Säätiölain kokonaisuudistus etenee | KPMG | FI

Säätiölain kokonaisuudistus etenee

Säätiölain kokonaisuudistus etenee

Säätiölain uudistamistyöryhmä on luovuttanut mietintönsä uudeksi säätiölaiksi toukokuussa 2013. Laaja lausuntokierros mietinnöstä päättyi heinäkuussa 2013. Hallituksen esitys uudeksi säätiölaiksi annetaan eduskunnan käsiteltäväksi kevätistuntokaudella 2014 ja säätiölain on tarkoitus tulla voimaan 2015 vuoden alussa. Lausuntokierrokselta saatiin runsaasti palautetta, minkä vuoksi osa mietinnössä tehdyistä esityksistä saattaa muuttua hallituksen esitystä laadittaessa.

Aiheeseen liittyvää sisältöä

Lisää tahdonvaltaisuutta ja avoimuutta

 

Säätiölain kokonaisuudistus lisää esitetyssä muodossaan tahdonvaltaisuutta ja avoimuutta. Lain tahdonvaltaisuus puolestaan asettaa sääntöjen laatimisen ja muuttamisen tulevaisuudessa entistä suurempaan rooliin, mikä edellyttää käytännössä uuden säätiölain sisällön hyvää tuntemusta. Uusi laki toimisi jatkossa nykyistä paremmin myös säätiöiden päivittäisen toiminnan ohjenuorana. Säätiöt voivat lain vahvistamisen jälkeen, mutta ennen lain voimaantuloa, päättää sääntöjensä muuttamisesta uuden lain mukaiseksi. Päätös sääntöjen muuttamisesta voidaan ilmoittaa rekisteröitäväksi ennen uuden lain voimaantuloa ja rekisteröidä siten, että sääntöjen muutos astuu voimaan samana päivänä kuin uusi laki.

 

Selkeyttää liiketoimintajärjestelyjä

 

Ehdotetussa muodossaan laki selkiyttäisi myös säätiöiden liiketoimintajärjestelyjä tulevaisuudessa. Voimassa olevaa käytäntöä esitetään siirrettäväksi osin lain tasolle, muun muassa mahdollisuus yhtiöittää säätiöiden liiketoiminta. Lisäksi lakiesitys sisältää yksityiskohtaisempia - ja osin myös uusia – säännöksiä säätiöiden sulautumisesta ja purkamisesta. Säätiöiden jakautumista ei kuitenkaan edelleenkään esitetä sisällytettäväksi lakiin, mikä tarkoittaa käytännössä sitä, että säätiöiden ”jakautumiset” hoidetaan jatkossakin korvaavilla järjestelyillä. Toisaalta lakiehdotus sallisi säätiöille nykyistä laajemman mahdollisuuden liiketoiminnan harjoittamiseen.

 

Esitys toisi muutoksia myös säätiöiden hallintoon. Jatkossa säätiön toimitusjohtaja olisi laissa määritelty toimielin ja toisaalta toimitusjohtaja nimeä ei voisi käyttää muu kuin toimielin-toimitusjohtaja. Nykyäänhän toimitusjohtaja on (työsuhteinen) työntekijä. Esityksen mukaan myös yhteisöjäsen säätiön hallintoelimen jäsenenä olisi mahdollinen. Edelleen, emosäätiön tulisi ehdotuksen mukaan laatia aina konsernitilinpäätös riippumatta kirjanpitolain sallimista mahdollisista helpotuksista, siis myös siinä tilanteessa, että kyseessä olisi pieni konserni tai tytäryhtiö ei harrastaisi lainkaan liiketoimintaa. Uutta olisi myös se, että mikäli säätiön oma pääoma muodostuisi negatiiviseksi, tulisi tästä tehdä virallinen ilmoitus säätiörekisteriin. Säännös vastaa tältä osin osakeyhtiöissä sovellettavaa käytäntöä. Uusi laki esitetyssä muodossaan sisältäisi myös selkeät säännökset säätiön hallintoelinten tekemien päätösten moittimisesta. Tämä olisi selkeä parannus nykytilanteeseen.

 

Myös tilintarkastajan tehtäviä esitetään laajennettavaksi siten, säätiön tilintarkastajan on viipymättä ilmoitettava Patentti- ja rekisterihallitukselle säätiötä koskevasta sellaisesta seikasta tai päätöksestä, jonka tilintarkastaja on saanut tietoonsa tehtäviä suorittaessaan ja jonka voidaan katsoa olennaisesti rikkovan säätiölain säännöksiä tai säätiön sääntöjä tai vaarantavan säätiön toiminnan jatkumisen säätiölain tai sääntöjen vastaisesti tai johtavan mukautetun tilintarkastuskertomuksen tai huomautuksen antamiseen (ilmoitusvelvollisuus). Esitetty ilmoitusvelvollisuus on varsin ainutlaatuinen muihin yhteisölakeihin verrattuna.

 

Sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan merkitys korostuvat

 

Sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan merkitys korostuvat uudistuksen myötä. Toteutuessaan muutosesitykset muuttavat säätiöiden toiminta- ja valvontaympäristöä ja asettavat kasvavia vaatimuksia myös sisäisen valvonnan järjestämiselle esimerkiksi lähipiirisääntelyn sekä liike- ja sijoitustoiminnan osalta.

Ota yhteyttä

 

Jätä tarjouspyyntö

 

Lähetä