Kokonaisarkkitehtuuri | KPMG | FI

Kokonaisarkkitehtuuri

Kokonaisarkkitehtuuri

Arkkitehtuuripalvelumme auttavat kehittämään prosesseja, tiedonhallintaa ja järjestelmiä systemaattisesti ja strategisesti, tietoturvan huomioiden.

Autamme hallitsemaan IT:n ja liiketoiminnan rajapintaa.

Arkkitehtuuripalvelumme auttavat kehittämään prosesseja, tiedonhallintaa ja järjestelmiä systemaattisesti ja strategisesti, tietoturvan huomioiden.

Arkkitehtuurityöllä varmistetaan organisaation systemaattinen ja strategian mukainen kehittäminen. Arkkitehtuuri huomioi eri liiketoimintayksikköjen tarpeet ja luo yhdenmukaisen viitekehyksen sille, kuinka tietotekniset tarpeet ratkaistaan ja kuinka prosesseja, tiedonhallintaa ja järjestelmiä kehitetään. Sen tavoitteena on mahdollistaa palveluiden saumaton, tietoturvallinen ja kustannustehokas toiminta - hyvää käyttäjä- tai asiakaskokemusta unohtamatta. Kokonaisarkkitehtuuri tukee liiketoiminnan kehittämistä, varmistamista ja turvaamista.

Liiketoiminnan kehittäminen

Monimutkaisessa ja nopeasti muuttuvassa toimintaympäristössä on tärkeää kyetä hallitsemaan kokonaisuutta: organisaation toiminnan eri osia, ulkoisia elementtejä ja niiden suhteita toisiinsa. Liiketoiminnan ja IT:n rajapinnassa toimien autamme organisaatioita varautumaan liiketoimintaympäristön nopeisiin muutoksiin ja sen myötä kehittämään uusia palveluita ja palvelumalleja.

Esimerkkejä palveluistamme liiketoiminnan kehittämisessä:

— Kokonais- ja ratkaisuarkkitehtuuri (esim. TOGAF, JHKA, JHS-179, Kartturi)

— Liiketoiminnan ja IT:n yhteentoimivuuden kehittäminen

— Nykytila-analyysit, kypsyysarviot, tavoitetilat ja tiekartat

— Digitalisaatio, pilvipalvelut ja mobiiliteknologiat

Liiketoiminnan varmistaminen

Hyvin suunniteltu arkkitehtuuri huomioi toiminnan jatkuvuuden varmistamisen. Mitä kriittisempi organisaation ekosysteemi on, sitä tärkeämpää on myös varmistaa liiketoiminnan jatkuvuus häiriötilanteissa. Jatkuvuus- ja toipumissuunnitelmien kehitystyö perustuu aina liiketoiminnan tarpeisiin sekä liiketoimintaa mahdollistavaan teknologiaan. Tavoitteena on, että yritys pystyy toimimaan myös merkittävien, laajavaikutteisten häiriöiden aikana ja että häiriöistä toivutaan mahdollisimman nopeasti ja tasalaatuisesti. Jatkuvuus on myös osa yrityksen toiminnan turvallisuutta. 

Esimerkkejä palveluistamme liiketoiminnan varmistamisessa:

— Jatkuvuuden hallinta (ISO 22301)

— Jatkuvuussuunnittelu, toipumissuunnittelu, valmiussuunnittelu

Liiketoiminnan turvaaminen

Huomioimme tietoturvariskit liiketoimintalähtöisesti. Autamme organisaatioita pysymään ajan hermolla niin olemassa olevien tietoturvauhkien kuin saatavilla olevien tietoturvaratkaisujen osalta. Tietoturva-arkkitehtuurin suunnittelu alkaa aina liiketoiminnan tarpeiden ja tietoturva-arkkitehtuurin nykytilan kartoituksella. Kerättyjen tietojen perusteella asiakkaalle suunnitellaan kustannustehokas ja asiakkaan tarpeet kattava mahdollisimman turvallinen ratkaisu hyödyntäen olemassa olevia ratkaisuja ja asiakkaan omia resursseja. 

Esimerkkejä palveluistamme liiketoiminnan turvaamisessa:

— Tietoturva- ja tietosuoja-arkkitehtuuri (esim. SABSA, TOGAF)

— Kyberturvallisuus

— Järjestelmäturvallisuus (PCI DSS, VAHTI, KATAKRI, ISO 27001 ja 27002)

— Käyttövaltuus- ja pääsynhallinta (IAM, PAM)

— Tietoturvapoikkeamien ja lokien hallinta (SIEM/CSIRT)

— Tunkeutumisen havaitseminen tietoverkoissa (IDS/IPS/WAF/NFAT)

— Tietoturvan hallintamallin kehitys ja käyttöönotto

— Tietoturvariskien arviointi ja hallinta

Ota yhteyttä

 

Jätä tarjouspyyntö

 

Lähetä

Ota yhteyttä asiantuntijoihimme