Osinkoverotuksen muutokset - uusia velvoitteita listaamattomille yhtiöille

Uusia velvoitteita listaamattomille yhtiöille

Osinkojen veronalaisuuteen tuli muutoksia vuoden 2014 alusta alkaen. Lisäksi listaamattomien yhtiöiden velvoitteet lisääntyivät osinkojen maksuun liittyvällä ennakonpidätysvelvollisuudella. Uusia ennakonpidätysvelvollisuutta koskevia säännöksiä sovelletaan 1.1.2014 tai sen jälkeen nostettavissa oleviin osinkoihin. Uudistuksella voi olla merkittäviä vaikutuksia sellaisiin osinkoihin, jotka on tarkoitus jättää osinkoa jakavan yhtiön velaksi osingonsaajalle.

Aiheeseen liittyvää sisältöä

Ennakonpidätys osingoista

Vuoden 2014 alusta ennakonpidätysvelvollisuus laajenee koskemaan myös muiden kuin julkisesti noteerattujen yhtiöiden maksamia osinkoja. Ennakonpidätys tulee toimittaa riippumatta siitä, minkä tulolähteen tuloa osinko saajalle on. Ennakonpidätysvelvollisuus koskee myös osinkotulona verotettavaa varojen jakoa vapaan oman pääoman rahastosta.

 

Julkisesti noteeratun yhtiön maksamasta osingosta on toimitettava 25,5 prosentin suuruinen ennakonpidätys, joka vastaa 30 prosentin osuutta osingon 85 prosentin veronalaisesta osuudesta.

 

Ennakonpidätys muun kuin julkisesti noteeratun yhtiön maksamista osingoista on 7,5 prosenttia 150 000 euron rajaan asti. Tämän euromääräisen rajan ylittävästä osasta ennakonpidätys on 27 prosenttia. Osinkoa jakavan yhtiön tulee seurata samalle saajalle maksamiensa osinkojen 150 000 euron rajan ylittymistä.

 

Velvollisuus ennakonpidätyksen toimittamiseen koskee vain yksityishenkilölle tai kuolinpesälle maksettavia osinkoja. Ennakonpidätys toimitetaan edellä mainittujen prosenttien mukaisesti, ellei osingon saaja esitä osingolle laskettua muutosverokorttia. Rajoitetusti verovelvolliselle maksettavasta osingosta peritään lähdevero sitä koskevien säännösten mukaan.

 

Ennakkoperintälain mukaan ennakonpidätyksen toimittaminen tapahtuu siten, että suorituksen maksaja vähentää ennakonpidätysprosentin mukaan lasketun määrän rahana maksettavasta määrästä suorituksen yhteydessä tai merkitessään sitä asianomaisen hyväksi tilille. Osingon katsotaan olevan nostettavissa heti osingonjakopäätöksen tehneen yhtiökokouksen jälkeen, ellei kokouksessa ole määritetty erikseen osingon maksupäivää. Ennakonpidätys tulee tehdä koko nostettavan osingon määrästä, vaikka osingonsaaja ei nostaisi koko määrää kerralla. Verotuskäytännössä lähtökohdaksi otettaneen se, että osingon osalta ennakonpidätysvelvollisuus syntyy silloin, kun osinko on saajan nostettavissa, vaikka tämä nostaisikin sen osittain tai kokonaan vasta myöhemmin.

 

Uudistuksella voi olla merkittävä vaikutus esimerkiksi osinkoihin, jotka on tarkoitus jättää osinkoa jakavan yhtiön velaksi osingonsaajalle. Mikäli osingosta toimitettava ennakonpidätys on merkittävä, yhtiön velvollisuudella tilittää ennakonpidätys Verohallinnolle pääsäännön mukaan heti sen jälkeen kun osinko on ollut yhtiökokouksen päätöksen mukaan nostettavissa voi olla huomattava heikentävä vaikutus yhtiön kassavaroihin. Näin ollen osingonjakopäätöstä tehtäessä on syytä huomioida yhtiön maksukykyisyys myös tästä näkökulmasta.

Osingon maksajan ilmoitusvelvollisuus

Osingon maksaja on velvollinen antamaan osingoista toimitetuista ennakonpidätyksistä ja perityistä lähdeveroista kausiveroilmoituksen Verohallinnolle. Ilmoituksen antamispäivä ja verojen suorittamispäivä riippuvat ilmoittajan ilmoitusjaksosta.

 

Osinkoa tai osinkona verotettavia varoja jakaneen yhtiön tulee antaa lisäksi vuosi-ilmoitus kalenterivuoden aikana maksamistaan osingoista ja osinkoina verotettavista varoista. Vuodelta 2014 annettavasta vuosi-ilmoituksesta alkaen vuosi-ilmoituksella tulee ilmoittaa nostettavissa olleen osingon määrä ja siitä toimitetun ennakonpidätyksen määrä, vaikka verovelvollinen ei olisi vielä nostanut osinkoaan.

Ota yhteyttä

 

Jätä tarjouspyyntö

 

Lähetä

KPMG:n uusi digitaalinen alusta

KPMG:n uusi digitaalinen alusta