Vähemmän, mutta parempaa raportointia | KPMG | FI

Vähemmän, mutta parempaa raportointia

Vähemmän, mutta parempaa raportointia

Ensimmäiset yritysten integroidut raportit julkaistaan Suomessa tänä vuonna. Tulevaisuuteen katsova raportti vastaa etenkin sijoittajien tiedontarpeeseen.

Aiheeseen liittyvää sisältöä

Monen yrityksen johtoryhmän ja hallituksen agendalla on tänä keväänä integroitu raportointi. Maailmalla yleistyvä kokonaisvaltainen raportointitapa yhdistää perinteisen taloudellisen tiedon ja liiketaloudellisesti relevantin yritysvastuutiedon.


– Tarkoituksena ei ole lisätä raportointia, vaan parantaa sitä ja keskittyä arvonluonnin kannalta keskeisiin asioihin. Tavoitteena on vastata entistä paremmin sidosryhmien, etenkin sijoittajien, tiedontarpeeseen, sanoo KPMG:n partner Tomas Otterström.

 

Integroidulla raportilla on potentiaalia korvata useita yrityksen tällä hetkellä laatimia raportteja: vuosiraportin, yritysvastuuraportin ja hallintotaparaportin. Jos integroitu raportti päivitetään kvartaaleittain, se voi korvata myös erilliset kvartaaliraportit.


Integroidussa raportissa yritys osoittaa, että se ymmärtää toimintaympäristöönsä vaikuttavat tekijät ja markkinatilanteen kehityksen, ja vastaa näihin sellaisella strategialla ja liiketoimintamallilla, joilla se pysyy kannattavana ja elinvoimaisena.

 

– Tähänastisten kokemusten mukaan sidosryhmien ymmärrys yritysten strategiasta ja arvonluonnista on parantunut integroidun raportin myötä. Myös yritysten suhde institutionaalisiin sijoittajiin on parantunut, kertoo Otterström.

 

Integroituun raportointiin pakolliseksi tulevan vastuuraportin myötä
 

 

Tämä vuosi on Suomessa käänteentekevä, sillä joidenkin listattujen yritysten odotetaan julkaisevan ensimmäistä kertaa hyväksytyn viitekehyksen mukaisen integroidun raportin.

 

– Uskon, että nämä edelläkävijät saavat tulevina vuosina seuraajia, Otterström ennustaa. 
 

Tätä ennen vain yksittäiset yritykset Suomessa – esimerkiksi Ahlstrom ja Finnair – ovat viitanneet raportoinnissaan integroidun raportoinnin viitekehykseen. Ne eivät Otterströmin mukaan kuitenkaan menisi läpi viitekehyksen mukaisena integroituna raporttina.

 

Integroidun raportin tekoa ohjaavat International Integrated Reporting Councilin määrittelemät periaatteet ja sisältöelementit. Vuoden 2013 lopussa hyväksytyn viitekehyksen mukaan integroidussa raportissa tulee olla strateginen fokus ja sen pitää olla tulevaisuuteen suuntautunut. Sidosryhmät pitää kuvata selkeästi. Raportoidun tiedon tulee olla olennaista, luotettavaa ja kattavaa, ja tietojen tulee liittyä toisiinsa. Raportin tulee olla ytimekäs, johdonmukainen ja vertailtava.
 

KPMG:n selvityksen mukaan kansainvälisesti joka kymmenes yritysvastuustaan raportoiva yritys julkaisi vuosilta 2012 ja 2013 integroidun raportin. Parhaiten se on omaksuttu muun muassa finanssisektorilla, teollisuudessa ja kuluttajabisneksessä toimivissa yrityksissä.

 

Kiinnostusta integroituun raportointiin lisännee tulevaisuudessa se, että vuoden 2017 alusta lähtien yritysten on pakko tehdä vastuullisuusraportti. Samassa yhteydessä olisi luontevaa siirtyä integroituun raporttiin.
 

Kirkastaa strategian sidosryhmille

 

KPMG:n asiantuntijat ovat viime kuukausina käyneet kertomassa integroidusta raportoinnista kymmenissä yrityksissä, ja vastaanotto on ollut kiinnostunutta.
 

– Olemme myös keskustelleet institutionaalisten sijoittajien johdon ja hallitusammattilaisten kanssa. Ehdoton enemmistö heistä näkee integroidun raportoinnin oikeana suuntana raportoinnin kehittämiselle.

 

Kokonaisvaltainen raportointi hyödyttääkin kaikkia osapuolia. Hallitukset liputtavat suuremman avoimuuden ja läpinäkyvyyden puolesta, toimitusjohtajan intressissä on siirtää huomiota lyhytaikaisesta tuloksesta pitkän aikavälin arvonluontiin ja talousjohtaja hyötyy mahdollisuudesta alentaa pääomanhankinnan kustannuksia.

 

– Integroitu raportointi on osoittautunut varsin hyödylliseksi yrityksen strategian ja tavoitteiden kirkastamiseksi myös yrityksen henkilöstölle.

Tämänhetkisen raportoinnin puutteena on Tomas Otterströmin mukaan, että se keskittyy hyvin pitkälti menneeseen.

 

– Perinteinen raportointi ei tyypillisesti anna sijoittajille kovin hyvää kuvaa yrityksen arvonluonnista pidemmällä tai edes keskipitkällä aikavälillä, koska se on pitkälle keskittynyt kuluneen 12 kuukauden suorituksen raportoimiseen.

 

Nykyisten raporttien ulkopuolelle jää Otterströmin mukaan useita teemoja, jotka integroitu raportti kattaa. Tällaisia ovat muun muassa yrityksen strategiaan ja ansaintalogiikkaan, arvonluontiin, kilpailukykyyn ja toimintaympäristön muutoksiin liittyvät asiat.

 

Ensimmäinen kerta vaativin


 
Kun yritys aloittaa integroidun raportin laatimisen, sen tulee kerätä kaikki yrityksen keskeiset avainryhmät saman pöydän ääreen. Mukaan tulee saada ainakin taloushallinnon, yritysvastuun, riskienhallinnan, sijoittajasuhteiden ja viestinnän asiantuntijat. Ensimmäisellä kerralla tehtynä integroidun raportin laatimiseen on syytä varata enemmän aikaa kuin perinteisen talous- ja yritysvastuuraporttien tekemiseen.
 

 

Työn alussa kannattaa ensin selvittää, missä määrin yrityksen nykyinen raportointi vastaa integroidun raportoinnin viitekehystä ja mitkä alueet vaativat lisätyötä.

 

KPMG:n kansainvälinen verkosto on tähän mennessä työskennellyt yli sadan asiakkaan kanssa integroidun raportoinnin toteutuksessa. Suomessa KPMG:llä on tällä hetkellä useita toimeksiantoja, joissa se tukee asiakkaita laatimaan ensimmäisen integroidun raporttinsa. Asiakkaiden joukossa on muun muassa globaaleilla markkinoilla toimiva teollinen yritys, finanssialan yritys ja julkisomisteinen yritys.

 

– Meillä on työssä sparraava rooli. Kartoitamme sidosryhmiä ja niiden tarpeita, teemme vertaisryhmäanalyysejä, tuomme yrityksen tietoon parhaita käytäntöjä ja autamme sitä analysoimaan, mitä puutteita nykyisessä raportoinnissa on. Voimme myös auttaa yritystä liiketaloudellisten mahdollisuuksien kartoittamisessa ja ulkoisen toimintaympäristön muutoksen ennakoimisessa, Tomas Otterström kuvailee.

 
 

Haastattelu ilmestyi VIEW 1/2015 -numerossa.

Ota yhteyttä

 

Jätä tarjouspyyntö

 

Lähetä