkäpä säädösruuhkan vuoksi lakimuutos on jäänyt mediassa vähälle huomiolle. Lait hyväksyttiin Hallintovaliokunnan esittämässä muodossa (ks. HaVM 57/2014 vp.). Jo aikaisemmin uutisoimaamme hallituksen esitykseen (ks. HE 22/2014 vp.) tehtiin noin 30 muutosta, joista suuri osa on luonteeltaan lakiteknisiä. Asiamuutokset koskevat lähinnä alan viranomaisohjausta ja valvontaa.

 

Perustuslakivaliokunta (ks. PeVL 22/2014 vp.) edellytti erityisesti juopuneiden vartioimista poliisin tiloissa koskevan sääntelyn tarkentamista, esitti muun muassa yleisen järjestyksen ja turvallisuuden ylläpitämistä koskevan kiellon säilyttämistä myös uuden lain yksityisistä turvallisuuspalveluista yhteydessä, ja teki huomautuksen vartijoiden ja järjestyksenvalvojien koulutuksen epäsuhteisuudesta. Hallintovaliokunta huomioi Perustuslakivaliokunnan edellyttämät muutokset ja teki lisäksi joitain  tarkentavia muutoksia hallituksen esitykseen. Esimerkiksi pienille, alle viisi henkilöä työllistäville turvasuojausyrityksille säädettiin helpotusta vastaavan hoitajan koulutusvaatimuksiin. Turvallisuusalan elinkeinolupavaatimus kuitenkin säilytettiin myös niiden osalta.

 

Parhaillaan Sisäasiainministeriössä on meneillään yksityisiä turvallisuuspalveluita koskevan uuden lain tarkentavien asetusten valmisteleminen. Asetuksilla määritellään muun muassa vartijan (esitys 120 tuntia) ja järjestyksenvalvojan (esitys 40 tuntia) lakisääteisien vähimmäiskoulutusten pituudet ja sisältö. Koulutusten sisältö ehdotetaan jatkossa Poliisihallituksen vahvistettavaksi nykyisen järjestyksenvalvojan peruskoulutuksen ja alan kouluttajakoulutusten tapaan. Samanaikaisesti Opetushallitus valmistelee alan perus- ja ammattikoulutusten muutoksia.

 

Järjestyksenvalvontayrityksille ja hyväksymistä edellyttäviä turvasuojaustehtäviä suorittaville yrityksille lain hallinnollinen uutuus on turvallisuusalan elinkeinolupa ja vaatimus vastaavan hoitajan hyväksymisestä. Aikaisemmin vastaava lupa edellytettiin ainoastaan vartioimisliikkeiltä ja vastaavan hoitajan henkilökohtainen hyväksyminen niiden vastaavilta hoitajilta.

 

Uuden lain 2 §:n 1 momentin 15 kohdan perusteella hyväksymistä edellyttävällä turvasuojaustehtävällä tarkoitettaisiin sähköisten ja mekaanisten lukitusjärjestelmien, murtohälytysjärjestelmien ja kulunvalvontajärjestelmien asentamista, korjaamista tai muuttamista niihin kuuluvaa kaapelointityötä lukuun ottamatta. Eli esimerkiksi kaikkien lukkoliikkeiden ja sähköisiä turvallisuuslaitteita asentavien yritysten, joilla on vähäisessäkin määrin edellä mainittuja tehtäviä, tulee hakea turvallisuusalan elinkeinolupa Poliisihallitukselta.

 

Kaikilla turvallisuusalan elinkeinoluvanhaltijoilla tulee olla palveluksessaan vastaava hoitaja, joka vastaa siitä, että yrityksen toiminnassa noudatetaan uuden lain säännöksiä. Uuden lain 77 §:n perusteella vastaavan hoitajan tulee olla turvallisuusvalvojan erikoisammattitutkinnon (TVEAT) kokonaisuudessaan suorittanut henkilö. Uuden lain 114 §:n siirtymäsäännös kuitenkin säästää koulunpenkiltä ne lain voimaantullessa jonkin vartioimisliikkeen palveluksessa olevat vastaavat hoitajat, joilla on voimassa Poliisihallituksen hyväksyntä kyseiseen tehtävään. Vaikka hallintovaliokunnan lausunnossa ei oteta asiaan kantaa, ei lisäkoulutusta voitane vaatia myöskään niiltä, jotka ovat suorittaneet nykyisen TVEAT:n kokonaisuudessaan, koska yleisesti tutkinnot eivät vanhene lakien ja koulutusjärjestelmämuutoksienkaan vuoksi. Pienten, alle viisi henkilöä työllistävien turvasuojausyritysten vastaavat hoitajat vapautetaan koulutusvelvoitteesta (TVEAT), mutta heillä pitää olla vähintään kolmen vuoden työkokemus alalta. Lisäksi työn lakisääteiset velvollisuudet ovat samat kuin koulutetuilla kollegoilla.

 

Lupa- ja hyväksymishakemusten lisäksi yksityisen turvallisuusalan tehtävien ja vartijoiden sekä järjestyksenvalvojien toimivaltuuksien muutokset aiheuttavat syventymistarvetta sekä palvelun tarjoajien, että niiden ostajien puolella. Esimerkiksi vartijoiden itsenäinen poistamisoikeus aiheuttaa tarpeen päivittää vartijoiden kohdekohtaisia ohjeita, mikä puolestaan on hyvä tehdä asiakkaan kanssa yhteistyössä; silloin ”poistamiskynnys” asettuu tarkoituksenmukaiseksi. Tehtävien vapautumisesta huolimatta niiden suorittamistavat lienee syytä suunnitella ja sopia hyvin, jos ei tahdo ennakkotapaukseksi sille, mitä yleisen järjestyksen ja turvallisuuden ylläpitämistä koskeva kielto uuden yksityisiä turvallisuuspalveluita koskevan lain maailmassa tarkoittaa.

 

Palvelemme teitä avustamalla turvallisuusalan elinkeinolupien ja vastaavan hoitajan hyväksymisen hakemisessa avaimet käteen -periaatteella. Voimme avustaa myös vartioimisliikkeiden tehdessä uuden yksityisiä turvallisuuspalveluita koskevan lain säädettyjä ilmoituksia, joiden perustella päätetään vartioimisliikkeiden oikeus jatkaa toimintaansa turvallisuusalan elinkeinoluvan haltijana. Lupahakemusten liitteiksi tarvitaan esimerkiksi yleiset toimintaohjeet, joiden mukaisesti yritys aikoo tehtäviään suorittaa. Vesa Ellosella on noin kahdeksan vuoden kokemus vastaavien lupien esittelemisestä ja päättämisessä Sisäasiainministeriössä ja Poliisihallituksessa. Vesan toimipaikka on myös sopivasti Mikkelissä, jossa Poliisihallitus luvista päättää. Uuden yksityisiä turvallisuuspalveluita koskevan lain voimaantulon ajankohtaa ei ole vielä julkaistu. Se voisi ajoittua syksyyn 2015 tai olla 1.1.2016. Uuden yksityisiä turvallisuuspalveluita koskevan lain siirtymäsäännöksen  perusteella laissa tarkoitettua järjestyksenvalvontatoimintaa ja luvanvaraiseksi säädettyjä turvasuojaustehtäviä harjoittavien toimijoiden olisi haettava turvallisuusalan elinkeinolupaa viimeistään kahden vuoden kuluessa lain voimantulosta. Vartioimisliikkeiden olisi tehtävä jatkamisilmoituksensa kuuden kuukauden kuluessa lain voimaantulosta.  Jos lupa on joka tapauksessa haettava tai ilmoitus tehtävä, parhaan mainehyödyn luvasta saa silloin, kun hakee sen mahdollisimman pian lain voimaantultua. Asiakirjojen ja toiminnan valmisteleminen uuden lain mukaiseksi kannattaa aloittaa heti.

 

Palvelun hintaesimerkkejä

Turvallisuusalan elinkeinolupa ja vastaavaksi hoitajaksi hyväksymistä koskeva hakemus rajoitettuna hyväksymistä edellyttäviin turvasuojaustehtäviin:

Asiakkaan liikevaihto Palvelun kokonaishinta (hintaanlisätään ALV ja viranomaismaksut)
0 - 500 000 € 500 €
500 000 - 1 milj. € 750 €
Yli 1 milj. € 1000 €

Turvallisuusalan elinkeinolupa ja vastaavaksi hoitajaksi hyväksymistä koskeva hakemus (vartioimisliiketoiminta ja/tai järjestyksenvalvontatoiminta ja/tai turvasuojaustehtäviin):  

Asiakkaan liikevaihto Palvelun kokonaishinta (hintaanlisätään ALV ja viranomaismaksut)
 0-500 000 € 1000 €
500 000 - 1 milj. € 1500 €
Yli 1 milj. €  2000 €

Tarjoukset perustuvat arvioituun työmäärään. Suuremmissa yrityksissä hakemuksia varten selviteltäviä asioita on pienempiä yrityksiä enemmän.

Tarjoamme myös neuvontapalveluita esimerkiksi vartioimisliikkeiden nykyisiin toimintaohjeisiin ja kohdekohtaisiin toimintaohjeisiin lakimuutoksen vuoksi tehtäviä muutoksia varten. Lisäksi avustamme laissa tarkoitettujen tehtävien ja toimintamallien arvioimisessa sekä niihin liittyvien viranomaisten ohjepyyntöjen valmistelemisessa, tarjoamme lainsäädäntöön liittyviä koulutuksia, sekä kaikenlaisia lain noudattamiseen (compliance) liittyviä oikeudellisia selvityksiä sekä turvallisuusalan yrityksille että niiden palveluja hankkiville organisaatioille. Voimme avustaa myös palveluita ostavia yrityksiä ja organisaatioita tarjouspyyntöjen laadinnassa. Kysy tarjous!

 

Voimmekin avustaa yritystänne kokonaisvaltaisesti. KPMG tarjoaa laajasti laadukkaita kaiken kokoisten yritysten laki- ja veropalveluita, neuvontapalveluita sekä tilintarkastuspalveluita.

Ota yhteyttä

 

Jätä tarjouspyyntö

 

Lähetä